Det är till denna värld som medlemsstaterna måste assistera genast och ur ett helhetsperspektiv.
This is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
Vi är även i fortsättningen beredda att assistera dem i strävan efter varaktig fred i deras vackra land.
We remain willing to assist them in the search for permanent peace in their beautiful country.
Bland annat ger den möjlighet att inrätta en rådgivande kommitté som skall assistera kommissionen att anta och genomföra åtgärder som rör transportdokument.
Among other things it provides for the establishment of a consultative committee to assist the Commission in adopting and implementing measures relating to transport documents.
Vi stöder särskilt förslaget att byrån skall assistera kommissionen när det gäller inrapporteringen.
We also particularly welcome the proposal that the Agency should support the Commission as regards the reports.

Användningsexempel för "assistera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är till denna värld som medlemsstaterna måste assistera genast och ur ett helhetsperspektiv.
This is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
SwedishVi är även i fortsättningen beredda att assistera dem i strävan efter varaktig fred i deras vackra land.
We remain willing to assist them in the search for permanent peace in their beautiful country.
SwedishVi stöder särskilt förslaget att byrån skall assistera kommissionen när det gäller inrapporteringen.
We also particularly welcome the proposal that the Agency should support the Commission as regards the reports.
SwedishDen måste kunna hjälpa till både i Bryssel och i tredjeland, och assistera såväl parlamentet som de officiella delegationer som reser utomlands.
It must be able to offer its assistance, both in Brussels and in third countries, to the European Parliament and to its official delegations which travel abroad.
SwedishBland annat ger den möjlighet att inrätta en rådgivande kommitté som skall assistera kommissionen att anta och genomföra åtgärder som rör transportdokument.
Among other things it provides for the establishment of a consultative committee to assist the Commission in adopting and implementing measures relating to transport documents.
SwedishVi måste blåsa nytt liv i kvartettens åtagande, och jag hoppas att USA förstärker sin roll genom att assistera vid förhandlingarna som ett föregångsexempel för ny multilateralism.
We must reinvigorate the commitment of the Quartet, and I hope that the US will reinforce its role by assisting in the negotiations as a test-case of a new multilateralism.
SwedishDessa åtgärder gör det inte svårt att assistera ” skräpfartygen ” eller deras besättningar, eftersom de eskorteras av örlogsfartyg, vilket ger dem bästa tänkbara möjligheter till assistans.
These measures do not make it difficult to assist the ‘ garbage’ vessel or its crew as they are escorted by naval ships, which provides them with the best possible means of assistance.

Synonymer (svenska) till "assistera":

assistera
Swedish