SV

assimilering {utrum}

volume_up
assimilering (även: assimilation, likhet)
Man kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Det handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
This is not so much integration as assimilation.
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
EN

assimilation {substantiv}

volume_up
assimilation
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Man kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
This is not so much integration as assimilation.
Det handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Vad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
assimilation
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Det kommer att resultera i motsatsen till anpassning och assimilation.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Det bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
These policies must lead to the free and unforced assimilation of individuals belonging to the gypsy community.
Denna politik bör leda till en fri, inte forcerad, assimilation, av medlemmarna i denna befolkning.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/ 48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89 / 48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.
That assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/48, to which I have referred at various times this afternoon.
Denna likhet, denna likställighet är syftet med direktiv 89/48, som jag har hänvisat till vid flera tillfällen i eftermiddag.

Användningsexempel för "assimilering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
SwedishVi måste förbättra vår förståelse av vad integration betyder till skillnad från assimilering.
We need to enhance our understanding of what integration means as opposed to assimilation.
SwedishVad vi måste ha klart för oss är att detta inte innebär assimilering.
How can we possibly expect them to integrate if they are denied civic and political participation?
SwedishMan kan frukta att denna assimilering är svår att genomföra.
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
SwedishDen fjärde och särskilt vikiga punkt jag vill framhålla är att vi behöver integration som inte innebär assimilering.
The fourth and particularly important point is that we need integration without assimilation.
SwedishDet handlar inte så mycket om integration som om assimilering.
This is not so much integration as assimilation.
SwedishDet är absolut nödvändigt att vi förstår att integrationen inte får stanna vid ytan och att integrering inte är lika med assimilering.
All advanced civilisations have understood that it is justice and equality that are most effective in countering violence.
SwedishDet är absolut nödvändigt att vi förstår att integrationen inte får stanna vid ytan och att integrering inte är lika med assimilering.
We absolutely must understand that integration must not remain purely superficial and that integration is not assimilation.
SwedishEtt av dem är respekten för minoriteternas rättigheter och avskaffandet av politiken för avnationalisering och assimilering av etniska minoriteter.
One of these is respect for the rights of minorities and the removal of the policies on denationalising and assimilating ethnic minorities.
SwedishDen ungerska ombudsmannen för etniska minoriteter varnar också för att Ungern fortsätter att verka för total assimilering av etniska minoriteter.
After all, the Hungarian ombudsman for ethnic minorities also warns that Hungary is continuing to work towards the total assimilation of ethnic minorities.
SwedishDessutom skulle en öppnare invandringspolitik och effektiv assimilering och integrering kunna mildra resultaten av den otillräckliga befolkningstillväxten.
In addition, a more open migration policy combined with effective assimilation and integration could mitigate the results of insufficient population growth.
SwedishTrots krig, ekonomiska kriser, interna politiska strider och assimilering har de inte övergett sitt månghundraåriga fädernesland, som samtidigt är deras nya hemland.
Despite wars, economic crises, internal political battles and assimilation, they did not abandon their ancestral, longstanding and yet new homeland.
SwedishDen europeiska integrationen kan aldrig reduceras till att enbart handla om en assimilering av små nationer: vår kulturella mångfald och inre sammanhållning skulle kunna förstöras.
European integration can never be reduced to the sheer assimilation of small nations: our cultural diversity and inner cohesion could be destroyed.
SwedishDetta skapar en förvillande debatt om vilka sätt och möjligheter som finns för integrering och assimilering av de nya invandrare som väller in över kontinenten.
This brings a confused debate to the fore that has been developing over the ways and possibility of integrating and assimilating the new immigrants flooding into the continent.
SwedishFör mig är det obegripligt att denna ståndpunkt kan vara förenlig med integration, och än mindre med främjandet av assimilering, eftersom det absolut motsatta kommer att bli följden.
It is beyond me how this position can be squared with integration, let alone the promotion of assimilation, as the exact opposite of this will be the result.
SwedishVi menar att det är ett mycket bra betänkande som kommer att ha en mycket positiv inverkan på den grundläggande frågan om eurons assimilering till medborgarskapet.
We believe that it is a very good report and it makes a very positive contribution to an issue of fundamental importance in the process of introducing the euro into the lives of our citizens.
SwedishDetta har lett till att en före detta ungersk ombudsman för etniska minoriteter öppet erkänt att Ungern fortsatt att arbeta för en total assimilering av etniska minoriteter.
That is why a former Hungarian ombudsman for ethnic minorities previously acknowledged openly that Hungary was continuing to work towards the total assimilation of ethnic minorities.
SwedishVi vill studera användningen av de befintliga budgetresurserna och ompröva dess användning, för att främja en assimilering i stor skala, från industrins sida, av det intermodala transportsystemet.
We wish to study the use of current budgetary resources, reconsidering their use, in order to promote the large-scale assimilation of intermodal transport by industry.
SwedishEn ny våg av legal invandring, med påföljande ”familjeåterföreningar”, skulle bara betyda en exponentiell ökning av de synnerligen allvarliga problemen med integration och assimilering.
A new wave of legal immigration, with all the associated 'family reunifications', would only mean an exponential increase in the particularly serious problems of integration and assimilation.

Synonymer (engelska) till "assimilation":

assimilation
assimilative