"asiatisk" - Engelsk översättning

SV

"asiatisk" på engelska

EN
SV

asiatisk {adjektiv}

volume_up
1. "som är från eller avser Asien"
asiatisk (även: asiatiska)
Nu vill den intelligenta europeiska biopubliken se asiatisk filmproduktion.
Now the intelligent European audience wants to see Asian film production.
Från asiatisk sida betraktas Australien och Nya Zeeland fortfarande som inkräktare.
In Asian eyes, Australia and New Zealand are still seen as foreign bodies.
Här definierar du inställningarna för dubbla rader i asiatisk layout.
Define here the settings for double-line writing in Asian layout.
asiatisk
Matthias Laska och hans medarbetare får själva ta sig till sina djur, ofta till Kolmårdens djurpark där de gjort försök med bland annat asiatiska elefanter och sjöbjörnar (en sälart).
Laska and his colleagues visit their subjects, often at Kolmården Zoo, where they’ve conducted experiments on animals such as Asiatic elephants and sea bears (a species of seal).

Användningsexempel för "asiatisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFrån asiatisk sida betraktas Australien och Nya Zeeland fortfarande som inkräktare.
In Asian eyes, Australia and New Zealand are still seen as foreign bodies.
SwedishNu vill den intelligenta europeiska biopubliken se asiatisk filmproduktion.
Now the intelligent European audience wants to see Asian film production.
SwedishMen jag skulle vilja citera en asiatisk religiös ledare, som jag hörde tala för en tid sedan.
But I would like to quote an Asian religious leader who I heard speak some time ago.
SwedishI detta sammanhang används " asiatisk " som en rasistisk term som man måste beklaga och bortse från.
" Asian ", in this context, is used as a racist term to be deplored and dropped.
SwedishSalladerna på McDonalds är ett resultat av arbetet -- de kommer ha en asiatisk sallad.
The salads that you see at McDonald's came from the work -- they're going to have an Asian salad.
SwedishVad vi då måste hävda, är att det inte finns någon asiatisk modell för de mänskliga rättigheterna.
What, then, we have to state is that there is no such Asian approach to human rights.
SwedishHär definierar du inställningarna för dubbla rader i asiatisk layout.
Define here the settings for double-line writing in Asian layout.
SwedishFör att kunna få in en asiatisk synvinkel borde man studera de olika förhållanden som finns.
In order to include the Asian point of view the various existing conditions need to be studied.
SwedishJo, den diet vi funnit kunna hindra hjärt- kärlsjukdomar och cancer är en asiatisk diet.
Well, you know, the diet that we've found that can reverse heart disease and cancer is an Asian diet.
SwedishMarkera den här rutan om du vill att ett avstånd infogas automatiskt mellan asiatisk, latinsk och komplex text.
If you mark this field, a space is automatically inserted between Asian, Latin and complex texts.
SwedishEvenemangen sträcker sig från en öst-väst-filmfestival till utställningar om asiatisk konst och konserter med asiatisk musik.
Events range from an East-West film festival to exhibitions of Asian arts and concerts of Asian music.
SwedishTeckensnitt, Teckeneffekt, Hyperlänk, Bakgrund, Position och om stödet för asiatiska språk är aktiverat Asiatisk layout.
Font, Font Effects, Hyperlink, Background, Position and, in the case of enabled Asian support, Asian Layout.
SwedishMisstanken om att ThyssenKrupp kan vara på väg att ge efter för asiatisk, främst kinesisk, konkurrens har nu bekräftats.
The suspicion that ThyssenKrupp may be caving in to Asian, particularly Chinese, competition is now a certainty.
SwedishNågon har sagt - jag minns inte längre vilken asiatisk politiker det var - att truppminorna är det fattiga folkets atombomber.
It was once said - I no longer know by which Asian politician - that landmines are the nuclear bombs of poor nations.
SwedishOmvandlar asiatisk text till normal bredd.
SwedishSom en brittisk, asiatisk kvinna har jag direkt upplevt de skadliga effekter som rasism kan skapa för människor och samhällen.
As a British Asian woman, I have experienced first-hand the damaging effects racism can have on people and communities.
SwedishOmvandlar asiatisk text till halv bredd.
SwedishTyvärr kommer direktivet i den form det fått inte i någon större utsträckning att bidra till att bekämpa asiatisk varumärkesförfalskning.
Unfortunately, the directive as it has turned out will not help a great deal to combat counterfeiting from Asia.
SwedishOmvandlar asiatisk text till katakana.
SwedishDet är positivt - det vill jag absolut hålla med om - att man har enats om ett ramprogram för det asiatisk-europeiska samarbetet.
It is good - I freely admit - that some agreement was reached on a framework programme for cooperation between Asia and Europe.