SV

arvoden {neutrum}

volume_up
Dessa organisationer fastställer i stort sett sina egna arvoden - så är sannerligen situationen i Irland i varje fall.
These bodies set their own fees by and large, certainly in the Republic of Ireland.
—Vem beslutade att det köpande företaget skulle betala reducerade kostnader för arvoden till advokater och upprättare av köpekontrakt?
—Who decided that the purchasing company would pay reduced lawyers' and notaries' fees?
När ni tittar på kreditvärderingsbyråerna bör ni titta på vem som betalar deras arvoden och hur de övervakas.
When you look at credit rating agencies, look at who pays their fees and at how they are supervised.
arvoden

Användningsexempel för "arvoden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa organisationer fastställer i stort sett sina egna arvoden - så är sannerligen situationen i Irland i varje fall.
These bodies set their own fees by and large, certainly in the Republic of Ireland.
SwedishNär ni tittar på kreditvärderingsbyråerna bör ni titta på vem som betalar deras arvoden och hur de övervakas.
When you look at credit rating agencies, look at who pays their fees and at how they are supervised.
SwedishDet enda som inte kommer att godkänna på ett smidigt sätt på torsdag är ledamöternas arvoden och stadgarna.
The one thing that will not go through smoothly on Thursday is the Members' allowances and the Statute.
SwedishDär uppges att det finns vissa problem med ledamöternas användning av sina olika arvoden här i parlamentet.
It says that there are some problems with what Members do with their different allowances in this place.
SwedishDet enda som inte kommer att godkänna på ett smidigt sätt på torsdag är ledamöternas arvoden och stadgarna.
The one thing that will not go through smoothly on Thursday is the Members ' allowances and the Statute.
SwedishDet vi kommer att rösta om är ledamöternas arvoden.
What we are really voting on is the Members ' payslip.
SwedishDet vi kommer att rösta om är ledamöternas arvoden.
What we are really voting on is the Members' payslip.
Swedish—Vem beslutade att det köpande företaget skulle betala reducerade kostnader för arvoden till advokater och upprättare av köpekontrakt?
—Who decided that the purchasing company would pay reduced lawyers' and notaries' fees?
SwedishVi vill alltså understryka att vi inte har något som helst intresse av att öka våra egna arvoden eller egna ersättningar.
We would state most emphatically that we do not want our own allowances and expenses to be increased.
SwedishHur har dessa personer valts ut och hur stora belopp anslår man årligen för att betala deras utbildning, omkostnader och arvoden?
How were these people selected, and how much is spent per annum on their training, expenses and appearance fees?
Swedishanställningsvillkor, särskilt löner, arvoden och pensioner, för revisionsrättens ordförande och ledamöter,
the conditions of employment, in particular the salaries, allowances and pensions, of the President and members of the Court of Auditors;
SwedishReseersättningar och arvoden måste ändras så att de står i överensstämmelse med vad allmänheten finner acceptabelt.
The system of travel expenses and allowances must be changed to bring it into line with what is acceptable to the general public.
SwedishVi anser dock inte att ett sådant arvodes utformning skall ske utifrån beräkning av genomsnittet av de arvoden som i dag gäller.
Nevertheless, we do not think that the right way of devising such an allowance is by taking the average of current emoluments.
SwedishUnionens tjänstemän och övriga anställda skall vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av unionen.
Officials and other servants of the Union shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Union.
SwedishArtikel 210 - Löner och arvoden
SwedishJag tänker till exempel på de fall där ledamöter med uppdrag utanför Europaparlamentet på detta sätt får olika slags arvoden och rättigheter.
For example, Members who hold posts outside the European Parliament would have different types of earnings and entitlements.
SwedishUtredningen är till en del inriktad på eventuella utbetalningar av hemliga arvoden till mellanhänder, i syfte att ta hem kontrakt.
The investigation is focusing in part on the possible payments of secret commissions to intermediaries with a view to securing contracts.
Swedish    Rådet skall anta europeiska förordningar och beslut om fastställande av arvoden för Ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter.
The Council shall adopt European regulations and decisions determining the allowances of the members of the Economic and Social Committee.
SwedishArvoden tas t.ex. inte med i detta arbetskraftskostnadsindex, och vi känner alla till att arvodena i princip är okontrollerbara.
Professional fees for example are not included in this labour cost index and we all know the extent to which professional fees are virtually uncontrollable.
SwedishPengarna försvann eftersom stora summor, förutom att gå till advokaternas arvoden, efter vad som påståtts användes till att betala korrumperade tjänstemän.
The money vanished, because in addition to paying the lawyers’ fees, large amounts were allegedly used to pay off corrupt officials.

Synonymer (svenska) till "arvode":

arvode