SV

arvode {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Denna utbildning ges vid kommissionen, och man använder talare och tolkar från antingen kommissionen eller de andra institutionerna, och emellanåt talare utifrån, som inte får något arvode.
This training is provided in the Commission, using speakers and interpreters from either the Commission or the other institutions and occasionally outside speakers who do not receive payment.
Till fakultetsopponent utbetalas därutöver ett arvode enligt de särskilda föreskrifter universitetet fastställt.
In addition, the opponent receives a fee in accordance with the university's regulations.
fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
Determination of fees to the Board of Directors and the Auditor,
Han antydde att ordförandeskapet inte skulle ha råd med hans arvode om han skulle företräda oss.
He suggested that the Presidency would not be able to afford his fees, if he was representing us.
2. näringsliv
arvode (även: avgift)
volume_up
fee {substantiv}
Till fakultetsopponent utbetalas därutöver ett arvode enligt de särskilda föreskrifter universitetet fastställt.
In addition, the opponent receives a fee in accordance with the university's regulations.
fastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
Determination of fees to the Board of Directors and the Auditor,
Han antydde att ordförandeskapet inte skulle ha råd med hans arvode om han skulle företräda oss.
He suggested that the Presidency would not be able to afford his fees, if he was representing us.

Användningsexempel för "arvode" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSådana övergångsbestämmelser skulle motverka hela tanken med gemensamt arvode.
Such transitional arrangements run counter to the philosophy behind a common salary.
SwedishHan antydde att ordförandeskapet inte skulle ha råd med hans arvode om han skulle företräda oss.
He suggested that the Presidency would not be able to afford his fees, if he was representing us.
SwedishTill fakultetsopponent utbetalas därutöver ett arvode enligt de särskilda föreskrifter universitetet fastställt.
In addition, the opponent receives a fee in accordance with the university's regulations.
SwedishParlamentarikernas arvode är också en garanti för deras oberoende.
A parliamentary salary also guarantees independence.
Swedishfastställande av arvode till styrelsen och revisorn,
Determination of fees to the Board of Directors and the Auditor,
SwedishVi har emellertid avvikande uppfattning på principiella grunder när det gäller beskattningen av ledamöternas arvode.
However, we differ as a matter of principle on the issue of how Members' allowances are taxed.
SwedishVi har emellertid avvikande uppfattning på principiella grunder när det gäller beskattningen av ledamöternas arvode.
However, we differ as a matter of principle on the issue of how Members ' allowances are taxed.
SwedishMen nu handlar det om att kunna betala det arvode som Mauretanien ska ha från och med den 1 augusti.
That said, it is now a matter of being able to pay the emoluments due to the Republic of Mauritania from 1 August.
SwedishJag bad att man skulle göra en förteckning över de parlamentsledamöter som inte uppfyller kraven för att få arvode.
I had asked that a list be drawn up of Members who do not fulfil the criteria for the payment of allowances.
SwedishMöjligheten till extern utvärdering kan därför tolkas som ett sätt att undvika ansvar för ett fastställt arvode.
Resorting to external assessment in this way may be interpreted as an attempt to avoid responsibility for the salary determined.
SwedishSamma undersökningar visar för övrigt också att omskolning och fortbildning fungerar bäst om människor får ett bra arvode.
These same studies also show, for that matter, how retraining and extra training is best achieved when people are remunerated well.
SwedishTack, Brittan, men tillåt mig framställa en begäran till er och samtidigt göra skäl för mitt arvode och ställning som vice ordförande.
Thank you very much, Sir Leon, but may I put a question to you and earn my keep and prove worthy of my office as vice-president.
SwedishDe får emellertid ta emot ersättning för omkostnader från organisatörerna av det evenemang i vilket de deltar och även visst skäligt arvode.
However, they can accept expenses from the organisers of the event in which they are participating and even some appropriate payment.
SwedishDe stora skillnader i arvode som man i dag noterar, beroende på ledamöternas nationalitet, är följaktligen fullständigt omotiverade.
The present considerable salary differences depending on the nationality of Members of the European Parliament are therefore totally unjustified.
SwedishUr den synvinkeln skulle jag personligen ha föredragit att det inte införs några övergångsbestämmelser, och att samtliga ledamöter från och med juli 1999 erhåller samma arvode.
In this respect, I would have personally preferred no transitional regime to have been included and for all Members to receive the same salary from July 1999.
SwedishDetta ordförandeskap är oerhört flexibelt men jag ber er att ni låter mig sköta debatten så att jag åtminstone gör mig förtjänt av det arvode jag erhåller när jag är här.
I am extremely flexible in the Chair, but I would ask you to allow me to conduct the sitting so that I can at least justify the emolument that I receive for being here.
SwedishVi stöder principen om att ledamöterna skall ha samma arvode oavsett vilket land de kommer ifrån och att reseersättningar utgår efter faktiska kostnader.
We support the principle that Members should receive the same allowance irrespective of which country they come from, and that travel expenses should be reimbursed against the actual costs incurred.
SwedishDenna utbildning ges vid kommissionen, och man använder talare och tolkar från antingen kommissionen eller de andra institutionerna, och emellanåt talare utifrån, som inte får något arvode.
This training is provided in the Commission, using speakers and interpreters from either the Commission or the other institutions and occasionally outside speakers who do not receive payment.
SwedishFår kanske kommunstyrelseledamöter i små kommuner samma arvode som motsvarande ledamöter i stora städer, och får de lika mycket betalt som senatorer?
This is also absurd, Mr President, or is it the case that in the Member States a councillor of a small town is paid the same as a councillor of the large city, or a councillor the same as a senator?

Synonymer (svenska) till "arvode":

arvode