SV

arv {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Jag vill hälsa den nye ombudsmannen, som övertar detta värdefulla arv, välkommen.
I would like to welcome the new Ombudsman, who is taking on this valuable heritage.
De ingår i vårt industriella arv, och vi bör uppmuntra att de bevaras.
They are part of our industrial heritage and their preservation must be encouraged.
För mig personifierar Altiero Spinelli de nyaste aspekterna av vårt europeiska arv.
For me, Altiero Spinelli personifies the most recent aspects of our European heritage.
Det är ett fantastiskt arv att ha fått uppleva denna frihets- och frigörelsevinst.
It is a fantastic inheritance to have experienced this dividend of freedom and liberation.
Jag anser att denna dag lämpar sig väl för ett ämne som inte är särskilt trevligt: död och arv.
I think today is a good day for a subject that is not exactly fun: death and inheritance.
Turkiet har också officiellt avsagt sig sitt islamiska arv.
Turkey has also officially renounced its Islamic inheritance.
Forskningen behöver komma vidare från det traditionella uppdelandet i natur och kultur, arv och miljö, biologi och samhälle, kropp och tanke, mänskligt och icke-mänskligt.
Research needs to move on from the traditional categorisation into nature and culture, heredity and environment, biology and society, body and mind, human and non-human.
2. bildligt
Naturen är ett gemensamt arv, naturskydd är en gemensam uppgift.
The environment is a common legacy; environmental protection a common task.
Det är ett viktigt arv, men tyvärr alltför sällan uppskattat och ihågkommet.
This is an important legacy, but unfortunately it is frequently unappreciated and forgotten.
Idag skördar vi frukterna av detta arv och deras visioner.
Today we are the beneficiaries of that legacy and of their foresight.
3. "till mannen om frun dör", juridik
arv

Användningsexempel för "arv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill hälsa den nye ombudsmannen, som övertar detta värdefulla arv, välkommen.
I would like to welcome the new Ombudsman, who is taking on this valuable heritage.
SwedishVi får inte glömma att hänvisa till detta arv när vi utarbetar en konstitution.
We must not forget to refer to this heritage when we draw up a constitution.
SwedishDet är en medelstor västerländsk demokrati, med ett komplicerat historiskt arv.
It is a middle-sized Western democracy with a complicated historical legacy.
SwedishDetta visar att vi vid kommissionen är stolta över Jean Monnets utomordentliga arv.
This tells you that we at the Commission are proud of Jean Monnet's immense heritage.
SwedishMinnet av vad vi hade kunnat bevittna bör vara en integrerad del av vårt arv.
The memory of what we could have witnessed should be an integral part of our heritage.
SwedishOm vi kan göra det kommer vi att ha bidragit till att skydda vårt marina arv.
If we can do that, we will have helped to safeguard our maritime heritage.
SwedishFör mig personifierar Altiero Spinelli de nyaste aspekterna av vårt europeiska arv.
For me, Altiero Spinelli personifies the most recent aspects of our European heritage.
SwedishFöredragande fick överta ett tungt arv i samband med detta betänkande.
Mr President, the rapporteur has taken on a difficult legacy with this report.
SwedishFör mig personifierar Altiero Spinelli de nyaste aspekterna av vårt europeiska arv.
For me, Altiero Spinelli personifies the most recent aspects of our European heritage.
SwedishVi måste måna om allmänhetens tillgång till vår gemensamma europeiska kultur och arv.
We must cherish public access to our shared European culture and heritage.
SwedishI dag bär dessa tre tidigare sovjetrepubliker på ett tungt historiskt arv.
Today, these three former Soviet republics bear a heavy burden of history.
SwedishÄr de värden som Europeiska unionens grundare lämnade i arv till oss fortfarande viktiga?
Are the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
SwedishDe ingår i vårt industriella arv, och vi bör uppmuntra att de bevaras.
They are part of our industrial heritage and their preservation must be encouraged.
SwedishDetta är resultat att vara stolt över och ett arv som era efterträdare kan bygga vidare på.
That is a record to be proud of and a legacy on which your successors should build.
SwedishSkogarna i Medelhavsområdet är en del av alla européers gemensamma arv.
The Mediterranean forests are part of the common heritage of all Europeans.
SwedishUnder tusentals år har biodling varit en viktig del av Europas kulturella arv.
For thousands of years, beekeeping has been an important part of Europe's cultural heritage.
SwedishGrundläggande europeiska värderingar och rättigheter grundas på detta arv - på dessa rötter.
Fundamental European values and rights are built on this heritage - on these roots.
SwedishDet råder ingen tvekan om att jag har fått ett betydelsefullt arv av Monti.
There is no doubt that I have inherited a great legacy from Mr Monti.
SwedishTibets nationella identitet förstörs och dess fantastiska historiska arv fräts sönder.
The national identity of Tibet is being destroyed, and its great historical legacy eroded.
SwedishDetta är ett arv från den europeiska civilisationen, och detta är även i dag Europas uppgift.
This is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.