"artonhundratalet" - Engelsk översättning

SV

"artonhundratalet" på engelska

SV

artonhundratalet {enbart pluralis}

volume_up
artonhundratalet
(LT) I slutet av artonhundratalet lades framtiden för den europeiska fascismen i Ryssland.
- (LT) At the end of the 19th century, the future of European fascism was born in Russia.
I det avseendet är vi tillbaka till artonhundratalet.
In this respect, we are back in the 19th Century.
Dessa utvecklades under artonhundratalet och etablerades som konstitutionella principer av dåtidens europeiska stater.
These were formulated in the 19th century and became established as constitutional principles among European states of the time.

Användningsexempel för "artonhundratalet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTvärtom, om vi skall vara ärliga: tåget har blivit stående i artonhundratalet.
Let us be honest, the train has remained stuck in the nineteenth century.
Swedish(LT) I slutet av artonhundratalet lades framtiden för den europeiska fascismen i Ryssland.
- (LT) At the end of the 19th century, the future of European fascism was born in Russia.
SwedishArtonhundratalet var jordbrukets århundrade och nittonhundratalet tillverkningsindustrins.
The nineteenth century was the age of agriculture and the twentieth century the age of manufacturing industry.
SwedishI det avseendet är vi tillbaka till artonhundratalet.
In this respect, we are back in the 19th Century.
SwedishMitt land, Sverige: på artonhundratalet var vi där uppe.
SwedishUnder artonhundratalet började man bygga järnvägstunnlar, och till detta lades biltunnlar på nittonhundratalet.
The nineteenth century saw the start of railway tunnels, to which were added, in the twentieth, tunnels for cars.
SwedishDen fungerande överenskommelsen för de unga läkarna är som en skräckhistoria ur en Dickens-roman från artonhundratalet.
The working arrangements for junior doctors are like a horror story from a Dickensian novel of the nineteenth century.
SwedishDessa utvecklades under artonhundratalet och etablerades som konstitutionella principer av dåtidens europeiska stater.
These were formulated in the 19th century and became established as constitutional principles among European states of the time.
SwedishNi sade t.ex. under ett av det tillfälliga utskottets sammanträden att jordbrukspolitiken är en kvarleva från artonhundratalet.
For example, you told a meeting of the Temporary Committee that the agriculture policy was a relic of the nineteenth century.
SwedishLyckligtvis är den tid förbi då den endast sågs som en besvärlig kvarleva från artonhundratalet som man gott kunde försumma och lägga ner.
The times when trains were seen as a burden inherited from the nineteenth century, something that can be neglected and dismantled, are fortunately over.
SwedishNi sade t.ex. under ett av det tillfälliga utskottets sammanträden att jordbrukspolitiken är en kvarleva från artonhundratalet.
This is the time for you to demonstrate that you are not simply mediators between Parliament and the Council, but that you are able to show strong political leadership.
SwedishI stället för att lära av det återgår man nu till de primitiva ståndpunkterna från slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet som föregick de här framgångarna.
Instead of learning from that, we now see a reversion to the primitive standpoints of the 19th and early 20th centuries preceding these successes.