SV

artikel {utrum}

volume_up
1. allmänt
artikel
volume_up
article {substantiv} (essay or document)
Artikel 286 i EG-Fördraget ersätts nu av artikel I-51 i konstitutionen.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
För förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.
Or the more operational Article 209A which now will become Article 280.
Att se farligt avfall som en handelsvara som andra, tycker vi är helt orimligt och vi anser därför att artikel 175 skall vara ensam rättslig grund.
We think that it is quite absurd to view dangerous waste as a commodity like any other, and we therefore believe that Article 175 should be the sole legal base.
Artikel 95 berättigar EU att vidta åtgärder i sådana ärenden för att vi har ett gemensamt intresse av en fungerande europeisk marknad med legitima handelsvaror.
Article 95 authorises the EU to take action in such matters because we have a common interest in the functioning of a European market with legitimate commodities.
Om du vill ändra språk för Google Verktygsfält läser du den här artikeln i Hjälpcentret.
Learn how to enable or disable the Translate feature or change your Toolbar language.
Önskan att se innehållet i denna artikel i den framtida konstitutionen är sannerligen legitim, men det fanns ingen garanti för att detta skulle ske.
The desire to see the content of this article feature in the future Constitution, is indeed legitimate but there was no guarantee that it would happen.
Med anledning av detta publicerade en nationell tidning i all välmening nyligen en artikel om honom.
As a result of this, an article featuring him recently appeared, in good faith, in a national Sunday newspaper.
artikel (även: underavdelning)
För övrigt medger föredraganden detta och föreslår en extra artikel 3 som skall göra det möjligt att kontrollera bokföringen för de organisationer som mottar ekonomiskt bistånd.
Moreover the rapporteur agrees, by proposing a sub-section 3a to ensure financial control of the funded organizations.
reglera förhållandet mellan medlemsstaternas lagstiftning å ena sidan och detta underavsnitt eller de europeiska förordningar som har antagits enligt denna artikel å andra sidan.
to determine the relationship between Member States ' laws and this Subsection as well as the European regulations adopted pursuant to this Article.
Vi är inte eniga i att den rättsliga grunden, för att låta statsmedborgare i tredje land omfattas av förordning nr 1408, är artikel 42 och 308, utan menar att det skall vara artikel 63.4.
We do not agree that Articles 42 and 308 constitute the legal basis for allowing third-country citizens to be covered under Regulation 1408, but think that Article 63, subsection 4 should do so.
2. grammatik
artikel
Artikel 286 i EG-Fördraget ersätts nu av artikel I-51 i konstitutionen.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
För förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.
Or the more operational Article 209A which now will become Article 280.
3. "vara, varusort"
artikel (även: punkt, post, sak, nummer, ingrediens)
volume_up
item {substantiv}
I artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
Ändringen som gäller punkt c i artikel 3 stöder detta.
This is corroborated by an amendment relating to Article 3, item c.
Nästa punkt är anföranden på en minut i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen.
The next item is the one-minute speeches in accordance with Rule 150.

Användningsexempel för "artikel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag lägger fram mitt förslag till er i enlighet med artikel 19 i arbetsordningen.
I put this proposal to you in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure.
SwedishI artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
SwedishVi måste fortfarande klargöra vissa frågor: de frågor som hör ihop med artikel 24.
We still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
SwedishDen andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
SwedishSom talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
I have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
SwedishI artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
Article 18 allows interception in another Member State without its involvement.
SwedishI artikel 37 i kapitel III behandlas planer för deponering av radioaktivt avfall.
Article 37 of Chapter III concerns plans for the disposal of radioactive waste.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
SwedishDen innehar alla befogenheter, eftersom den har avgått i enlighet med artikel 159.
It retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.
SwedishOch i fråga om rättslig överensstämmelse klargör de inte någon artikel i texten.
And, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
SwedishDet måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
It must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
SwedishArtikel 23 återspeglar sålunda gårdagens och dagens kommunistiska paranoia i Kina.
Article 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
SwedishJag tackar er hjärtligt för att ni noga citerade den artikel som man åberopade.
Thank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
SwedishJag är inte säker på enligt vilken artikel jag nu ska få ordet.
(DE) Mr President, I am not certain under which Rule I should now take the floor.
SwedishArtikel 9 och begränsningar av motverkande åtgärder var denna texts heliga graal.
Article 9 and restrictions on frustrating action was the Holy Grail of this text.
SwedishMin begäran är grundad på artikel 168 i vår arbetsordning.
- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
SwedishDetta skulle dock inte gälla artikel 26 om internationella revisionsstandarder.
This would not, however, apply to Article 26, on international auditing standards.
SwedishI motsats till det som står på era omröstningslistor bortfaller inte artikel 12.
In fact, contrary to what it says in your voting lists, Amendment 12 does not fall.
SwedishTill att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.

Synonymer (svenska) till "artikel":

artikel
Swedish