SV

artighet {pluralis}

volume_up
artighet

Användningsexempel för "artighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMin slutliga punkt är en punkt som ni berör med en viss artighet i vitboken.
My final point is one that you touch upon quite politely in the White Paper.
Swedish   Jag tackar er för det fina exemplet på österrikisk artighet och oklanderlighet.
   For that fine example of Austrian politeness and correctness, I should like to thank you.
SwedishArtighet är emellertid inte den vanligaste egenskapen här i parlamentet.
Courtesy is not, however, the most common feature of this Parliament.
SwedishJag anser att detta inte var en ordningsfråga utan en fråga om artighet.
I believe that was not a point of order, but a matter of courtesy.
SwedishDet motsatta skulle förvåna mig eftersom jag är van vid er artighet i parlamentet.
I find any other behaviour surprising because your manners in this Parliament are normally very good.
SwedishJag tackar er för det fina exemplet på österrikisk artighet och oklanderlighet.
I should like to thank you for taking this initiative, which bids this House continue its cooperation on the issue.
SwedishJag vill börja med att gratulera Anne Jensen, och det gör jag inte bara av artighet, utan helt uppriktigt.
I am not doing this just as a matter of form but in all sincerity.
SwedishHerr ordförande, det finns fall då regelverket bör stå tillbaka för artighet eller vänlighet.
Mr President, there are times when the Rules of Procedure should take second place to politeness or courtesy.
SwedishDessa gratulationer framförs inte bara som en artighet.
These congratulations are not offered simply out of courtesy.
Swedish   – Ett exempel på italiensk , elegans och artighet.
   An example of Italian , elegance and courtesy.
SwedishDet är inte möjligt, som en artighet mot ledamöterna, att besvara frågor gemensamt när de avser samma ämne?
Is it not possible, out of courtesy to Members, to take questions together when they relate to the same subject?
SwedishDärför tycker jag, må vara av artighet mot föredraganden, att vi inte kan påskynda förfarandet på det här sättet.
If only out of deference to the rapporteur, therefore, I feel we cannot accelerate the procedure to that stage.
Swedish– Ett exempel på italiensk, elegans och artighet.
An example of Italian, elegance and courtesy.
SwedishJag uppskattade både hennes stränghet och artighet, även om, som ni vet, våra åsikter knappast förenade oss.
I was able to appreciate both her rigour and her courtesy, even if, as you know, our ideas scarcely brought us together.
SwedishOch ett när du bara ler av artighet.
And one when you're just laughing out of politeness.
SwedishSådana regler handlar mer om kompromiss, artighet, jämvikt och respekt för den andra parten vid förhandlingsbordet.
These rules are more about compromise, politeness, equilibrium and respect for the other side at the negotiating table.
SwedishDe lyssnade till oss av artighet, men tidsfristerna var så korta att parlamentet inte ens samlades under perioden.
They listened to us out of politeness, but the deadlines were so short that Parliament did not even sit during that period.
SwedishMan kan uttrycka sig så kritiskt som man anser vara lämpligt, men med hänsyn till den artighet som bör råda.
They can be critical if they feel that is appropriate, but always in accordance with the courtesy which should be maintained here.
SwedishEtt när hon ler av artighet.
SwedishHade jag vetat det korrekta klockslaget skulle jag, som en artighet mot parlamentet, verkligen ha sett till att komma i tid.
Certainly, had I been aware of the correct timing, I would have made sure, as a matter of courtesy to Parliament, that I arrived on time.

Synonymer (svenska) till "artighet":

artighet
Swedish
artig