"arsenik" - Engelsk översättning

SV

"arsenik" på engelska

EN
SV

arsenik {utrum}

volume_up
arsenik
Detta är produkter med extremt höga halter av bly, zink, kadmium, krom och arsenik.
These are products with extremely high levels of lead, zinc, cadmium, chromium and arsenic.
Malmen i gruvan innehåller höga koncentrationer av arsenik.
The ore of the mine contains high concentrations of arsenic.
Här har vi tinkturer såsom arsenik som vi förväntas använda för djur i näringskedjan.
Here we have tinctures such as arsenic which we are being asked to put onto animals in the food chain.

Användningsexempel för "arsenik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är produkter med extremt höga halter av bly, zink, kadmium, krom och arsenik.
These are products with extremely high levels of lead, zinc, cadmium, chromium and arsenic.
SwedishJag är inte säker på att jag packade arsenik innan jag blev tagen på gatan.
I'm not sure I packed arsenic before I got snatched off the street.
SwedishHär har vi tinkturer såsom arsenik som vi förväntas använda för djur i näringskedjan.
Here we have tinctures such as arsenic which we are being asked to put onto animals in the food chain.
SwedishMalmen i gruvan innehåller höga koncentrationer av arsenik.
The ore of the mine contains high concentrations of arsenic.
SwedishGenom att klassificera dessa ledningar tillsammans med arsenik kan man lura folk att tro att de är farliga.
By classifying these pipes in the same way as arsenic, you could mislead people into thinking that they are dangerous.
SwedishI samband med Länsstyrelsernas kartläggning av förorenade områden har upptäckts objekt som är förorenade med arsenik.
An investigation of contaminated areas conducted by Swedish County Adminstrative Boards has revealed sites polluted by arsenic.
SwedishRådet har efter parlamentets första behandling ändrat klassificeringen av koppar till samma klass med gifter såsom arsenik.
After Parliament's first reading, the Council changed the classification of copper and put it in the same class as poisons like arsenic.
SwedishJag hörde nyligen beträffande arsenik, som kommissionsledamoten hänvisade till, att det troligtvis mycket snart kommer ett förslag.
I have heard, for example, that a proposal is likely to be submitted in the very near future on arsenic, as referred to by the Commissioner.
SwedishI stickprover vid företag i Vietnam förefaller det bl.a. ha påvisats arsenik i det använda vattnet och fungicider och bekämpningsmedel i fiskfodret.
Tests on farms in Vietnam have demonstrated the presence of arsenic in the water used and fungicides and pesticides in the fish food.
SwedishDessutom är det så att det för andra metaller finns anvisningar om att de bör tas med på listan över prioriterade ämnen, till exempel koppar och arsenik.
Furthermore, there are more indications that other metals should be placed on the list of priority substances, such as copper and arsenic.
SwedishBland dessa element finns i synnerhet arsenik, som är ytterst farligt och ofta finns i arsenikpyrit, ett mineral som är en mycket vanlig biprodukt.
These elements especially include arsenic, which is highly hazardous and is often contained in arsenic pyrite, a very frequent accompanying mineral.
SwedishEnvironmental Protection Agency i USA har klassificerat tobaksrök i omgivningen som en klass A-cancerogen tillsammans med asbest, arsenik, bensen och radon.
I welcome this proposed strategy looking at the connection and links between environment and health and I welcome the Commission's proposal.
SwedishJag tänker på koppar, som fortfarande finns med i tabellen över de kemiska parametrarna, vilka omfattar arsenik, cyanid, kvicksilver, bly och andra gifter.
I am referring to copper, which is still included in the table of chemical parameters, which lists arsenic, cyanide, mercury, lead and other poisons.
SwedishMan använder sig av ämnen som innehåller arsenik, och vissa glaciärer ska delvis flyttas och byggas upp på nya platser, vilket jag har svårt att föreställa mig.
Substances containing arsenic are being used, and some glaciers are to be partly removed and rebuilt in new locations, which I find very hard to envisage.
SwedishHar några prover av vietnamesisk pangasius under de senaste fem åren visat sig innehålla tungmetaller, dioxiner, PCB, eller till och med arsenik eller andra toxiner?
Were any samples of Vietnamese pangasius analysed over the past five years found to contain heavy metals, dioxins, PCBs or even arsenic or any other toxins?
SwedishEnvironmental Protection Agency i USA har klassificerat tobaksrök i omgivningen som en klass A-cancerogen tillsammans med asbest, arsenik, bensen och radon.
In the USA the Environmental Protection Agency has classified environmental tobacco smoke as a class A carcinogen along with asbestos, arsenic, benzene and radon gas.
SwedishDå även arsenik tillhör de tungmetaller som transporteras i näringskedjorna borde de ämnen som tas upp i ändringsförslag 5 absolut ingå i den vetenskapliga utvärderingen.
Since arsenic is also one of the transmissible heavy metals, the substances listed in Amendment No 5 really should be included in the scientific evaluation.