"arsenal" - Engelsk översättning

SV

"arsenal" på engelska

EN
EN

"arsenal" på svenska

volume_up
arsenal {substantiv}
SV

arsenal {neutrum}

volume_up
arsenal (även: arsenal, vapenförråd)
EN

arsenal {substantiv}

volume_up
arsenal
volume_up
arsenal {utr.} (förråd, lager)
Mass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.
Massdeporteringar och koncentrationsläger ingick i båda dessa regimers arsenal.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe's institutional arsenal.
Amsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe' s institutional arsenal.
Amsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
arsenal
volume_up
vapenarsenal {utr.} (förråd, lager)
First, the arsenals are so full, as the result of arms exports from industrialised countries, including Germany, that war can be waged and will be waged with the weapons already available.
För det första är vapenarsenalerna på grund av industriländernas vapenexport, även från Tyskland, fortfarande så fulla, att krig kan föras och även kommer att föras med de vapen som redan finns.

Användningsexempel för "arsenal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMassdeporteringar och koncentrationsläger ingick i båda dessa regimers arsenal.
Mass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.
SwedishAmsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe's institutional arsenal.
SwedishJag är glad att det snart kommer att antas och sedan kommer att ingå i vår arsenal.
I am glad that it will soon be adopted, I trust, and we will then have it in our arsenal.
SwedishDet är inte ovanligt att den sanktions arsenal som förutses i förordningen är omfattande.
It is not unusual that the armoury of sanctions foreseen by the regulation is vast.
SwedishAmsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe' s institutional arsenal.
SwedishFrige Lady Claire och ta ner henne till mig nu, eller vid min Gud, Så förstör jag din arsenal.
Release Lady Claire and bring her down to me now, or by God, I will destroy your arsenal.
SwedishDärför måste vi stärka vår arsenal av sanktioner mot regimen.
This is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.
SwedishVi måste därför utnyttja hela vår arsenal av medel och möjligheter.
We must therefore have recourse to every means possible and to every asset available to us.
SwedishSanktioner är emellertid fortfarande ett av vapnen i EU:s arsenal.
However, sanctions still remain one of the weapons in the EU arsenal.
SwedishDet är ett instrument som kommissionens polisiära arsenal ännu saknar!
So there you have an instrument that was still missing from the spectrum of Commission policing!
SwedishSå det är väldigt värdefullt att ha det verktyget i vår arsenal.
So it's very valuable to have that tool in our armamentarium.
SwedishVi saknar en konfliktförebyggande politik i vår arsenal.
A policy on conflict prevention is missing from our arsenal.
SwedishAtt komma överens kommer uppenbarligen att ta mer tid, men på kort sikt har vi andra vapen i vår arsenal.
Agreement will evidently take more time, though in the short term there are other weapons in our armoury.
SwedishSlutligen vill jag notera att sittstrejker är ett av de mest effektiva vapnen i fackföreningarnas arsenal.
In conclusion, I would note that sit-ins are one of the most effective weapons in the trade unions’ arsenal.
SwedishKemoterapin utgör likaså en del av den terapeutiska arsenal som skall användas med urskiljning och försiktighet.
Similarly, chemotherapy is part of the therapeutic arsenal to be used with discernment and moderation.
SwedishDen är helt enkelt ett användbart vapen i vår arsenal och som vi har analyserat utifrån olika ståndpunkter.
It is simply one weapon in our armoury that is useful and that we have assessed from various points of view.
SwedishEuropeiska unionen förfogar emellertid över en hel arsenal av rättsliga instrument på sjösäkerhetsområdet.
The European Union does, however, have a legislative arsenal at its disposal in the field of maritime safety.
SwedishVi har en hel arsenal av instrument som ger denna grannskapspolitik kött på benen: ekonomiska, politiska och tekniska instrument.
I personally do not understand the talk of European borders now needing to be defined.
SwedishDen ger oss i alla fall en arsenal av uppgifter som vi hade kunnat underbygga utfrågningarna med.
There is no doubt that it contains a whole armoury of facts that we could have used to good effect during our hearings.
SwedishPå grund av detta följer dennes oupphörliga strävan att anlägga en arsenal av ytterst skrämmande massförstörelsevapen.
Hence his relentless efforts to build up an arsenal of extremely sinister weapons of mass destruction.

Synonymer (svenska) till "arsenal":

arsenal

Synonymer (engelska) till "arsenal":

arsenal