Jag hoppas att vi kommer att kunna arrangera den nödvändiga utbildningen och vidareutbildningen för alla ledamöter.
I hope we will be able to arrange the necessary training and retraining for all Members.
Delegationerna bör verkligen hjälpa till med att arrangera program för besökande parlamentsdelegationer och parlamentsutskott.
The delegations should indeed help to arrange programmes for visiting parliamentary delegations and committees.
Å andra sidan är det så gott som omöjligt att arrangera tolkning av små språk enbart genom en tolk.
On the other hand, it is virtually impossible to arrange for the smaller languages to be interpreted just through one interpreter.
arrangera (även: ordna)
Under hösten 2013 kommer vi att arrangera flera spännande event och aktiviter så håll utkik både här och på vår Facebooksida!
In autumn 2013 we will organize several exciting events and activities so stay tuned here and on our Facebook page!
Rådets andra uppgift är att arrangera ratificeringen av fördraget. Detta är viktigt för att undvika en kursändring i EU:s bana som är så viktig för alla medborgare.
The Council's other task is to stage-manage ratification of the Treaty; that is essential in order to avoid a change of direction in the European trajectory so dear to all citizens.

Användningsexempel för "arrangera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi kände med vilken entusiasm ni redan förbereder er för att arrangera detta VM.
We realise how enthusiastic you are about preparing to organise the World Cup.
SwedishInte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
Not by building houses over there, but by organising a true peace conference.
SwedishVi måste arrangera en givarkonferens, och vi får framför allt inte vara rädda.
We must organise a donor conference and, above all, we should not be scared.
SwedishJag välkomnar också det initiativ som syftar till att arrangera fortbildningsprogram.
I also welcome the initiative aimed at organising employee training programmes.
SwedishVissa anser att man borde arrangera ett ?omfattande samråd med yrkesorganisationer?.
Some believe we should organise a broad consultation of professional bodies.
SwedishVissa anser att man borde arrangera ett? omfattande samråd med yrkesorganisationer?.
Some believe we should organise a broad consultation of professional bodies.
SwedishInte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
Mr President, I too should first of all like to congratulate Commissioner Ferrero-Waldner.
SwedishPå fredag nästa vecka röstar man om vem som skall få arrangera OS 2008.
Mr President, on Friday next week there is a vote on who will be hosting the 2008 Olympic Games.
SwedishJag stöder Pascale Grunys idé om att arrangera samråd och seminarier.
I support Mrs Gruny's idea of organising consultations and seminars.
SwedishKan ni ha vänligheten att arrangera ett lämpligt sätt att till parlamentet redovisa de svar ni får.
Will you find an appropriate way to report back to Parliament on the responses given.
SwedishLåt oss arrangera en Averroësdag i Tunis och i Saudiarabien.
Let us organise an Averroës Day in Tunis and another one in Saudi Arabia.
SwedishDärför är det också svårt att arrangera ett fungerande skydd.
That is why, moreover, it is hard to organise any sort of viable programme of protection.
SwedishDärför ska vi arrangera ett särskilt möte om detta efter påsk.
To this end, we shall devote a special conference to it after Easter.
SwedishFör att respektera fördraget är jag emellertid skyldig att arrangera ett möte av informell karaktär.
To respect the Treaty, I am obliged, however, to make it a meeting of an informal nature.
SwedishDet var emellertid flera medlemsstater som också ville ha mötet, som det var vår uppgift att arrangera.
However, several Member States also wanted this meeting which it was up to us to arrange.
SwedishEnligt artikel 8 i rådets arbetsordning skall rådet för övrigt arrangera offentliga debatter.
Moreover, Rule 8 of the Council's Rules of Procedure provides for the organisation of public debates.
SwedishFörra året insisterade vi på att arrangera en utfrågning innan beslutet, men nu är det inte längre aktuellt.
Last year we insisted on being heard beforehand, but now that is all to be pushed aside.
SwedishMänniskorättsaktivister av alla slag är eniga i sitt krav att inte låta Kina arrangera OS.
Human rights activists of all kinds are united in their demand not to let China organise the Olympic Games.
SwedishSkulle ni vara positiva till att arrangera ett sådant forum?
Would you be in favour of establishing a forum of this kind?
SwedishJag hoppas därför att man kan arrangera ett ASEP-möte i anslutning till nästa ASEM-möte år 2004.
I therefore hope that an ASEP meeting can be organised in connection with the next ASEM meeting in 2004.

Synonymer (svenska) till "arrangera":

arrangera
arrangerar
Swedish