"arrangemang" - Engelsk översättning

SV

"arrangemang" på engelska

SV

arrangemang {neutrum}

volume_up
Detta arrangemang är faktiskt en nyckelfaktor för en förbättrad trafiksäkerhet.
This arrangement is, in fact, a key element as far as improving road safety is concerned.
Detta frivilliga arrangemang är oacceptabelt och strider mot EU:s konkurrensregler.
This optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
Detta arrangemang fungerar effektivt och tillfredsställande.
This arrangement works effectively and satisfactorily.
Förutom detta arbetar Doktorandsektionen tillsammans med flera andra organisationer och arrangerar sociala arrangemang.
The Association also works closely with other organizations at the university and also arranges social activities.
Alla har vi under olika arrangemang i våra hemländer märkt den osäkerhet och okunskap som fortfarande råder i Europafrågan.
We all know from our own national organizations just how much uncertainty and ignorance still prevails on the subject of Europe.
Det är också i idrottsorganisationernas och tävlingsarrangörernas intresse att garantera största möjliga tillgång via televisionen till viktiga arrangemang.
It is also to the sports organizations' and competition organizers' advantage to ensure the widest possible audience for the most important events.
arrangemang (även: rutiner, fälla)
volume_up
set-up {substantiv} (arrangement)
Detta är ett ganska egendomligt arrangemang, ungefär som att be en slaktare kontrollera kvaliteten på sitt eget kött.
That is a rather strange set-up, a bit like having a butcher inspecting the quality of his own meat.

Användningsexempel för "arrangemang" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOch är ni säkra på att ett hållbart och långsiktigt arrangemang kan inrättas?
And are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
SwedishMan har kommit på stadigvarande arrangemang, vilket var ett nödvändigt framsteg.
Permanent solutions have been found: this is a step forward that was needed.
SwedishDessutom söker man genom detta initiativ rättsliga arrangemang på gemenskapsnivå.
What is more, this initiative is seeking Community-level legal arrangements.
SwedishDessa arrangemang gör det enklare för ryska medborgare att resa till EU och omvänt.
These facilitate the travelling of Russian citizens to the EU and vice versa.
SwedishDet gläder oss att se att alla EU-medlemsstater kommer att delta i detta arrangemang.
We are pleased to see that all EU Member States will participate in this event.
SwedishDet är förstås inte någon absolut regel, men den gäller särskilda arrangemang.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
SwedishDetta frivilliga arrangemang är oacceptabelt och strider mot EU:s konkurrensregler.
This optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
SwedishEtt sådant arrangemang kräver tid, men det är oundvikligt och centralt för reformen.
That measure will take time, but it is inevitable and crucial to the reform.
SwedishDetta arrangemang är faktiskt en nyckelfaktor för en förbättrad trafiksäkerhet.
This arrangement is, in fact, a key element as far as improving road safety is concerned.
SwedishVi beklagar myndigheternas försök att stoppa detta fredliga arrangemang.
We deplore the authorities’ attempts to stop this peaceful event from taking place.
SwedishKanske de två föredragandena kan hjälpa oss eller delta vid dessa arrangemang.
Maybe the two rapporteurs could help us or be with us at these events.
SwedishDet måste genomföras arrangemang för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter.
Arrangements for cooperation between national supervisors will have to be put in place.
SwedishÖver 30 arrangemang har planerats in fram till slutet av 2012, då kampanjen avslutas.
Over 30 events are planned between now and the end of 2012 when this campaign will end.
SwedishDen säger till arrangörer av stora arrangemang: " Ni kan fortsätta exploatera supportrarna" .
It is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans' .
SwedishDen säger till arrangörer av stora arrangemang: " Ni kan fortsätta exploatera supportrarna ".
It is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans '.
SwedishÄr vi verkligen nöjda med dessa arrangemang och tar man verkligen itu med dem i Tammerfors?
Are we really happy about those arrangements and does Tampere really address them?
SwedishKalendariet uppdateras kontinuerligt och innehåller arrangemang för alla LTUs campus orter.
The calendar is updated continuously, and contains arrangements for all LTU campus.
SwedishFrivilliga arrangemang har inte lyckats skydda folk från tobaksrök.
Voluntary arrangements have not succeeded in protecting people from tobacco smoke.
SwedishDet har varit ett fantastiskt arrangemang och det har varit ett nöje att få träffa er.
It has been a fantastic event, and I am delighted to have had the opportunity to meet you.
SwedishDärför bör inte EU konkurrera med FN genom att skapa nya institutionella arrangemang.
The EU should not therefore compete with the UN by creating new institutional arrangements.

Synonymer (svenska) till "arrangemang":

arrangemang