SV

argument {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Mitt argument har hela tiden varit att de var en lösning på ett icke existerande problem.
My contention throughout has been that they were a solution to a non-existent problem.
Detta är en fråga som nu är helt fri från argument.
This is an issue which is now entirely without contention.
Vilka moraliska argument finns det till stöd för påståendet att nazismens offer är viktigare än kommunismens?
What moral argument is there to support the contention that the victims of Nazism are more important than those of communism?
2. "skäl (för en åsikt)"
När det gäller argument – dagliga politiska argument – ja, vi behöver det också.
As for argument – day-to-day political argument – well, we need that too.
Inget ekonomiskt eller juridiskt argument får komma före ett argument om folkhälsa.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
EN

argument {substantiv}

volume_up
1. allmänt
argument
volume_up
argument {neut.} (skäl (för en åsikt))
As for argument – day-to-day political argument – well, we need that too.
När det gäller argument – dagliga politiska argument – ja, vi behöver det också.
No economic or legal argument can prevail over an argument on public health grounds.
Inget ekonomiskt eller juridiskt argument får komma före ett argument om folkhälsa.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
De kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
I will not get into a theological argument about the definition of such powers.
Jag tänker inte ge mig in i en teologisk diskussion om hur sådana befogenheter skall definieras.
Now I have no difficulty with having a political argument on ideology with anybody.
Jag har gärna en politisk diskussion om ideologi med vem som helst.
In other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
. ~~~ Det är ingen diskussion, det är fakta.
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
Det handlar om en sofism, det vill säga, om ett falskt resonemang med ett verkligt sken.
Mr President, I am for the most part in agreement with Mrs Jackson's argument.
Jag ansluter mig till största delen till Jacksons resonemang.
The House should hear and debate that argument and actually take a decision on it.
Parlamentet bör höra och debattera detta resonemang och faktiskt fatta ett beslut om detta.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.
I am not, at this late hour, going to pick an argument with the Council, even when it is not present.
Jag tänker inte vid denna sena timme, ens i dess frånvaro, mucka gräl med rådet.
We can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
Alla kan vi någon gång ursäkta ett enstaka gräl eller till och med ett slag utdelat i stridens hetta.
This is an argument in our dispute in the World Trade Organisation.
Detta är ett argument i vår dispyt i Världshandelsorganisationen.
We have to depoliticise our argument and be practical about helping these people.
Vi måste avpolitisera vår dispyt och se praktiskt på hur vi kan hjälpa dessa människor.
We have had a helpless argument with Iran, which is threatening to build the atom bomb.
Vi har haft en fruktlös dispyt med Iran, som hotar att bygga en atombomb.
argument (även: synopsis)
argument
volume_up
anfört skäl {neut.} (skäl (för en åsikt))
2. "in a book"
argument
volume_up
handling {egenn.} (i bok)
Now he has been sentenced to 12 years in prison for a symbolic act on the basis of flimsy arguments.
På svaga bevis har han nu dömts till ett tolvårigt fängelsestraff för en symbolisk handling.
This response by the Commission truly illustrates that there are no arguments and exposes it irreparably vis-à-vis the employees.
Uppsägningen av 43 språklärare efter 15 till 30 års tjänstgöring är en oacceptabel handling från kommissionens sida.
Clearly, two years ago, my arguments and political endeavours were not strong enough to convince the House.
För två år sedan var mina argument tydligen inte tillräckligt starka och min politiska handling inte tillräckligt kraftfull.

Användningsexempel för "argument" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste använda alla praktiska argument för att övertyga de som fattar beslut.
We have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
SwedishBernhard Rapkay framförde ett antal kloka argument som jag inte tänker upprepa.
Mr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.
SwedishYtterligare ett argument är att det lokala kustfisket som regel drabbas negativt.
A further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
SwedishJag anser att sådana argument inte skall ha någon betydelse för beslutsfattandet.
I take the view that such arguments should not play a role in the decision-making.
SwedishYtterligare ett argument var att den svenska militära alliansfriheten skulle bestå.
A further argument was that the Swedish nonaligned status would remain in place.
SwedishNågra av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
SwedishMed tanke på de åsikter som har lagts fram kan jag inte förstå dessa argument.
Given the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.
SwedishDet är viktigt att vi lyssnar på varandra och att vi är öppna för olika argument.
It is vital that we listen to one another and are open to opposing arguments.
SwedishHon borde dock ha större förståelse för våra argument och lyssna mer på dessa.
She should understand our point of view, however, and pay due attention to it.
SwedishSkenheliga och grundlösa argument används för att utplåna olivoljeproduktionen.
Hypocritical and groundless arguments are being used to wipe out olive oil farming.
SwedishSamma personer framförde samma argument redan inför den tyska återföreningen.
They actually put forward these arguments against the German unification project.
SwedishDet finns ett gemensamt argument att bistånd inte bör gå genom regeringarna.
There is a common argument that aid should not be channelled through government.
SwedishJag vet att hon har ett kraftfullt argument om denna åtgärds rättsliga status.
I know she has a forceful point relating to the legal standing of this action.
SwedishSjälv är jag en förespråkare för opt in och jag vill nämna ett par argument.
I myself am a supporter of " opt-in " and would like to mention a few arguments.
SwedishDe kanske inte har förståelse för andra argument, men de måste förstå detta.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
SwedishDenna typ av argument är oacceptabla på ett sådant allvarligt och känsligt område.
Arguments such as this are unacceptable in such a serious and sensitive area.
SwedishVi känner alla till dessa argument, och de flesta verkar vara överens om dem.
We all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
SwedishJag ber kommissionsledamoten att beakta dessa argument när han gör sin bedömning.
I would ask the Commissioner to consider these arguments when making his assessment.
SwedishJag medger att de argument ledamoten framför är befogade.
I recognise the relevance of the arguments that Mr Souladakis has put forward.
SwedishMan har anfört rättsliga argument, med subsidiartietsprincipen som täckmantel.
Legal arguments were put forward, using the principle of subsidiarity as a pretext.