"arbetsstyrka" - Engelsk översättning

SV

"arbetsstyrka" på engelska

SV

arbetsstyrka {utrum}

volume_up
arbetsstyrka (även: arbetskraft)
Utbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
Education and training are key elements in creating an industrial workforce.
Målsättningen är att skapa en flexibel, högt kvalificerad arbetsstyrka i Storbritannien.
The aim is to create a flexible, high-skilled workforce in Britain.
Det ligger därför i företagets bästa intresse att ha en frisk arbetsstyrka.
It is therefore in a company's best interests to keep its workforce in good health.

Användningsexempel för "arbetsstyrka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet ligger därför i företagets bästa intresse att ha en frisk arbetsstyrka.
It is therefore in a company's best interests to keep its workforce in good health.
SwedishUtbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
Education and training are key elements in creating an industrial workforce.
SwedishMålsättningen är att skapa en flexibel, högt kvalificerad arbetsstyrka i Storbritannien.
The aim is to create a flexible, high-skilled workforce in Britain.
SwedishFortbildning och innovation kan exempelvis bidra till att forma en bra arbetsstyrka för framtiden.
For example, training and innovation can help procure a good workforce for the future.
SwedishUtbildning är viktigt vid uppbyggnad av en industriell arbetsstyrka.
In Parliament, as in Amman, we all consider peace to be a desirable and necessary factor in prosperity.
SwedishDet är självfallet en EU-fråga, eftersom konkurrenskraft inte skapas utan en rörlig arbetsstyrka.
It is an EU issue, of course, because competitiveness does not come about without a mobile workforce.
SwedishEuropeiska unionen vill ha en rörlig och flexibel arbetsstyrka.
The European Union wants a mobile, flexible workforce.
Swedish(EN) Vi vet att det i framtiden kommer att vara en minskande arbetsstyrka som försöker underhålla fler pensionärer.
We know that in the future there will be a shrinking workforce trying to support more pensioners.
SwedishEU betraktar varken invandrare som skurkar och brottslingar eller som ett hot mot vår säkerhet eller arbetsstyrka.
Europe does not consider immigrants as crooks or criminals or as a threat to our security or workforce.
SwedishEn förutsättning för en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsekonomi är nu en gång en flexibel arbetsstyrka.
Now, one prerequisite for a competitive and dynamic knowledge-based economy is to have a flexible work force.
SwedishÄr det inte så att dessa stora jordbruk är samma jordbruksföretag som ger anställning åt en mycket stor arbetsstyrka?
Is it not the case that these large farms are the same rural businesses that employ a very large workforce?
SwedishVårt mål är en moderniserad arbetsmarknad med en starkt specialiserad, exakt inriktad och mycket effektiv arbetsstyrka.
Our objective is a modernised labour market with a highly specialised, precisely oriented and very efficient workforce.
SwedishBalans mellan yrkes- och familjeliv och balans mellan arbete, studier och familjeliv är nödvändigt för en frisk och lycklig arbetsstyrka.
in writing. Work-life balance and work-study-life balance is essential for a healthy and happy workforce.
SwedishJag hoppas att detta verkligen är början på ett konstruktivt partnerskap mellan ledning och arbetsstyrka inom järnvägsindustrin.
I hope that this is indeed the start of a constructive partnership between management and labour in the rail industry.
Swedish. - (FI) EU behöver nu och i framtiden både en mer och en mindre utbildad arbetsstyrka från andra sidan av EU:s gränser.
Europe now needs, and will need in the future, both a more and less trained workforce from beyond the borders of the EU.
SwedishResultatet av börsintroduktionen är att företagens arbetsstyrka under dessa två år ökat med ungefär 30 procent.
The result of their incorporation in a stock market has been to increase their working capital over these two years by an average of about 30 %.
SwedishGenom utbildning skapas en bättre och mer konkurrenskraftig arbetsstyrka, vilket i sin tur gör det möjligt att uppnå bättre tillväxt.
Through education a better and more competitive workforce is created, which in turn enables stronger growth to be achieved.
SwedishDetta har en dramatisk inverkan på att förbättra den arbetsstyrka som finns till den växande industriella basen och servicebasen i Irland.
This had a dramatic impact on improving the available workforce to the growing industrial base and services base in Ireland.
SwedishEnligt denna grönbok är nyckeln till att bibehålla en tillräcklig arbetsstyrka att utbilda, rekrytera och behålla unga yrkesverksamma.
According to the Green Paper, the key to maintaining a sufficient workforce is to educate, recruit and retain young practitioners.
SwedishDet är fel att hindra entreprenörer som vill flytta till en billigare och bättre utbildad, kanske mer kvalificerad arbetsstyrka.
It is wrong to prevent entrepreneurs who want to move to where they have a cheaper, better educated and perhaps better quality workforce.