"arbetsrätt" - Engelsk översättning

SV

"arbetsrätt" på engelska

SV

arbetsrätt {utrum}

volume_up
1. näringsliv
arbetsrätt
Viktig är emellertid även frågan om arbetsrätt och arbetstid.
But the question of labour law and working hours is also important.
Arbetsrätt och kollektivförhandlingar är nära förbundna med varandra.
Labour law and collective bargaining are intrinsically linked.
En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (omröstning)
Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century (vote)
arbetsrätt
För det tredje pågår arbetet med en grönbok om arbetsrätt.
Thirdly, a Green Paper on labour legislation is pending.
Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare är en viktig milstolpe i EU:s arbetsrätt.
The Posting of Workers Directive 96/71/EC is an important milestone in European labour legislation.
Avtal och arbetsrätt kommer att beslutas av enskilda länder och enskilda fackföreningsrörelser.
Agreements and labour legislation will be decided on by individual countries and individual trade union movements.

Användningsexempel för "arbetsrätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHär är vi dock införstådda med hänvisningen till nationell arbetsrätt.
However, in this case we agree with the reference to national employment law.
SwedishArbetsrätt bör därför vara en fråga som hanteras av nationella myndigheter och inte av EU.
Employment regulation should therefore be a matter for national authorities, not the EU.
SwedishTjänstedirektivet omfattar inte arbetsrätt och utstationering av arbetstagare.
The Services Directive does not cover labour law and the posting of workers is excluded from it.
SwedishEn modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (omröstning)
Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century (vote)
SwedishEn modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (debatt)
Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century (debate)
SwedishArbetsrätt och kollektivförhandlingar är nära förbundna med varandra.
Labour law and collective bargaining are intrinsically linked.
SwedishDirektivet kunde ha tolkats som att EU inte skulle ingripa i nationell arbetsrätt.
The directive could have been interpreted as meaning that the EU would not interfere in national labour law.
SwedishDirektiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare är en viktig milstolpe i EU:s arbetsrätt.
The Posting of Workers Directive 96/71/EC is an important milestone in European labour legislation.
SwedishViktig är emellertid även frågan om arbetsrätt och arbetstid.
But the question of labour law and working hours is also important.
SwedishJunilistan förespråkar ett svenskt undantag från EU:s arbetsrätt.
The June List advocates Swedish exemption from EU labour law.
SwedishDe sistnämnda är förbehållna medlemsstaternas arbetsrätt och arbetsmarknadsparternas autonomi.
These are subject to the employment law of the Member States and the autonomy of the social partners.
SwedishI det hänseendet är det självklart att respekten för de grundläggande normerna inom arbetsrätt är mycket viktigt.
In this aspect, it is clear that respect for basic labour law standards is essential.
SwedishFör det tredje pågår arbetet med en grönbok om arbetsrätt.
Thirdly, a Green Paper on labour legislation is pending.
SwedishAvtal och arbetsrätt kommer att beslutas av enskilda länder och enskilda fackföreningsrörelser.
Agreements and labour legislation will be decided on by individual countries and individual trade union movements.
SwedishVi behöver flexibla arbetsvillkor men utan diskriminering av arbetsrätt och social trygghet.
What we need are flexible employment conditions which do not discriminate between employment and social insurance rights.
SwedishDock råder det fortfarande skillnader i fråga om arbetsrätt mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.
However, there remain differences in terms of labour legislation between developed and developing countries.
Swedish. - Arbetsrätt och arbetstid är två av de stöttepelare som finns i den svenska arbetsmarknadsmodellen.
in writing. - (SV) Labour law and working hours are two of the mainstays of the Swedish labour market model.
SwedishDet är med all rätt som föredraganden och Malone riktar uppmärksamheten på frågorna om arbetsrätt och mänskliga rättigheter.
Mr President, the rapporteur and Mrs Malone quite rightly drew attention to the issue of labour and human rights.
SwedishDärför måste det klarläggas att föreskrifter som gäller arbetsrätt, löneavtal och miljöhänsyn också iakttas.
It must therefore be made clear that standards must be adhered to as laid down by the law on labour, pricing and the environment.
SwedishGrönboken om arbetsrätt för att avskaffa alla juridiska rättigheter som arbetarrörelsen har vunnit genom sin kamp.
Green Paper on employment law in order to abolish every legal right won by the working-class movement through its struggles.