"arbetsordning" - Engelsk översättning

SV

"arbetsordning" på engelska

SV

arbetsordning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Det finns en arbetsordning, och därför kan ni inte ställa en spontan fråga.
There is an order and I am afraid you cannot come with a spontaneous question.
Jag skulle vilja ta upp en ordningsfråga enligt artikel 166 om bilaga II A till parlamentets arbetsordning.
Mr President, I would like to raise a point of order under Rule 166 concerning Annex II(A) of the Rules of Procedure of this House.
Vi vänder oss till er och till tjänstemännen i denna kammare för att upprätthålla vår arbetsordning och våra föreskrifter.
We look to you and to the officers of this House to uphold our rules and orders.
2. näringsliv
Europaparlamentet antar sin arbetsordning.
The Parliamentary Assembly adopts its internal regulation.
The European Court of Justice adopts its procedural regulations.
Å andra sidan vore det mycket tråkigt om vi inte kunde snygga till vår arbetsordning på den här punkten när vi har haft så många problem tidigare.
On the other hand, it would be very regrettable if we could not tidy up our regulation on this point when there have been so many problems in the past.

Användningsexempel för "arbetsordning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMin begäran är grundad på artikel 168 i vår arbetsordning.
- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
SwedishVår arbetsordning säger att ledamotsassistenterna har privilegierat tillträde.
At the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
SwedishVår arbetsordning säger att ledamotsassistenterna har privilegierat tillträde.
At the moment our Rules state that Members' assistants have privileged access.
SwedishNu har vi stadfäst eller normaliserat den strategin i denna kammares arbetsordning.
Now we have enshrined or regularised that approach in the procedures of this House.
SwedishNär ni talar måste det vara i enlighet med vår arbetsordning.
Mr Hannan, when you speak, it must be in accordance with our Rules of Procedure.
SwedishVad är det som är så viktigt att vi måste riva upp vår arbetsordning på detta sätt?
What is it that is so important that it requires us to tear up our rules like this?
SwedishDet bryter enligt min åsikt mot artikel 50 och bilaga III i vår arbetsordning.
In my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.
SwedishFörra året antog parlamentet en ny version av vår arbetsordning.
Mr President, last year Parliament adopted a new version of our Rules of Procedure.
SwedishDet finns en arbetsordning, och därför kan ni inte ställa en spontan fråga.
There is an order and I am afraid you cannot come with a spontaneous question.
SwedishVi borde ha en arbetsordning som ger individen så mycket rättigheter som möjligt.
We had to have Rules of Procedure in which individuals had as many rights as possible.
SwedishVi måste arbeta enligt vår arbetsordning.
   Mr Brok and Mr Cohn-Bendit, we must work in accordance with our Rules of Procedure.
SwedishJag ville tala, men ville inte bryta mot kammarens arbetsordning.
Madam President, I asked to speak but I did not want to break the Rules of the House.
SwedishJag inser detta, men jag måste följa artikel 144 i parlamentets arbetsordning.
I realise that, but I have to comply with Rule 144 of Parliament's Rules of Procedure.
SwedishJag inser detta, men jag måste följa artikel 144 i parlamentets arbetsordning.
I realise that, but I have to comply with Rule 144 of Parliament' s Rules of Procedure.
SwedishDet handlar om den sista artikeln i vår arbetsordning och gäller bilagorna.
This is the last rule in our Rules of Procedure and it concerns the annexes.
SwedishAnpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (debatt)
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (debate)
SwedishAnpassning av Europaparlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget (
Adaptation of the European Parliament's Rules of Procedure to the Lisbon Treaty (
SwedishDet är vänligt av Corbett att ta upp punkterna i bilaga III till vår arbetsordning.
It is kind of Mr Corbett to raise the points under Annex III of our Rules of Procedure.
SwedishJag har inlett förfarandet enligt artiklarna 9 och 147 i vår arbetsordning.
I have instituted the procedure pursuant to Rules 9 and 147 of our Rules of Procedure.
SwedishJag uppmanar er därför att tillämpa Europaparlamentets arbetsordning.
I call on you, therefore, to apply the European Parliament's Rules of Procedure.