"arbetsmiljö" - Engelsk översättning

SV

"arbetsmiljö" på engelska

SV

arbetsmiljö {utrum}

volume_up
arbetsmiljö
MKB BANK, UngernDen ledande banken upplever en härlig komfort vilket garanterar en hälsosam arbetsmiljö.
MKB BANK, HungaryLeading bank experiences great comfort which secures healthy work environment.
Detta är centralt för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för de anställda, deras anhöriga och medborgarna.
It is crucial to create a work environment which is as safe as possible for workers, for families and for citizens.
Det handlar både om den sociala och den fysiska arbetsmiljön.
It’s a matter of both the social and the physical work environment.
arbetsmiljö
SEK:s ambition är att ha en arbetsmiljö som befrämjar hälsa hos personalen.
SEK’s ambition is to offer a working environment that promotes staff health.
företagskultur och en unik arbetsmiljö som tillåter och
culture and a unique working environment that allows and
Men så kommer det alltid att vara när det är fråga om människor och deras arbetsmiljö.
However, that is how it will always be when it is a question of people and their working environment.

Användningsexempel för "arbetsmiljö" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHit hör även andra arbetsrelaterade kostnader, exempelvis för säkerhet och arbetsmiljö.
Other work-related costs, such as safety and facilities, are also in the balance.
SwedishSEK:s ambition är att ha en arbetsmiljö som befrämjar hälsa hos personalen.
SEK’s ambition is to offer a working environment that promotes staff health.
SwedishFör det andra ville man med denna reform skapa en serviceinriktad arbetsmiljö.
Second, the reform aimed to create a culture based on service.
SwedishMen så kommer det alltid att vara när det är fråga om människor och deras arbetsmiljö.
However, that is how it will always be when it is a question of people and their working environment.
SwedishDetta är oerhört skadligt för dessa arbetstagares arbetsmiljö.
This is extremely damaging to the health and safety of those workers.
SwedishDet handlar om verktyg för att skapa en ny arbetsmiljö inom tull och handel.
They refer to the tools with which to create a new generation of working environment in customs and trade.
SwedishFör det tredje vill vi se till att alla har en bra arbetsmiljö.
Thirdly, we want to ensure a good working environment for everyone.
SwedishI detta sammanhang uppmanas företagen att hjälpa till att skapa en familjevänlig arbetsmiljö.
In this respect, companies are called on to help to ensure a family-friendly working environment.
SwedishMen vad tjänar det till om vi har en god arbetsmiljö, men inget arbete?
What good is it if we have health and safety but no work?
SwedishMKB BANK, UngernDen ledande banken upplever en härlig komfort vilket garanterar en hälsosam arbetsmiljö.
MKB BANK, HungaryLeading bank experiences great comfort which secures healthy work environment.
SwedishFör tillfället har kommissionen inga planer på att ändra ramdirektivet om arbetsmiljö.
For the time being, the Commission has no plans to amend the framework directive on occupational safety and health.
SwedishEgenföretagarna skall inte kunna köra på lösa boliner, när det gäller EU-reglerna om arbetsmiljö.
The self-employed must not be able to freewheel when it comes to the EU rules on the working environment.
SwedishJag var tvungen att låta honom sluta eftersom han inte kunde ge någon hjälp, allt på grund av arbetsmiljö.
I had to let him go because there was no help he could give, all on the basis of health and safety.
SwedishDetsamma gäller för praktikarbetet i ämnet arbetsmiljö.
The same applies for the practical work in the subject work.
SwedishArbetsmiljö kan enbart upprätthållas där ordentlig övervakning genomförs på arbetsplatsen.
Health and safety in the workplace can only be maintained where adequate monitoring is conducted at workplace level.
SwedishRamdirektivet om arbetsmiljö innehöll för första gången frågan om information och samråd.
The framework directive on the working environment was the first to include the field of information and consultation.
SwedishDetta arbetstidsdirektiv handlar om arbetstagarnas arbetsmiljö, vilket är viktigt.
Mr President, this working time directive concerns employees' working conditions, which is an important issue.
Swedishföretagskultur och en unik arbetsmiljö som tillåter och
culture and a unique working environment that allows and
SwedishEn god arbetsmiljö är viktigt för alla arbetstagare.
A good working environment is important for all employees.
SwedishNaturligtvis vill vi alla, arbetsgivare, anställda och aktieägare, ha en god arbetsmiljö på arbetet.
Mr President, of course we all want health and safety at work, employers, workers and shareholders.