"arbetsmarknadslagstiftning" - Engelsk översättning

SV

"arbetsmarknadslagstiftning" på engelska

SV

arbetsmarknadslagstiftning {utrum}

volume_up
arbetsmarknadslagstiftning
arbetsmarknadslagstiftning
Junilistan förespråkar därför ett svenskt undantag från EU:s arbetsmarknadslagstiftning för att garantera att EG-domstolen inte i framtiden kan styra svensk arbetsmarknad.
The June List therefore recommends a Swedish exemption from EU labour market legislation in order to guarantee that the European Court of Justice cannot, in future, control the Swedish labour market.

Användningsexempel för "arbetsmarknadslagstiftning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns många svenska medieföretag i Storbritannien till följd av vår arbetsmarknadslagstiftning.
Many Swedish media companies have been based in Britain to enjoy our employment laws.
SwedishEnligt vår åsikt bidrar också den nya arbetsmarknadslagstiftning som håller på att utarbetas till att driva på och förstärka avskedandena av tusentals arbetstagare.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
SwedishEnligt vår åsikt bidrar också den nya arbetsmarknadslagstiftning som håller på att utarbetas till att driva på och förstärka avskedandena av tusentals arbetstagare.
In our opinion, the new employment legislation being formulated is also creating and inflating the sails for the dismissal of thousands of workers.
SwedishIngenting kommer att ändras om vi inte inrättar ordentligt utrustade nätverk med välutbildade inspektörer som förstår arbetsmarknadslagstiftning och som är bekanta med EU-direktiven.
Nothing will change unless we set up a thoroughly trained and equipped network of inspectors who understand labour legislation and who are familiar with European directives.
SwedishMen europeisk arbetsmarknadslagstiftning är väsentligen utformad av arbetsmarknadens parter som företräder de stora arbetsgivarna och de stora fackföreningarna, men en minoritet av arbetstagarna.
But European employment laws are substantially shaped by the social partners who represent the big employers and the big trade unions but the minority of the workers.
SwedishMan har återgått till att betona privatiseringar och offentlig upphandling för att på så vis främja den privata sektorns utveckling och en mer flexibel arbetsmarknadslagstiftning.
It has reverted to type by placing the accent on privatisation, on tenders and public contracts - thereby boosting the development of the private sector - and on more flexible labour laws.
SwedishJunilistan förespråkar därför ett svenskt undantag från EU:s arbetsmarknadslagstiftning för att garantera att EG-domstolen inte i framtiden kan styra svensk arbetsmarknad.
The June List therefore recommends a Swedish exemption from EU labour market legislation in order to guarantee that the European Court of Justice cannot, in future, control the Swedish labour market.
SwedishSmåföretagarorganisationer har en roll att spela, och det är klart att de måste ha en större tillgång och vara mer involverade, men inte enbart för att småföretag avvisar arbetsmarknadslagstiftning.
Small business organizations do have a role, and clearly they must have greater access and greater involvement, but not merely because small businesses wish to reject social legislation.