"arbetslivserfarenhet" - Engelsk översättning

SV

"arbetslivserfarenhet" på engelska

SV

arbetslivserfarenhet {utrum}

volume_up
arbetslivserfarenhet (även: praktik, arbetserfarenhet)
Bristen på arbetstillfällen medför också en brist på praktikplatser, platser som ger arbetslivserfarenhet.
This job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.
Jag såg med avund på hur mina studiekamrater åkte till Paris för att skaffa sig arbetslivserfarenhet.
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
Den korrekta tolkningen är, såvitt jag kan förstå, är " Arbeitserfahrung ", som är liktydigt med arbetslivserfarenhet.
The correct interpretation, as I understand it is 'Arbeitserfahrung ', which is work experience.

Användningsexempel för "arbetslivserfarenhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPerioder av arbetslivserfarenhet måste vara förenade med tillräcklig ersättning och socialt skydd.
Work placements must attract sufficient remuneration and social protection.
SwedishJag såg med avund på hur mina studiekamrater åkte till Paris för att skaffa sig arbetslivserfarenhet.
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
SwedishBristen på arbetstillfällen medför också en brist på praktikplatser, platser som ger arbetslivserfarenhet.
This job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.
SwedishA-tjänstemän, har rekryterats unga med ingen eller liten arbetslivserfarenhet.
For the more junior A-grades, young people with little or no work experience were recruited.
SwedishDen korrekta tolkningen är, såvitt jag kan förstå, är " Arbeitserfahrung ", som är liktydigt med arbetslivserfarenhet.
The correct interpretation, as I understand it is 'Arbeitserfahrung ', which is work experience.
SwedishDen korrekta tolkningen är, såvitt jag kan förstå, är " Arbeitserfahrung" , som är liktydigt med arbetslivserfarenhet.
The correct interpretation, as I understand it is 'Arbeitserfahrung ' , which is work experience.
SwedishDenna förmåga är frukten av den kunskap som har förvärvats, antingen genom yrkesutbildning eller genom arbetslivserfarenhet.
That ability is the fruit of knowledge acquired, either through training or through work experience.
SwedishFör det första bestod grundförutsättningarna givetvis av hennes gedigna arbetslivserfarenhet och övertygande sakkunskap.
Firstly, her enormous experience and impressive levels of expertise were natural prerequisites for the job.
SwedishNågon som just gått ut skolan eller universitetet har dock inte haft någon möjlighet att skaffa sig sådan arbetslivserfarenhet.
However, when someone has just left school or university, they cannot have already gained such work experience.
SwedishDu kan också behöva skicka in ett intyg på att du har minst ett års arbetslivserfarenhet – i vissa fall två år.
You might also be asked to provide a certificate proving at least one year of professional experience — 2 years in certain circumstances.
SwedishDärför har det på senare år blivit allt viktigare för ungdomar att skaffa sig en första arbetslivserfarenhet genom praktikplatser.
This is why acquiring initial work experience through traineeships has grown in importance for young people over the years.
SwedishVi måste göra vår arbetskraft rörligare, och det betyder mer resurser på europeisk nivå för yrkesvägledning och arbetslivserfarenhet.
We must make our workforce more mobile, and that means more resources at a European level for careers advice and for work experience.
SwedishArbetslivserfarenhet inom/från ...
SwedishDitt nya land får inte nedvärdera din arbetslivserfarenhet bara för att du har arbetat i ett annat EU-land när det gäller att
Your new country cannot give you less credit for your professional experience just because you gained it in another EU country when it comes to:
SwedishFör det tredje: när ledningen använder sig av arbetstagarnas tidigare arbetslivserfarenhet, så förbättrar det också företagets produktivitet.
Thirdly, if workers' experiences from their present working environment are drawn on, then this will improve company productivity.
SwedishFör det tredje: när ledningen använder sig av arbetstagarnas tidigare arbetslivserfarenhet, så förbättrar det också företagets produktivitet.
Thirdly, if workers ' experiences from their present working environment are drawn on, then this will improve company productivity.
SwedishUngdomar med liten arbetslivserfarenhet har ett sämre läge på arbetsmarknaden, särskilt när det blir aktuellt med personalnedskärningar.
Young people with just a little work experience are in a worse off position in the labour market, especially when it comes to staff cuts.
SwedishMyndigheterna måste också erkänna arbetslivserfarenhet som förvärvats i andra EU-länder på samma sätt som inhemsk arbetslivserfarenhet.
Authorities must also recognise work experience gained in other EU countries under the same conditions as experience acquired domestically.
SwedishDetta kommer att ersätta dem för deras arbete och ge dem värdefull arbetslivserfarenhet som jag hoppas ska hjälpa dem i deras framtida karriärer.
This will provide them with remuneration for their work and valuable work experience, which I hope will assist them in their future careers.
SwedishDessutom är parlamentets krav på att arbetstagarna måste ha fem års arbetslivserfarenhet, därav två år i ”framskjuten ställning” oacceptabel.
Moreover, Parliament's requirement that immigrants must have five years' working experience, including two years in a 'senior position', is unacceptable.