"arbetslagstiftning" - Engelsk översättning

SV

"arbetslagstiftning" på engelska

SV

arbetslagstiftning {utrum}

volume_up
arbetslagstiftning
Kringgåendet av EU:s arbetslagstiftning i praktiken måste få konsekvenser.
The evasion of European employment law in practice must bring consequences!
· det är en viktig uppgift att stödja sysselsättningen bland äldre arbetstagare, särskilt genom flexiblare arbetslagstiftning och korrekt anpassning av pensionssystemen,
it is a key task to support the employment of older workers, particularly through greater flexibility in employment law relationships and the correct adjustment of pension systems;

Användningsexempel för "arbetslagstiftning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKringgåendet av EU:s arbetslagstiftning i praktiken måste få konsekvenser.
The evasion of European employment law in practice must bring consequences!
SwedishLänkar till arbetslagstiftning hittar du däremot i avsnittet om att arbeta i Tyskland.
Links on labour law however, can only be found within the working category.
SwedishProblemet är än värre i medlemsstater med särskilt protektionistisk arbetslagstiftning.
The problem is even more acute in Member States where labour law is particularly protectionist.
SwedishAngående: Revidering av arbetslagstiftning i fråga om jämställdhet
Subject: Updating of labour legislation in respect of gender equality
SwedishChile har nu arbetslöshetsbidrag, arbetsmarknadsreformer och en ny och effektivare arbetslagstiftning.
Chile now has unemployment benefits, labour reforms and new, more effective labour laws.
SwedishI den här förändrade situationen ifrågasätter vi inte att eran för dogmatisk arbetslagstiftning är förbi.
In this changed situation, we do not dispute that the era of dogmatic labour legislation is over.
SwedishEtt arbetsliv i ständig förändring behöver en arbetslagstiftning som tillgodoser människornas behov av trygghet.
In the ever-changing work scenario we need legislation to ensure the security of individuals.
SwedishEU och medlemsstaterna måste ta hänsyn till detta i all sin sociala lagstiftning och arbetslagstiftning.
The EU and the Member States must take this into consideration in all their social and labour legislation.
SwedishTill att börja med är det mycket bra att det efter en lång tid nu återigen beslutats om en europeisk arbetslagstiftning.
To start with, it is very good that, after a long time, European labour legislation is now being laid down again.
SwedishI Europa har vi arbetslagstiftning med ett särskilt starkt skydd för arbetare, vilket ökar kostnaden för varor kraftigt.
In Europe we have labour legislation with especially strong worker protection which vastly inflates the cost of goods.
SwedishDen informella sysselsättningen ökar, hur paradoxalt det än kan låta, på grund av en strikt arbetslagstiftning.
There is also growing informal employment, partly the result – however paradoxical this may sound – of rigid labour legislation.
SwedishSubsidiaritetsprincipen måste tillämpas till dess att vi har ett enhetligt socialt system och en enhetlig arbetslagstiftning.
The principle of subsidiarity must be applied until such time as we have uniform social systems and uniform labour legislation.
SwedishDen informella sysselsättningen ökar, hur paradoxalt det än kan låta, på grund av en strikt arbetslagstiftning.
Women do not work; only one in four women has a job and many semi- and unskilled rural women opt to stay at home given the lack of opportunities to work.
SwedishI Europa har vi arbetslagstiftning med ett särskilt starkt skydd för arbetare, vilket ökar kostnaden för varor kraftigt.
What is at stake is the textile industry, a strategic sector with great potential for the future, which can make an enormous contribution to economic and social cohesion.
SwedishDet innehåller krav på flexibilitet, på strukturreformer som tar hänsyn till åldrandet, vilket kommer att medföra ifrågasättande av pensionsplaner och arbetslagstiftning.
. – I shall be voting against the Commission’ s legislative work programme, presented by Mr Barroso, for the following reasons.
SwedishDet innehåller krav på flexibilitet, på strukturreformer som tar hänsyn till åldrandet, vilket kommer att medföra ifrågasättande av pensionsplaner och arbetslagstiftning.
It calls for flexibility, for structural reforms to take account of ageing, which will call retirement schemes and labour law into question.
SwedishEuropeiska kommissionens arbetsprogram för 2006 går i rätt riktning när det gäller socialt ansvar, arbetslagstiftning och arbetstillfällen.
   Mr President, the European Commission’s work programme for 2006 is going in the right direction as regards social responsibilities, labour law and jobs.
SwedishDet har ingen effekt när det gäller att reglera arbetslagstiftning och kollektivavtal och dess omfattning begränsas i termer av det arbete som utförs av utstationerade arbetstagare.
It has no influence in terms of regulating labour legislation and collective agreements and its scope is limited in terms of the work carried out by posted workers.
Swedish· det är en viktig uppgift att stödja sysselsättningen bland äldre arbetstagare, särskilt genom flexiblare arbetslagstiftning och korrekt anpassning av pensionssystemen,
it is a key task to support the employment of older workers, particularly through greater flexibility in employment law relationships and the correct adjustment of pension systems;
Swedish, ett europeiskt system för arbetslagstiftning och social trygghet för rörliga arbetstagare, måste komma till stånd.
In addition, it sounds good that a 'Statute for European Employees'should be drafted, a European system of labour legislation and social security for mobile employees.