"arbetslöshetsersättning" - Engelsk översättning

SV

"arbetslöshetsersättning" på engelska

SV

arbetslöshetsersättning {utrum}

volume_up
arbetslöshetsersättning (även: a-kasseersättning)
Dessa arbetstagare har än så länge inte heller fått någon arbetslöshetsersättning.
These workers have also not yet received any unemployment benefit.
På det sättet skulle de som får socialbidrag och arbetslöshetsersättning kunna få byta ut sitt bidrag mot en riktig lön.
In that way, people receiving cash benefits and unemployment benefit will be able to exchange these for proper wages.
Betänkandet tar också upp andra viktiga frågor gällande förflyttningen av personer som får arbetslöshetsersättning.
This report also deals with some important matters concerning the movement of persons who are in receipt of unemployment benefit.

Användningsexempel för "arbetslöshetsersättning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTill sin besvikelse hade hon bara rätt till arbetslöshetsersättning i 156 dagar.
She was disappointed when she found out she was only entitled to benefits for 156 days.
SwedishVad är dessa om inte arbetslöshetsersättning, som vi högljutt har försvarat?
What are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
SwedishDessa arbetstagare har än så länge inte heller fått någon arbetslöshetsersättning.
These workers have also not yet received any unemployment benefit.
SwedishPå det sättet skulle de som får socialbidrag och arbetslöshetsersättning kunna få byta ut sitt bidrag mot en riktig lön.
In that way, people receiving cash benefits and unemployment benefit will be able to exchange these for proper wages.
SwedishBetänkandet tar också upp andra viktiga frågor gällande förflyttningen av personer som får arbetslöshetsersättning.
This report also deals with some important matters concerning the movement of persons who are in receipt of unemployment benefit.
SwedishUtan sysselsättning kommer skatteintäkterna att fortsätta att minska, och utbetalningarna av arbetslöshetsersättning kommer att fortsätta att öka.
Without employment, tax revenue will continue to fall and unemployment benefit payouts will continue to rise.
SwedishOch för arbetarna försiktiga löneökningar, minskad arbetslöshetsersättning och en uppmjukad lagstiftning om anställningsskydd.
For workers there is wage moderation, a reduction in unemployment benefits and a relaxation of employment protection legislation.
SwedishJag vill även påpeka i den här debatten att vi talar om en minimiinkomst, med andra ord om arbetslöshetsersättning och inte om löner.
I would also like to point out in this debate that we are talking about a minimum income - in other words, out-of-work benefits and not wages.
SwedishMiljontals människor inom Europeiska unionen är beroende av arbetslöshetsersättning, invaliditetsersättning, pensioner och åtgärder inom hälsovården.
Millions of people in the European Union depend on unemployment benefits, invalidity benefits, pensions and health-care schemes.
SwedishKANSKE – Så länge du bor i Frankrike och uppfyller landets villkor har du rätt till arbetslöshetsersättning där.
POSSIBLY - As long as you are a resident in France and you comply with the conditions set by the national employment authorities, you remain entitled to unemployment benefits.
SwedishVi har också bett medlemsstaterna att ändra på deras system för arbetslöshetsersättning och deras skattesystem, och i synnerhet att se över politiken i fråga om förtidspensionering.
We have also asked the Member States to amend their unemployment benefit and tax systems and, in particular, to review their early retirement policies.
SwedishDessutom finansieras eurons så kallade stabilitet genom sänkt arbetslöshetsersättning och besparingar inom skola, hälsovård, bostadsförmedling och kollektivtrafik.
Furthermore, the so-called stability of the euro is financed by large cuts in unemployment benefits and in provisions for education, health care, housing and public transport.
SwedishOm du tänker gå en yrkesutbildning i ett annat EU-land kan du PÅ VISSA VILLKOR fortfarande ha rätt till arbetslöshetsersättning under en begränsad tid.
If you decide to follow vocational training in another EU country, UNDER CERTAIN CONDITIONS you might be entitled to continue receiving unemployment benefits for a limited period of time.
SwedishPå grund av den nuvarande situationen på arbetsmarknaden förekommer det inte bara skillnader i lön mellan män och kvinnor, utan de senare har dessutom i genomsnitt en lägre arbetslöshetsersättning.
Given the current state of the labour market and the income differentials between men and women, the latter receive less unemployment benefit on average.
SwedishJag instämmer också i att arbetstagare som har arbetat i EU i mindre än sex månader inte ska åtnjuta samma rättigheter när det gäller familjebidrag och arbetslöshetsersättning.
I also agree that workers who have been working in the European Union for less than six months must not receive equal treatment in respect of family allowances and unemployment benefit.
SwedishFör det första har de rätt till arbetslöshetsersättning; för det andra att söka arbete i en annan medlemsstat och fortsätta att få arbetslöshetsersättning under högst tre månader.
Firstly they have the right to unemployment benefit; secondly, to look for employment in another Member State and to continue to receive unemployment benefit for a maximum period of three months.