"arbetskraftsinvandring" - Engelsk översättning

SV

"arbetskraftsinvandring" på engelska

SV

arbetskraftsinvandring {utrum}

volume_up
1. politik
arbetskraftsinvandring
arbetskraftsinvandring
Vi skulle i flera fall vilja gå längre när det gäller att öppna för ökad arbetskraftsinvandring.
In several cases, we should like to go further with regard to becoming more receptive to increased labour migration.
Som jag tolkar detta innebär denna skrivning att arbetskraftsinvandring från tredjeländer bedöms som något positivt.
In my opinion, this wording implies a positive assessment of labour migration from third countries.
Varför skapar vi inte möjligheter för våra ungdomar utan säger i stället till dem att vi behöver arbetskraftsinvandring?
Why are we not creating opportunities for our young people, but instead telling them that we need labour migration from overseas?
arbetskraftsinvandring
arbetskraftsinvandring
Emma Strollo har studerat en outforskad sida av svensk arbetskraftsinvandring.
Emma Strollo studied an unexplored side of the influx of foreign labour into Sweden.
Emma Strollo har studerat en outforskad sida av svensk arbetskraftsinvandring. (2012-03-14)
Emma Strollo studied an unexplored side of the influx of foreign labour into Sweden.

Användningsexempel för "arbetskraftsinvandring" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEmma Strollo har studerat en outforskad sida av svensk arbetskraftsinvandring.
Emma Strollo studied an unexplored side of the influx of foreign labour into Sweden.
SwedishGenom ett flexibelt system för arbetskraftsinvandring kan dessa två realiteter mötas.
A flexible system for labour immigration could bring together these two realities.
SwedishInvandringen till våra länder var ursprungligen en arbetskraftsinvandring.
Madam President, initially, immigration in our countries was mainly labour immigration.
SwedishVi vet att EU i en nära framtid behöver en ökande arbetskraftsinvandring.
We know that, in the near future, the EU will need rising numbers of immigrant workers.
SwedishOm detta visar sig omöjligt bör man ge företräde åt en modell med säsongsbunden arbetskraftsinvandring.
If that proves impossible, preference should be given to a seasonal-migrant model.
SwedishOm det är sant att vi behöver arbetskraftsinvandring behöver vi människor med rättigheter, inte slavar.
If it is true that we need workers, we need people with rights, not slaves.
SwedishVi behöver gemensamma bestämmelser för arbetskraftsinvandring, vilken måste kontrolleras och begränsas.
We need common rules for the migration of workers, which must be controlled and restricted.
SwedishVidare tycker jag att vi skall skilja mellan arbetskraftsinvandring och asyl- och flyktingpolitik.
I also think that we should distinguish between immigration of labour, and asylum and refugee policy.
SwedishJag är fullt införstådd med att detta direktiv inte kan lösa alla problem i samband med arbetskraftsinvandring.
I am under no illusions that the directive will resolve all the problems of employment migration.
SwedishVi skulle i flera fall vilja gå längre när det gäller att öppna för ökad arbetskraftsinvandring.
In several cases, we should like to go further with regard to becoming more receptive to increased labour migration.
SwedishSom jag tolkar detta innebär denna skrivning att arbetskraftsinvandring från tredjeländer bedöms som något positivt.
In my opinion, this wording implies a positive assessment of labour migration from third countries.
SwedishVilken roll kommer de nyckelfrågor som i ILO-konventionen tas upp i samband med arbetskraftsinvandring att få i grönboken?
What part will be played in the Green Paper by the key issues referred to in the ILO Convention on migrant workers?
SwedishAtt Europa måste öppnas för arbetskraftsinvandring är en slutsats som även de hårdaste motståndarna har tagit till sig.
The fact that Europe must be opened up to immigration of labour is a conclusion which even the toughest opposition have adopted.
SwedishVarför skapar vi inte möjligheter för våra ungdomar utan säger i stället till dem att vi behöver arbetskraftsinvandring?
Why are we not creating opportunities for our young people, but instead telling them that we need labour migration from overseas?
SwedishVilken roll kommer de nyckelfrågor som i ILO-konventionen tas upp i samband med arbetskraftsinvandring att få i grönboken?
Thirdly and finally, what measures will you adopt in order to link this immigration policy to a policy of European integration?
SwedishMed anledning härav undrar jag när kommissionen kommer att ta initiativ för att stimulera ökad arbetskraftsinvandring till EU-länderna.
In this regard, I wonder when the Commission will be taking initiatives to stimulate increased labour immigration to EU Member States.
SwedishSå utifrån detta direktiv kommer arbetskraftsinvandring att tillåtas i Europeiska unionen om vissa villkor uppfylls.
Consequently, on the basis of this directive, immigration for the purpose of employment in the European Union will be permitted if certain conditions are met.
SwedishVår principiella hållning till arbetskraftsinvandring är att den individ som har fått ett arbete även skall kunna få arbetstillstånd.
Our working principle in relation to labour migration is that someone who has been offered a job should also be able to obtain a work permit.
SwedishPositivt är också att medlemsstaterna ska ha möjlighet att undersöka sitt eget behov av att öppna upp för arbetskraftsinvandring.
It is also a positive move that Member States are to have the opportunity to investigate their own need to open the way for the immigration of workers.
SwedishJag måste också säga att jag instämmer i Timothy Kirkhopes bedömning av vikten av att separera asyl och arbetskraftsinvandring från varandra.
I must also say that I agree with Mr Kirkhope's assessment of the importance of distinguishing between asylum and the immigration of workers.