"arbetsformer" - Engelsk översättning

SV

"arbetsformer" på engelska

SV

arbetsformer {pluralis}

volume_up
arbetsformer

Användningsexempel för "arbetsformer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet svenska ordförandeskapet har inlett en diskussion om rådets arbetsformer.
The Swedish Presidency has begun discussions on the way the Council works.
SwedishAtypiska arbetsformer, som breder ut sig, har vi ännu inte alls berört.
We have not even begun to address the atypical forms of work that are developing.
SwedishParlamentets arbetsformer bör göras mer seriösa genom att sådant agerande inte uppmuntras.
Parliament needs to upgrade its methods of working by discouraging such action.
SwedishKårens stadga och arbetsformer skall regleras i en europeisk lag.6.
European laws shall determine the rules and procedures for the operation of the Corps.6.
SwedishDet kommer därmed att handla om att hitta nya arbetsformer som ger upphov till kreativitet.
This should help us to find new creative forms of work.
SwedishI Trentins betänkande nämns i synnerhet nationella politikområden som undervisning och arbetsformer.
The report by Mr Trentin particularly mentions national areas of policy, such as education and labour regulations.
SwedishMen deras lön är också lägre därför att de arbetar i låglönesektorer och i tillfälliga, sämre arbetsformer.
However, their pay is also lower because they work in lower-paid sectors, and in temporary, lower-quality forms of work.
SwedishDen finansiella och ekonomiska krisen har lett till att otrygga arbetsformer har blivit ett ännu mer synligt och överhängande problem.
The financial and economic crisis has made precarious work an even more visible and urgent problem.
SwedishDeltidsarbete är bara en aspekt av den bredare frågan om skydd och främjande av andra flexibla arbetsformer.
Part-time work is only one aspect of the broader issue concerning the protection and promotion of other flexible forms of work.
SwedishDen ökade öppenheten i regleringshänseende kan bidra till att skapa arbetstillfällen och möjliggöra nya och mer flexibla arbetsformer.
The increased regulatory transparency may help to create jobs and allow for new and more flexible forms of working.
SwedishDen måste omfatta alla möjliga faktorer: vård av barn och av anhöriga, arbetstidens förläggning, nya arbetsformer osv.
They must cover all possible aspects: the care of children and dependants, the organisation of working time, new forms of working, etc.
SwedishIntegrera det odeklarerade arbetet på arbetsmarknaden eller anpassa arbetsmarknaden till dessa superflexibla arbetsformer?
Integrate undeclared work into the labour market or adapt the job market to the existence of these excessively flexible types of work?
SwedishDessutom behöver vi arbetsformer inom politiken, näringslivet och organisationsvärlden som inte utgår från männens prioriteringar.
In addition to this, we also need working methods in politics, industry and trade unions which are not based on men's priorities.
SwedishDessutom behöver vi arbetsformer inom politiken, näringslivet och organisationsvärlden som inte utgår från männens prioriteringar.
In addition to this, we also need working methods in politics, industry and trade unions which are not based on men' s priorities.
SwedishJag vill påpeka att denna reform med de nya rättsliga villkoren behövdes, är viktig och kommer att leda till bättre arbetsformer.
I want to say that this reform, with the addition of the legal terms, was needed, is important and results in a better working order.
SwedishJag vill påpeka att denna reform med de nya rättsliga villkoren behövdes, är viktig och kommer att leda till bättre arbetsformer.
The possibility is thus created also to support new organisations, which, in the light of enlargement, should definitely not be overlooked.
SwedishFör det andra, tillgängligheten till utbildningar för arbetare som arbetar deltid eller har andra flexibla arbetsformer ägnas fortfarande för lite uppmärksamhet.
Secondly, too little attention has been pad to access to training for part-time and other flexible workers.
SwedishEuropeiska kommissionen vill emellertid avreglera anställningsförhållandena och utvecklingen av flexibla arbetsformer.
However, the intentions of the European Commission tend towards the deregulation of employment relations and the development of flexible forms of work.
SwedishEn liten del av medlen, som jag hoppas skall ökas, avser pilotprojekt som är avsedda att hitta nya sysselsättnings- och arbetsformer.
A small proportion of the amount, which I feel should be increased, is for pilot projects intended to identify new forms of employment and work.
SwedishSärskilt kvinnorna har drabbats av detta, som utgör den största procentandelen arbetstagare som arbetar i vad som kallas otrygga arbetsformer.
This has been particularly felt by women, who comprise the greatest percentage of workers engaged in what is known as precarious employment.