"arbetsförmåga" - Engelsk översättning

SV

"arbetsförmåga" på engelska

SV

arbetsförmåga {utrum}

volume_up
arbetsförmåga (även: bruksegenskap)

Användningsexempel för "arbetsförmåga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet handlar om människornas liv, hälsa och arbetsförmåga.
It has to do with people's mental and physical health, and their fitness for work.
SwedishNaturligtvis spelar utnämnandet av direktören en mycket stor roll för byråns arbetsförmåga.
The appointment of the director will obviously play a major role in the office's ability to do its job.
SwedishNaturligtvis spelar utnämnandet av direktören en mycket stor roll för byråns arbetsförmåga.
The appointment of the director will obviously play a major role in the office' s ability to do its job.
SwedishFler i arbete ger större resurser att bygga välfärdslösningar för människor som inte har arbetsförmåga.
More people in work means more resources to build welfare solutions for people who are not able to work.
SwedishEtt land kanske anser att din arbetsförmåga är nedsatt med 70 procent medan ett annat gör bedömningen att du är fullt arbetsför.
One country may consider you 70% disabled, whereas another country does not consider you disabled at all.
SwedishLitauen behöver dessa unga människors kunskap, erfarenhet och arbetsförmåga för att kunna övervinna de demografiska utmaningar som nämnts.
Lithuania needs these young people's talents, experience and diligence to overcome the demographic challenges mentioned.
SwedishVissa olyckor får långvariga konsekvenser och påverkar både den drabbades arbetsförmåga och hans eller hennes liv utanför arbetet.
Some of these accidents have lasting consequences and affect both the victim’s ability to work and his or her life outside work.
SwedishAtt upprätthålla åldrande människors arbetsförmåga tillhör de närmaste årens största utmaningar.
Maintaining older people's capacity for work is also one of the major challenges of the coming years, and I wanted to talk about the Finnish example here.
SwedishEn kvalificering med dubbel effekt, så att vi sedan har en bättre arbetsförmåga och inte så ofta står till förfogande i akuta situationer.
This training measure has the dual effect of improving the quality of human resources after the sabbatical year and drastically reducing the available labour pool during it.
SwedishDet är särskilt viktigt att sträva efter ett förebyggande underhåll av arbetstagarnas arbetsförmåga och inte bara vidta åtgärder först då sjukdomar och skador uppstått.
It is especially important to try to maintain levels of fitness for work in a preventive way, and not wait until illness or injury has occurred.
SwedishVi vet också att hörselskador kan leda till nedsatt arbetsförmåga, eller till att man eventuellt inte alls kan komma in på arbetsmarknaden igen.
We also know that damage to hearing can lead to a reduction in people's capacity to work or to their possibly not being able to obtain jobs in the labour market ever again.
SwedishHon är en parlamentsledamot som än en gång har bevisat sin enastående arbetsförmåga, som vi har vant oss vid, och sin uthållighet, som Giusto Catania helt riktigt påpekade.
She is an MEP to whose outstanding work we have become accustomed, and she has once again proved this and, as Mr Catania correctly pointed out, her tenacity.
SwedishLissabonstrategin innebär också att personer med en funktionsnedsättning får en ny chans på arbetsmarknaden, med sin återstående arbetsförmåga, tack vare omskolning eller vidareutbildning.
It also means that, with the remaining capacities they have, people with a work disability are given another chance on the labour market thanks to retraining or extra training.