"arbetsförhållanden" - Engelsk översättning

SV

"arbetsförhållanden" på engelska

SV

arbetsförhållanden {pluralis}

volume_up
arbetsförhållanden
Arbetsförhållanden bör därför vara en angelägenhet för oss.
Labour standards ought therefore to be our concern.
Kineserna har fördelen med billig arbetskraft och ibland, utifrån våra normer, tvivelaktiga arbetsförhållanden.
The Chinese have the advantage of cheap labour and sometimes, by our standards, questionable labour standards.
Vi vill inte ha några varor som inte har producerats i överensstämmelse med absolut grundläggande normer för arbetsförhållanden!
We do not want any products that have not been produced in compliance with core labour standards!

Användningsexempel för "arbetsförhållanden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen leder till usla löner, otrygga arbetsförhållanden, utnyttjande och missbruk.
It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
Swedish Hur ställer sig kommissionen till prekära arbetsförhållanden och all inclusive-avtal?
 What is the Commission's position on precarious employment and all-in contracts?
SwedishKan kommissionen förklara vad den uppfattar som goda arbetsförhållanden?
Could the Commission indicate what it would consider good working conditions?
SwedishArbetsgivare och arbetstagare ingår frivilliga avtal om löner och arbetsförhållanden.
Employees and employers enter into voluntary agreements on wages and working conditions.
SwedishJag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
I regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i.e. working conditions.
SwedishDetta betyder förbättrade arbetsförhållanden och arbetstider ombord.
That means improvements in working conditions and working hours on board ship.
SwedishJag tycker att det är synd att vi inskränker oss till saker som kala arbetsförhållanden.
I regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
SwedishDetta är verkligen mycket viktigt för små och medelstora företags existens och arbetsförhållanden.
This is really very important for the existence and working conditions of SMEs.
SwedishOm vi gör det hjälper vi åtminstone till att utvidga programmet för anständiga arbetsförhållanden.
If we do this, we will be helping - at least - to extend the Decent Work programme.
SwedishDet är särskilt kvinnorna som drabbas när det gäller atypiska arbeten, osäkra arbetsförhållanden etc.
Women in particular are affected by atypical jobs, insecure employment, etc.
SwedishDe anser att fackföreningarna ska bestämma ens arbetsförhållanden.
They believe trade unions should prescribe your working conditions.
SwedishDet är ett sätt att kringgå minimireglerna i fråga om arbetsförhållanden.
This is one way of circumventing minimum working conditions.
Swedish    Varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden.
Every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity.
SwedishProduktionen flyttas till områden med lägre löner och allt farligare arbetsförhållanden.
Manufacturing is moving to areas with ever lower salaries and ever more dangerous working conditions.
SwedishFör att vi skall kunna försvara deras intressen måste vi ha lämpliga arbetsförhållanden.
We must respond to the will and expectations of our voters.
SwedishVilka arbetsförhållanden och sociala villkor råder där?
What kind of working conditions and social standards are effective there?
Swedish    Varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden.2.
Every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity.2.
SwedishHerr Nogueira, våra arbetsförhållanden är beklagliga i allmänhet.
Mr Nogueira, our working conditions are lamentable in general.
SwedishJa, vi vet t.ex. att osäkra arbetsförhållanden spelar en roll.
We know, for example, that insecurity of employment plays a role.
SwedishDe lockas in i tvivelaktiga arbetsförhållanden och skenäktenskap.
They are enticed into dubious employment and sham marriages.