"arbetsdelning" - Engelsk översättning

SV

"arbetsdelning" på engelska

SV

arbetsdelning {utrum}

volume_up
arbetsdelning
arbetsdelning
Det har att göra med behovet av att ha någon form av arbetsdelning inom ett så viktigt område.
It has to do with the need to have some kind of division of labour in such an important area.
Där introduceras en arbetsdelning mellan kommissionen och medlemsstaterna, i förhållande till deras komparativa fördelar.
It introduces a division of labour between the Commission and the Member States, on the basis of their comparative advantages.
Vi behöver verkligen utarbeta någon slags långsiktig arbetsdelning mellan de två instituten samt göra ett närmare samarbete möjligt.
Certainly we need to work out some sort of long-term division of labour between the two institutions and to make closer cooperation possible.

Användningsexempel för "arbetsdelning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet har att göra med behovet av att ha någon form av arbetsdelning inom ett så viktigt område.
It has to do with the need to have some kind of division of labour in such an important area.
SwedishJag betraktar det inte obetingat som vår uppgift att genom denna arbetsdelning sörja för solida nationella budgetar.
I do not see that it has to be our function to keep national budgets sound by dividing up the work in this way.
SwedishJag upprepar återigen i denna kammare: EU: s medlemsstater får inte ge upp välstånd och tillväxt genom arbetsdelning!
Again I say to this House: the EU's Member States should not give up prosperity and growth through job sharing.
SwedishDär introduceras en arbetsdelning mellan kommissionen och medlemsstaterna, i förhållande till deras komparativa fördelar.
It introduces a division of labour between the Commission and the Member States, on the basis of their comparative advantages.
SwedishMen vi vet alla att arbetsdelning är en metod som kan ge vissa omedelbara men otillräckliga resultat inför problemets omfattning.
However, we all know that work-sharing is an approach that produces immediate but inadequate results given the scale of the problem.
SwedishVi behöver verkligen utarbeta någon slags långsiktig arbetsdelning mellan de två instituten samt göra ett närmare samarbete möjligt.
Certainly we need to work out some sort of long-term division of labour between the two institutions and to make closer cooperation possible.
SwedishGlobalisering och växande internationell arbetsdelning kan bara utformas och styras av en gemenskap med kraftfulla instrument till sitt förfogande.
Globalisation and a growing international division of labour can only be established and influenced by a Community with strong instruments at its disposal.
SwedishVi anser att det skulle ligga i båda institutionernas intresse samt våra låntagares intresse att vi rör oss mot en mer rationell och funktionell arbetsdelning.
We think that it would be in the common interest of both our institutions, and of our borrowers too, for us to move towards a more rational and functional division of labour.
SwedishHur framtiden kommer att se ut för medbestämmanderätten kan vi – tack vare VW-akten – se hos Volkswagen som tillämpar arbetsdelning, avstående från lön och systemet med 5 000 gånger 5 000.
What the future of co-determination will be like, we see – thanks to the VW Act, at VW, with its jobshares, its wage renunciation, its 5 000 times 5 000.
SwedishSystemets materiella bas utgörs av en arbetsdelning enligt kön, som på alla nivåer i hierarkierna tilldelar kvinnorna de obetalda eller sämre betalda uppgifterna.
The material basis of this system consists of a division of labour according to gender which, at all levels of the hierarchies, assigns to women the tasks which are either unpaid or more poorly paid.