"arbetsbelastning" - Engelsk översättning

SV

"arbetsbelastning" på engelska

SV

arbetsbelastning {utrum}

volume_up
arbetsbelastning

Användningsexempel för "arbetsbelastning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessutom klagar lokförarna på för hård arbetsbelastning.
In addition, complaints are being received from engine drivers to the effect that they are overworked.
SwedishMedbeslutande innebär ett svårare förfarande i varje utskott men det innebär inte dubbel arbetsbelastning.
Codecision means a more difficult procedure in each committee, but it does not mean double the workload.
SwedishDessa institutioner har tydligt utökat sin verksamhet och har fått ökade befogenheter och ökad arbetsbelastning.
These institutions are clearly expanding their activities, with greater powers and a greater workload.
SwedishVi har hög arbetsbelastning och arbetar under tidspress.
SwedishDet är samma sak med Lissabonfördraget: vi vet inte hur fördraget kommer att förändra parlamentets arbetsbelastning.
It is the same with the Treaty of Lisbon: we do not know how Parliament's workload will be changed by the Treaty.
SwedishHur ser ni på den sociala aspekten, närmare bestämt tågpersonalens, och i första hand lokförarnas arbetsbelastning?
What are your views on the social aspect, that of the workload of train crews, and of train drivers in particular?
SwedishNär Lissabonfördraget träder i kraft kommer det förmodligen att leda till en kraftig ökning av parlamentets arbetsbelastning.
The entry into force of the Treaty of Lisbon will probably cause a significant rise in Parliament's workload.
SwedishDetta skulle minska kommissionens arbetsbelastning och skulle också betydligt minska arbetet för de ansökande.
This will reduce the work pressure in the Commission and can also considerably reduce the burden on the part of the applicants.
SwedishLönerna, som följer nationella regler, varierar så mycket att det inte finns något samband med ansvar eller arbetsbelastning.
Pay according to national rules varies to such an extent that it bears no relation to responsibility and workload.
SwedishÅtgärden att omarbeta dessa villkor motiveras dessutom av den administrativa och tekniska arbetsbelastning som förfarandet medför.
Moreover, the act of redefining these conditions is justified by the administrative and technical workload that this procedure entails.
SwedishDe direkta konsekvenserna av denna utökning är en högre arbetsbelastning med en kvalitet som måste uppfylla högsta rättsliga standard.
The direct consequence of this expansion is a much larger volume of work, the quality of which must be to the highest legislative standard.
SwedishFramför allt de sistnämnda hade ibland en arbetsbelastning som nästan översteg gränsen för vad som är möjligt, vilket brukar vara fallet för dem varje år.
The latter, in particular, were, at times, stretched almost beyond their limits with their workload, as is usual for them every year.
SwedishÄven om det, så som påpekas, beror på parlamentets höga arbetsbelastning, är denna försening tecken på en allvarlig tendens och det är mycket beklagligt.
Even if, as we have been told, this is due to the huge workload of parliament, this delay represents a serious and regrettable development.
SwedishUnder 26 veckor kan en person arbeta så mycket som 72 timmar, och därmed anpassa sig till marknadsbehov, höga orderingångar och tung arbetsbelastning.
For 26 weeks, a person may work as many as 72 hours, thereby adjusting to the needs of the market, a high volume of orders and heavy workloads.
SwedishSlutligen skulle det innebära en mycket hög arbetsbelastning för rättsväsendet i medlemsstaterna, vilket jag inte tror att någon av oss egentligen vill bidra till.
Finally, it would create a very strong and unfortunate burden on the judicial systems of our Member States, something which I do not believe any one of us really wants to do.