SV

arbete {neutrum}

volume_up
Därutöver tvistar man om arbete, extra arbete och onödigt arbete.
In addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Deras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Arbete, arbete och åter arbete: det är detta som gör EU konkurrenskraftigt och EU:s medborgare rikare.
Work, work, work: this makes Europe competitive, and European citizens richer.
Detta svåra arbete är vi skyldiga medborgarna i Europeiska unionen.
This difficult work is our duty as citizens of the European Union.
Kommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.
The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.
Det är vår plikt att se till att kommissionen slutför sitt arbete.
It is our duty to ensure that the Commission follows through its work.
I vissa länder står olagligt arbete för nästan 15 procent av hela sysselsättningen.
In some countries, unlawful employment accounts for almost 15% of all employment.
Det gäller också att med hjälp av lokala sysselsättningsinitiativ åstadkomma mer arbete.
It is also necessary to use local employment initiatives to create more employment.
Dessutom har vi frågan om fiktivt oberoende arbete och vissa nya sysselsättningsformer.
Then there is the matter of bogus self-employment and certain new forms of employment.
Det är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’ s job to ensure that Member States are doing their job.
Det är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’s job to ensure that Member States are doing their job.
Under dessa svåra omständigheter gör Europeiska centralbanken ett utmärkt arbete.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
Internationella arbetsorganisationen antog konventionen om arbete till sjöss år 2006.
The International Labour Organization adopted the Maritime Labour Convention in 2006.
Skattetrycket måste förskjutas från arbete till miljö och till kapitalinkomster.
The tax burden must be shifted from labour to the environment and capital income.
Människors arbete betraktas däremot som vilken justeringsfaktor som helst.
Human labour, on the other hand, is considered to be a simple factor in the equation.
Bör inte Internationella atomenergiorganet ingripa och utföra sitt arbete?
Can we still keep the Association Agreement in operation?
Kommissionen har dock lagt en gedigen grund för att detta arbete till slut skall lyckas.
The Commission has, however, laid a solid basis for the eventual success of the operation.
Jag håller med Jelko Kacin om att regelbundna rapporter bör lämnas om det arbete som de lokala …
I agree with Mr Kacin that periodic reports should be submitted on the operation of local...
Men det pågår arbete med detta och det kommer att vara de gällande reglerna från det året.
But it is being addressed and that will be the situation from that date.
Den människorättsliga situationen i Ryssland kräver mycket arbete.
The human rights situation in Russia still needs a lot of work.
Vi arbetar så snabbt som möjligt, men säkerhetssituationen underlättar inte vårt arbete.
We are working with all possible speed, but the security situation is not making our work any easier.
Detta betänkande är mycket omfattande och resultatet av ett krävande arbete.
Madam President, this report is really huge, a massive undertaking.
Detta arbete - jag upprepar - är inte bara juridiskt möjligt, utan politiskt nödvändigt.
I would stress that this undertaking is not only legally possible but also a political necessity.
Detta åtagande bör ge många högkvalificerade personer arbete.
This undertaking should provide jobs for many highly-qualified people.
(EN) Fiske är, precis som jordbruk, ett mycket osäkert arbete.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
Många ungdomar är kvalificerade för fel arbete, nämligen sådana arbeten som det inte finns någon efterfrågan på.
Many young people are qualified for the wrong occupations, for occupations for which there is no demand.
Direktivet i fråga omfattar all sysselsättning: arbete som anställd och som egenföretagare.
The directive under consideration covers the gamut of salaried employment and independent occupations and professions.

Användningsexempel för "arbete" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
SwedishJag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
But I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
SwedishVi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Swedish(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
SwedishHennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
Her work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
SwedishTack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli så stor oenighet här.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
SwedishDet vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
They know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
SwedishSkattetrycket måste förskjutas från arbete till miljö och till kapitalinkomster.
The tax burden must be shifted from labour to the environment and capital income.
SwedishMedborgarna i båda länderna har gett sina regeringar starkt stöd i detta arbete.
The people of both countries strongly supported their governments in this work.
SwedishArbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
Jobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
SwedishDet är de nationella räddningstjänsternas arbete i var och en av medlemsstaterna.
This is the work of civil protection authorities in each and every Member State.
SwedishDetta är en viktig risk och vi måste uppmärksamma detta i vårt framtida arbete.
That is an important risk and we must draw our attention to that in future work.
SwedishMan har också tagit initiativ för att förbättra informationen om UCLAF: s arbete.
Initiatives have also been taken to improve information about the work of UCLAF.
SwedishEnligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
SwedishHjärtligt tack för ert arbete.
Mr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
SwedishJag stöder helt och fullt föredragandens arbete för att bekämpa våld mot kvinnor.
I fully support the work of the rapporteur in combating violence against women.
SwedishVi i utskottet har gjort vårt arbete.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
SwedishJag vill tacka Gyula Hegyi för hans mycket konstruktiva arbete i detta avseende.
I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect.
SwedishArbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
Work that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
SwedishNu börjar också mitt och många andras arbete för att ytterligare förbättra lagen.
My work, and that of many others, to improve this legislation further starts now.

Synonymer (svenska) till "arbete":

arbete