SV

arbetar- {adjektiv}

volume_up
Den colombianska regeringen arbetar för närvarande med detaljerna i Colombiaplanen.
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
Kommissionsledamot Danuta Hübner förklarade vad rådet arbetar med för tillfället.
Commissioner Hübner explained what the Council is working on at the moment.
Kommissionens behöriga avdelningar arbetar för närvarande med tänkbara förbättringar.
The competent services of the Commission are currently working on possible improvements.

Användningsexempel för "arbetar-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
We are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
SwedishFör en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
A moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
SwedishSanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU: s institutioner.
The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
SwedishJag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishRedan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
Even a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
SwedishForskare som är födda och utbildade i Europa arbetar utanför Europeiska unionen.
Researchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
SwedishFråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.
Ask the liaison office for posted workers in the country where you're working.
SwedishVid sidan av Piet Dankert har vi arbetar för att tillse att detta verkligen sker.
Alongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
SwedishObjektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
The object bar may look slightly different depending to the module you are using.
SwedishAtt uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
SwedishVi måste också stödja de aktivister i Kina som arbetar för att få honom frisläppt.
We also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.
SwedishFör dig som arbetar utomlands om din familj fortfarande bor i ursprungslandet.
Useful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
SwedishMan arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
Work is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
SwedishVi gör alltid det bästa för klienterna som vi arbetar för. ~~~ Här är din nya bil.
Here's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
SwedishVi i Europaparlamentet arbetar alla för ett fritt och demokratiskt Moldavien.
We in the European Parliament are all working for a free and democratic Moldova.
SwedishMånga av förbättringarna har skett tack vare honom och dem som arbetar i sektorn.
Many of the improvements are due to him and the people working in that sector.
SwedishSe på vad vi har i dag: länder som lever och arbetar tillsammans i solidaritet.
Look what we have today: countries living and working together in solidarity.
SwedishJag kan försäkra ledamoten om att vi arbetar mycket hårt för att uppnå detta.
I can assure the honourable Member that we are working very hard to achieve that.
SwedishVi arbetar nu i kollegiet för att utarbeta en utförlig färdplan för genomförande.
We are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
SwedishDetta bör vara det program som kommissionen och rådet arbetar efter framöver.
This should be the programme carried forward by the Commission and the Council.

Synonymer (svenska) till "arbeta":

arbeta
arbetande
Swedish
arbetare