"arbeta upp" - Engelsk översättning

SV

"arbeta upp" på engelska

EN
SV

arbeta upp {verb}

volume_up

Användningsexempel för "arbeta upp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå länge vi anammar globaliseringen kommer vi inte att kunna arbeta oss upp ur krisen.
As long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
SwedishEn arbetstagare skulle kunna anmodas att arbeta upp till 78 timmar per vecka.
A worker could be called on to work up to 78 hours per week.
SwedishHon säger att vi alla måste stå upp och arbeta för jämlikhet.
She said we all need to stand up and be counted and to strive for equality.
SwedishVi måste arbeta nedifrån och upp och stärka kvinnors sociala medvetenhet och solidaritet.
What is needed is work from the bottom up, building the social awareness and solidarity of women.
SwedishDe har sett de ansträngningar som har genomförts av grupper för att arbeta tillsammans, att bygga upp samhällena igen.
They will have seen the efforts made by groups to work in partnership, to rebuild communities.
SwedishExempelvis kan förare som är egenföretagare till slut arbeta upp till 86 timmar i veckan under hela året.
As an example, so-called self-employed drivers could end up working up to 86 hours per week over the whole year.
SwedishNär allt kommer omkring är det i vissa länder, bland dem England, möjligt att arbeta upp till ungefär sextio timmar.
After all, in some countries, England being one of them, it is possible to work up to sixty hours or so.
Swedish. - (NL) De flesta människor vill fortsätta att bo och arbeta där de växte upp och där de behärskar språket.
in writing. - (NL) Most people wish to continue to live and work in the environment where they grew up and whose language they speak.
SwedishVår målsättning bör därför vara att vända på denna trend genom att arbeta för att bygga upp en konkurrenskraftig och öppen järnvägsmarknad.
Our aim should therefore be to reverse the trend, by working towards building a competitive and open rail market.
SwedishMot bakgrund av hur förvaltningen skiljer sig åt mellan enskilda medlemsstater bör det arbeta nedifrån och upp.
It should be based on a bottom-up approach, taking into account the diversity of the administrative systems currently operating in Member States.
SwedishFör det andra fruktar fackföreningarna att åkare som är egenföretagare skulle kunna arbeta upp till 86 timmar om de inte omfattas av regleringen.
Secondly, trade unions fear that self-employed hauliers could even work up to 86 hours if they are not regulated.
SwedishPå fullaste allvar ville han införa undantag till en långsiktig lösning som skulle låta människor arbeta i upp till 78 timmar per vecka.
In all seriousness, he wanted to introduce exceptions to a long-term solution which would allow people to work up to 78 hours per week.
SwedishDet danska ordförandeskapet kommer i samarbete med kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för att leva upp till Sevillaförklaringen.
In cooperation with the Commission and the Member States, the Danish Presidency will make efforts to comply with the Seville Declaration.
SwedishMan förespråkar det man har mage att kalla aktivt åldrande, det vill säga att få människorna att arbeta längre och skjuta upp pensionsåldern.
It recommends what it has the cheek to call active ageing, in other words to make people work longer and to push back the age of retirement.
SwedishFrån kommissionens sida är vi naturligtvis villiga att följa upp och arbeta med alla detaljerna för att se till att vi kan genomföra detta snabbt.
From the Commission's side, we are of course willing to follow up and to work on all the details to ensure that we can implement this swiftly.
SwedishOch sedan, den allra sista frågan jag ställde till dem -- Jag var alltid tvungen att arbeta mig upp till den här frågan, eftersom jag inte är en psykolog.
And then, the very last question I would ask them -- I would always have to work myself up to this question, because I am not a psychologist.
SwedishAnvändningen av opt-out begränsas inte, ingen övervakning införs och arbetstagarna kommer fortfarande att vara tvungna att arbeta upp till 78 timmar i veckan.
Use of the opt-out will not be restricted, no monitoring will be introduced, and workers will have to continue working up to 78 hours a week.
SwedishFör att de allmänna pensionssystemen ska vara hållbara måste vi dessutom se till att människor får möjlighet att fortsätta arbeta upp till pensionsåldern.
In addition, so that public pension systems are sustainable, we must ensure that people have the opportunity to continue working up until retirement age.
SwedishNi sade att medlemsstaterna måste göra större ansträngningar för att göra det möjligt för arbetstagarna att arbeta längre upp i åldrarna.
I would like to pick up on just one point, when you said 'Member States must make much more effort to enable employees to stay longer in employment'.
SwedishJag vädjar därför till kommissionen att fortsätta arbeta för att öppna upp tjänstesektorn som en förutsättning för att de andra initiativen i inremarknadsakten ska lyckas.
So I appeal to the European Commission to be consistent in opening up the services sector as a foundation for the success of the other initiatives of the Single Market Act.

Liknande översättningar för "arbeta upp" på engelska

upp verb
English
upp adverb
English
upp preposition
English
arbeta verb
dra upp verb
English
tappa upp verb
English
pumpa upp verb
English
hämta upp verb
English
ordna upp verb
English
klara upp verb
English
göra upp verb
English
käka upp verb
English
bära upp verb
English
gå upp verb
English
hälla upp verb
English