"arbeta på" - Engelsk översättning

SV

"arbeta på" på engelska

EN
SV

arbeta på {verb}

volume_up

Användningsexempel för "arbeta på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag ser fram emot att fortsätta arbeta med er ett öppet och konstruktivt sätt.
I look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
SwedishKort sagt måste vi ständigt arbeta och värna om den europeiska integrationen.
In short, European integration must repeatedly be worked at and safeguarded.
SwedishFör det fjärde och sista anser jag att vi måste arbeta med valförfarandet allvar.
Fourthly, and finally, I believe we must work seriously on the electoral process.
SwedishDet betyder dock inte att rådet kan fortsätta att arbeta detta i obemärkthet.
This, however, does not mean that the Council can work on this anonymously.
SwedishJag tycker att frågan är tillräckligt viktig för att arbeta att nå enhällighet.
This issue is so important that we must make an effort to reach a consensus.
SwedishJag tror det handlade om huruvida man skulle arbeta juldagen eller inte.
I believe that his novel was also about whether one should work on Christmas Day.
SwedishRådet gick med att arbeta mot upprättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem.
It agreed to work towards the establishment of a common European asylum system.
SwedishDet måste man arbeta vidare på, vi har lagt fram en del förslag i den frågan.
A little more work needs be done here and we have made a few proposals to that end.
SwedishVi skall arbeta vidare det, visserligen under mycket skilda omständigheter.
We will continue to work towards it, albeit in very different circumstances.
SwedishDet måste vi arbeta med den korta tid som återstår fram till Johannesburg.
It is something we must work on in the short time that remains before Johannesburg.
SwedishDetta är något som kommissionen håller att arbeta med, men vi måste betona det.
That is something the Commission is working on, but we need to emphasise it.
SwedishJag delar helt uppfattningen att UCLAF måste kunna arbeta ett oberoende sätt.
I entirely share the view that UCLAF must be able to work independently.
SwedishDet är avgörande att kommissionen börjar arbeta direkt detta nya förslag.
It is vital that the Commission begin work immediately on this new proposal.
SwedishOm vi fortsätter att arbeta detta kommer vi att kunna åstadkomma en hel del.
If we continue to work on this, we will be able to achieve a great deal.
SwedishDessutom måste vi arbeta nära tillsammans områdena asyl och invandring.
In addition, we must work closely together in the fields of asylum and immigration.
SwedishVi håller att arbeta med roten till fenomenet, för att utveckla priskonvergens.
We are working on the roots of the phenomena, so that price convergence should develop.
SwedishVi kan inte längre stoppa den, men vi kan hoppas och arbeta att bemästra den.
We can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it.
SwedishEU måste hitta nya sätt att arbeta för att säkerställa legitimiteten hos våra förslag.
The EU needs to find new ways of working to ensure legitimacy of our decisions.
SwedishDetta åskådliggör parlamentets önskan att arbeta sig fram snabbare det här området.
This illustrates Parliament’s wish to forge ahead more quickly in this area.
SwedishVi måste söka efter en struktur inom vilken vi kan arbeta även lång sikt.
We must look for a structure within which we can work to longer deadlines.

Liknande översättningar för "arbeta på" på engelska

arbeta verb
preposition
adjektiv
English
adverb
English