"arbeta om" - Engelsk översättning

SV

"arbeta om" på engelska

SV

arbeta om {verb}

volume_up

Användningsexempel för "arbeta om" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
In the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
SwedishDet har hävdats att jordbrukarna endast skulle kunna arbeta två timmar om dagen.
It has been maintained that farmers would only be able to work for two hours a day.
SwedishKort sagt måste vi ständigt arbeta på och värna om den europeiska integrationen.
In short, European integration must repeatedly be worked at and safeguarded.
SwedishVarför skulle någon inte tillåtas att arbeta övertid om det är vad de själva vill?
Why should someone not be allowed to earn overtime if that is what they choose to do?
SwedishVi måste vakna, arbeta och sova som om den tilliten måste vinnas på nytt varje dag.
We must wake and work and sleep as if that trust must be won anew every day.
SwedishLåt oss arbeta med Ryssland om en förnuftig energipolitik med nya tekniker.
Let us work with Russia on a sensible energy policy using new technologies.
SwedishDe vill inte arbeta, även om den lokala regeringen erbjuder dem arbete.
They do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
SwedishDet är i den riktningen vi vill arbeta, om rådet och parlamentet är överens med oss.
This is the direction we will work in, if the Council and Parliament are in agreement.
SwedishDe som arbetar i kraftverket skulle inte arbeta där om de ansåg att det var osäkert.
Those workers would not work in that plant if they thought it was unsafe.
SwedishLänkar till arbetslagstiftning hittar du däremot i avsnittet om att arbeta i Tyskland.
Links on labour law however, can only be found within the working category.
SwedishLåt oss inte missa chansen för oss alla att enas om att arbeta mot ett gemensamt mål.
Let us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.
SwedishVi kommer att arbeta med frågor om viseringslättnad med Ukraina och Moldavien.
We will work on visa facilitation issues with Ukraine and Moldova.
SwedishJag sade också varför jag ville arbeta med ett direktiv om anonyma verk.
I also said why I wanted to work on a directive concerning orphan works.
SwedishVi har bestämt oss för att under det tyska ordförandeskapets sex månader arbeta om dessa avtal.
The German Presidency plans to revise these conventions over the next six months.
SwedishFör oss handlar det om att arbeta målinriktat och inte utgiftsinriktat.
What we want is to work in a target-orientated and not an expenditure-orientated manner.
SwedishUnder G20-mötet kom man även överens om att arbeta vidare på att balansera den globala tillväxten.
The G20 summit also agreed to work further on the rebalancing of global growth.
SwedishVi har visat vår vilja att arbeta med subregioner, om det är vad AVS-staterna önskar.
We have indicated our willingness to work with subregions, if that is what the ACP states wish.
SwedishVi måste ha något sätt att kunna fortsätta att arbeta även om datorerna slutar fungera.
We must have some way of continuing to work even if computers fail.
SwedishMed 27 eller 30 medlemsstater går det inte längre att arbeta med regeln om enhällighet.
With twenty-seven or thirty Member States, you cannot continue to work with the unanimity rule.
SwedishOm allt går väl i morgon, ser vi fram emot att arbeta med henne om dessa och övriga frågor.
Should all go well tomorrow, we look forward to working with her on these and other matters.

Liknande översättningar för "arbeta om" på engelska

arbeta verb
om preposition
om konjunktion
vika om verb
English
vrida om verb
English