SV

arabiska {utrum}

volume_up
arabiska (även: arab)
volume_up
Arab {substantiv}
Vi vill ha samarbete, vi vill ha samarbete med den arabiska och muslimska världen.
We want cooperation; we want collaboration with the Arab and Islamic world.
Jag avser alltså Maghreb och inte länderna inom arabiska Maghreb var för sig.
By this, I do mean Maghreb, and not the individual countries of Arab Maghreb.
Mauretanien är ett av de fem länder som bildar den stora arabiska Maghrebunionen.
Mauritania is one of the five countries that together form the Arab Maghreb.
arabiska (även: arabiska språket)
* Riktningskontrollerna finns endast i gränssnitten för arabiska och hebreiska.
* Directionality controls are only available in the Arabic and Hebrew interfaces.
Rättegången hölls på arabiska, men kvinnorna försågs inte med tolkar.
The trial was conducted in Arabic, but the women were not provided with interpreters.
Islams esoteriska tradition är känd som Sufism, eller Tasawwuf på Arabiska.
The esoteric path of Islam is more popularly known as Sufism, or "tasawwuf" in Arabic.

Användningsexempel för "arabiska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish* Riktningskontrollerna finns endast i gränssnitten för arabiska och hebreiska.
* Directionality controls are only available in the Arabic and Hebrew interfaces.
SwedishSå hur är det med den arabiska våren och det som har hänt i till exempel Egypten?
What about Arab Spring and things that have been happening, for example, in Egypt?
SwedishMauretanien är ett av de fem länder som bildar den stora arabiska Maghrebunionen.
Mauritania is one of the five countries that together form the Arab Maghreb.
SwedishOch jag började förstå varför det sägs att Koranen endast är Koranen på arabiska.
And I began to grasp why it's said that the Koran is really the Koran only in Arabic.
SwedishJag avser alltså Maghreb och inte länderna inom arabiska Maghreb var för sig.
By this, I do mean Maghreb, and not the individual countries of Arab Maghreb.
SwedishDet är tydligt att denna fråga är något som verkligen enar alla de arabiska länderna.
Clearly, this issue is a hugely unifying factor throughout all the Arab countries.
SwedishVi vill ha samarbete, vi vill ha samarbete med den arabiska och muslimska världen.
We want cooperation; we want collaboration with the Arab and Islamic world.
SwedishJag har uppmanat dem eftertryckligen att göra samma sak för sina arabiska vänner.
I have called on them emphatically to do the same for their Arab friends.
SwedishNyligen deltog jag i en konferens för arabiska kvinnor i Beirut.
   Mr President, I recently attended a conference of Arab women in Beirut.
SwedishJag undrar då varför vi inte kan innefatta detta gamla arabiska Maghrebland?
Why, then, should we not include this ancient country from the Arab Maghreb?
SwedishDet måste vara en framkomligare väg än att skapa sig fiender i den arabiska världen.
There must be a better alternative to making enemies for ourselves in the Arab world.
SwedishIntressant nog tar båda parter åt sig äran för detta arabiska folkuppror.
Interestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
SwedishEftersom jag talar flytande arabiska kan jag försäkra er om att detta är korrekt översatt.
As a fluent speaker of Arabic, I can assure you that the translation is correct.
SwedishHan kan bli en ny vektor för framsteg jämte det arabiska fredsinitiativet.
He can become a new vector of progress along with the Arab Peace Initiative.
SwedishNittio procent av dem som vi har talat med har inte arabiska som sitt modersmål.
Ninety per cent of those to whom we have spoken do not have Arabic as their mother tongue.
SwedishIslams esoteriska tradition är känd som Sufism, eller Tasawwuf på Arabiska.
The esoteric path of Islam is more popularly known as Sufism, or "tasawwuf" in Arabic.
SwedishAnkaras politik kan tjäna som modell för de arabiska länderna i regionen.
Ankara's policies may serve as a model for the Arab countries in the region.
SwedishDet borde spela en ledande roll inom den politiska moderniseringen i den arabiska världen.
She must play a leading role in the political modernisation of the Arab world.
SwedishDet är bara 29 ord på arabiska, men allt från 65 till 72 när det översätts.
It's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation.
SwedishCivila uppror mot arabiska despoter har satt den andra sidan av Medelhavet i brand.
Civil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.