"applåder" - Engelsk översättning

SV

"applåder" på engelska

SV

applåder {pluralis}

volume_up
1. "handklappning"
applåder (även: handklappningar, högljutt bifall)
volume_up
applause {plur.} (clapping (of hands))
(Applåder) (Applåder) (Applåder) Vi kan nu titta på SmartBird:en.
(Applause) (Applause) (Applause) So we can now look at the SmartBird.
(Applåder) Alla dom gröna länderna klarar millennieutvecklingsmålen.
(Applause) All these green countries are achieving millennium development goals.
(Applåder) Och som generalförsmalingen, tydligen en underbar, underbar ögonblick.
(Applause) And like the General Assembly, obviously the most wonderful, wonderful moment.

Användningsexempel för "applåder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(Applåder) Den här teknologin utvecklades av Tao Ju, som jobbade på institutet.
(Applause) This technology was developed by Tao Ju, who worked at our institute.
Swedish(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
Swedish(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
Mr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
Swedish(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
Swedish(Applåder) Den här dragningen till saker gäller inte bara för kändisars saker.
(Applause) Now this attraction to objects doesn't just work for celebrity objects.
Swedish(Skratt) (Applåder) Allvarligt talat är tanken med placebo-utbildning intressant.
(Laughter) (Applause) But, actually, the point of placebo education is interesting.
Swedish(Parlamentet hälsade omröstningsresultatet med livliga och ihållande applåder.)
(Parliament welcomed the result of the vote with loud and sustained applause)
Swedish(Applåder) Vi vill förmedla detta budskap klart och tydligt till alla ansökarländer.
We want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
Swedish(Applåder) Bruno Giussani: Markus, jag tror vi skall flyga med den en gång till.
(Applause) Bruno Giussani: Markus, I think that we should fly it once more.
Swedish(Applåder) Vi hade redan varit där i 20 minuter, vi hade inget emot att gå.
(Applause) So we had been there for 20 minutes; we were happy to exit the store.
Swedish(Skratt) (Applåder) Ni kan inte missa det, när jag väl berättat vad som finns där.
(Music) (Laughter) (Applause) You can't miss it when I tell you what's there.
Swedish(Applåder) Jag skulle vilja prisa det europeiska ljud som kommer från ministerbänken.
I would like to praise the European noises that are coming from the front bench.
Swedish(applåder) Åtminstone Robert Kennedy föreslog precis det i slutet av sitt tal.
(Applause) Certainly Robert Kennedy suggested at the end of the speech exactly that.
Swedish(Applåder) För att göra det, använd inte jordbruksnäringens modell för framtiden.
(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
Swedish(Applåder) Det föreligger i sanning en uppmuntrande grad av konsensus om den reformen.
(Applause) Indeed there is an encouraging degree of consensus about that reform.
Swedish(Applåder) Vi har varit på väg länge, och vi vill sträva efter ett gott mål.
We have been journeying for a long time and we intend to reach a good destination.
Swedish(Applåder och skratt) Vi skall nu genomföra omröstningen om betänkande av Macartney.
(Laughter and applause) We shall now proceed to the vote on Mr Macartney's report.
SwedishParlamentet har, genom sina applåder, visat sin tillfredsställelse över detta tal.
Parliament, by its applause, has shown its satisfaction with that statement.
Swedish(Applåder) Europeiska unionen går in i sin viktigaste utvecklingsfas sedan 1957.
The European Union is entering the most important phase of its development since 1957.
Swedish(Applåder) Det europeiska rådet kan emellertid inte undgå kritik i detta ärende.
(Applause) However, the Council cannot hide from criticism in this affair.

Synonymer (svenska) till "applåd":

applåd