"apparatur" - Engelsk översättning

SV

"apparatur" på engelska

SV

apparatur {utrum}

volume_up
Nästan alla teknikområden är förknippade med användningen av programmerbar apparatur.
Almost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
Vi använder apparaturen bla för analys av extraktivämnen i trä men även analys av ingående komponenter i vedpolymerer efter kontrollerad nedbrytning såsom kolhydratanalys.
We have used the apparatus for analysing extractives in wood and for carbohydrate analysis.
Det gläder mig också att ekonomiskt stöd kommer att finnas tillgängligt för dem som kommer att tvingas att installera sådan apparatur i sina fartyg.
I am also pleased that financial assistance will be available to those who will find it necessary to install such apparatus in their vessels.

Användningsexempel för "apparatur" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNästan alla teknikområden är förknippade med användningen av programmerbar apparatur.
Almost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
Swedishsäkerhetsföreskrifter för produkter, personer och apparatur
it can create standard provisions relating to the safety of products, persons and installations.
SwedishFör detta är det nödvändigt med bättre kontroll till vilken apparatur som är bedrägeribeständig kan vara till hjälp.
This requires better enforcement, and fraud-proof equipment can help with this.
SwedishDet pågår för närvarande studier för att se hur man kan förena denna apparatur med direktivet.
Studies are currently in progress to determine how this equipment can be made compatible with the Directive.
SwedishInvesteringen i apparatur för kontinuerlig stickprovstagning betalar således sig själv på några år.
As such, the cost of the equipment for continuous sampling is recouped within the space of a few years.
SwedishInvesteringen i apparatur för kontinuerlig stickprovstagning betalar således sig själv på några år.
At first reading, considerable improvements were made to the Commission proposal thanks to a great deal of support.
SwedishUnder dessa har vi så de enskilda segmentdirektiven om svagström, maskiner, medicinsk apparatur, eventuellt starkström osv.
Below this level, there would be a general product safety directive, so that together, there would be two overarching directives.
SwedishAnledningen är att viss, oerhört viktig, medicinsk apparatur kanske inte skulle kunna användas om genomförandet sker i april.
The reason is that it may not be possible to use some incredibly important medical equipment if implementation takes place in April.
SwedishDet gläder mig också att ekonomiskt stöd kommer att finnas tillgängligt för dem som kommer att tvingas att installera sådan apparatur i sina fartyg.
I am also pleased that financial assistance will be available to those who will find it necessary to install such apparatus in their vessels.
SwedishLåt mig framhålla att ingen i vår grupp betvivlar att ftalater kan användas på många bra sätt, till exempel i kabelmantlar, och även i medicinsk apparatur.
Let it be clear that no one in our Group disputes the many useful applications that phthalates have, such as cable casings, and also uses in medical equipment.
SwedishKonvergensen innebär ju att man i allt större utsträckning kan framställa, sända och motta dokument med identisk apparatur längs identiska rutter.
This means that, to an ever increasing extent, the same content can be prepared on the same hardware, be transferred along the same routes and be received on the same apparatus.
SwedishSymboliseringen av energieffektiv apparatur måste standardiseras så att alla konsumenter, såväl gamla som barn, inser hur mycket ström en viss apparat drar.
Energy efficiency labelling must be standardised in such a way that all consumers of any age, including children and the elderly, understand how much energy a piece of equipment consumes.
SwedishProgrammerbar apparatur finns överallt, i nästan allt som går att koppla in eller på, och era ändringsförslag hindrar dem när det gäller apparatur och metoder, inte bara programvara.
Programmable devices are everywhere, in almost everything you can plug in or switch on, and your amendments interfere with them in apparatus and method terms, not just software.
SwedishProgrammerbar apparatur finns överallt, i nästan allt som går att koppla in eller på, och era ändringsförslag hindrar dem när det gäller apparatur och metoder, inte bara programvara.
Mr Rocard, your amendments really focus on little more than programs on personal computers rather than the vast array of important technology that depends on computer-implemented inventions.

Synonymer (svenska) till "apparatur":

apparatur