SV

appar {pluralis}

volume_up
appar
volume_up
apps {plur.} [förk.]
Appar har följande fördelar jämfört med datorprogram:
Apps have the following advantages over desktop applications:
Sådana webbplatser kallar vi webbappar, eller bara appar.
We call these robust sites web apps, or "apps" for short.
Så småningom ska vi själva kunna bygga våra egna appar till mobiltelefonen.
Eventually we will be able to build our own apps to the mobile phone.
EN

apparent {adjektiv}

volume_up
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Systemrisken blir uppenbar efteråt, när krisen har brutit ut.
They only change their gradings when a disaster is apparent to all.
De ändrar endast sina kreditbetyg när katastrofen är uppenbar.
I have incurred no apparent detriment to my health or the wellbeing of the environment.
Jag har inte utsatt vare sig min hälsa eller miljöns välbefinnande för någon uppenbar risk.
apparent (även: false, ostensible, seeming)
Long working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
Långa arbetsveckor är ofta baserade på en skenbar valfrihet.
There is no such thing as an 'apparent' dispute: a dispute is a dispute.
Det finns ingenting som kan kallas en ”skenbar” tvist.
It is just to add the word 'apparent' before 'disputed', so that it reads 'on apparent disputed ownership'.
Jag vill lägga till ordet ”skenbar” framför ”ägandetvister”, så att lydelsen blir ”om skenbara ägandetvister”.
Given the incubation period of this disease the impact of this measure is not yet fully apparent.
På grund av sjukdomens inkubationstid är denna åtgärds verkan ännu inte fullt synbar.
Amendments which restrict the use of framework agreements with no apparent justification, namely Amendments Nos 25, 27, 135, 139, 63, 64 and 158.
Ändringsförslag som utan synbar anledning begränsar användningen av ramavtal, nämligen ändringsförslag 25, 27, 135, 139, 63, 64 och 158.
The decision by Renault has also provoked outrage because of its abruptness and its apparent lack of concern for the rights of the employees.
Renaults beslut har också lett till upprördhet till följd av dess plötslighet och dess synbara avsaknad av intresse för de anställdas rättigheter.
apparent

Användningsexempel för "appar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm du använder tjänster som Gmail eller Google Maps använder du redan appar!
If you use services like Gmail or Google Maps, you're already using apps!
SwedishSå småningom ska vi själva kunna bygga våra egna appar till mobiltelefonen.
Eventually we will be able to build our own apps to the mobile phone.
SwedishAppar är webbaserade program som är avsedda att användas helt i webbläsaren.
Web-based applications are programs that are designed to be used entirely within the browser.
SwedishMånga tog chansen att utveckla nya appar, men få når stora framgångar.
many developers seize the oportunity, but sucess stories are limited.
SwedishDu kan använda appar som finns på webben i alla webbläsare som har stöd för modern webbteknik.
You can use apps that are hosted online in any browser that supports modern web technologies.
SwedishNär installationen har slutförts visas ikonen för Chrome på startskärmen eller på skärmen Alla appar.
When the installation is complete, you will find the Chrome icon on the Home or All Apps screen.
SwedishDu kan ändra ordningen på appikonerna i avsnittet Appar genom att klicka på dem och dra dem till en annan plats.
You can reorder the app icons by clicking and dragging the icons in the "Apps" section.
SwedishTryck på Chrome-ikonen på startsidan eller skärmen Alla appar.
From the Home or All Apps screen, touch the Chrome icon.
SwedishDessutom kan vissa kunder köpa appar från Google Play med direktdebitering från operatören.
Additionally, some customers may be able to purchase applications from Google Play using direct carrier billing.
SwedishI App & Go fick de testa att skapa egna appar.
In App & Go they had the opportunity to create their own apps.
SwedishVerktyg för visuell programmering av mobila tjänster - appar.
Tools for Visual Programming of mobile services - apps.
SwedishSådana webbplatser kallar vi webbappar, eller bara appar.
We call these robust sites web apps, or "apps" for short.
SwedishAppar har följande fördelar jämfört med datorprogram:
Apps have the following advantages over desktop applications:
SwedishMed hjälp av bakgrundssidor kan tillägg och appar göra fantastiska saker, men det krävs även datorresurser.
Background pages allow extensions and apps to do great things, but they also require computer resources.
SwedishDetta nätverk omfattar även mobilwebbplatser och appar som visar annonser (dessa kallas mobilvisningspartner).
This network also includes mobile sites and apps that show ads (these are called mobile display partners).
SwedishVissa appar finns på webben som vanliga webbplatser.
Some apps are hosted online like regular websites.
SwedishEftersom Android förhindrar att appar utför åtgärder åt varandra måste apparna uttryckligen dela resurser och data.
Because Android sandboxes applications from each other, applications must explicitly share resources and data.
SwedishVisa mer information om att installera appar.
SwedishAppar i mobilen är bara det första steget.
Apps on mobile phones is just the first step.
SwedishDu kan också inaktivera tillägg på sidan Tillägg och avinstallera appar på sidan Ny flik om du vill avbryta bakgrundssidor.
You can also disable extensions via the Extensions page and uninstall apps via the New Tab page to stop background pages.