"anvisning" - Engelsk översättning

SV

"anvisning" på engelska

SV

anvisning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Kombinationen av begreppen frihet, säkerhet och rättvisa ger en enkel och klar anvisning om inriktningen av det framtida arbetet.
The combined concepts of freedom, security and justice provide a clear and simple indication of the direction for our future work.
Endast genom denna klara anvisning kan Europaparlamentet ge besked om hur utvidgningsprocessen skall sättas igång.
Only through this clear instruction can the European Parliament give directions on how to set the enlargement process in motion.
Hade rådet följt hans anvisningar, hade förutsättningarna varit annorlunda idag.
If the Council had followed his directions, the basic conditions would have been different now.
anvisning (även: direktiv, föreskrift)
Direktiv 86 / 609 gav anvisningar som bland annat bottnade i den, gryende, medvetenhet som fanns på den tiden.
Directive 86/ 609 laid down provisions which reflected the - as yet quite limited - understanding of that time.
Om du använder metataggen robots för andra anvisningar kan du kombinera dessa.
If you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.
Den förstår Allow:-anvisningar och viss mönstermatchning.
It understands Allow: directives, as well as some pattern matching.
om du vill få detaljerade anvisningar om hur du skapar filter.
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Det är nu rådets sak, och enbart rådets sak, att ge kraftfulla anvisningar för att höja ribban.
It is now up to the Council, and the Council alone, to issue strong instructions in order to restore some balance.
För att fylla de lediga platserna krävs tydliga anvisningar om i vilken ordning kandidatländerna skall upptas i unionen, men det är inget som skall ske just nu och i den här budgeten.
In order to fill these vacancies, we will need to know the exact order in which the candidate countries will join the Union, and that is something that cannot happen now or in this budget.
anvisning (även: remissa, penningförsändelse)
volume_up
remittance {substantiv} (written notification of payment)
2. "upplysning, råd, tips"
Endast genom denna klara anvisning kan Europaparlamentet ge besked om hur utvidgningsprocessen skall sättas igång.
Only through this clear instruction can the European Parliament give directions on how to set the enlargement process in motion.
Kommissionen skall göra en bedömning av dessa men inte utfärda anvisningar i frågan.
The Commission must judge them, but it is not our job to give instructions on this point.
Skanningsdrivrutinen öppnar sitt fönster där du följer skannertillverkarens anvisningar.
The scanner driver opens a window in which you should follow the scanner manufacturer's instructions.

Användningsexempel för "anvisning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet ger emellertid en anvisning om att tjänstemännens löner är hutlöst höga.
But it does indicate that the salaries paid to officials are excessive.
SwedishJag ställer mig slutligen frågande till avsaknaden av en anvisning och jag skulle vilja avsluta med det.
I finally, and on this point I will finish, question the absence of a measure.
SwedishÄven det är en anvisning om ämnets betydelse.
That too is an illustration of how important the issue is.
SwedishJag skulle vilja fråga kommissionsledamoten om hon kan uppskatta när vi kommer att få denna anvisning från kommissionen?
I should like to ask the Commissioner if she could estimate when we shall have this opinion from the Commission.
SwedishEndast genom denna klara anvisning kan Europaparlamentet ge besked om hur utvidgningsprocessen skall sättas igång.
Only through this clear instruction can the European Parliament give directions on how to set the enlargement process in motion.
SwedishArbetsprogrammet bör bli en spännande anvisning om vart Europeiska unionen är på väg och vad den avser att utföra.
The work programme should be an exciting indication of where the European Union is going and of what the European Union intends to do.
SwedishKombinationen av begreppen frihet, säkerhet och rättvisa ger en enkel och klar anvisning om inriktningen av det framtida arbetet.
The combined concepts of freedom, security and justice provide a clear and simple indication of the direction for our future work.
SwedishDesto mer förvånansvärd finner jag sedan er grönbok, för den förefaller mig snarare vara som en anvisning: " Hur bär jag vatten i ett såll?
That makes what you say in your Green Paper all the more surprising, for it seems to suggest: how can I scoop water with a sieve?
SwedishJag har gett förklaringar å hela rådets vägnar, och därför tror jag att jag har gett en bra anvisning om i vilken riktning diskussionerna utvecklas.
Consequently, I think I explained clearly how our thinking is developing. I also defined the limits ECOFIN and the ministers themselves have already set.
SwedishMen jag tycker inte att jag fick någon som helst konkret anvisning om hur man skall avhjälpa denna situation, med den brist på kapacitet som finns i kommissionen i dag.
But I do not think that I was given any actual indication at all of how to remedy the situation, given the Commission's lack of capacity at present.
SwedishJag anser att det bör det finnas en tydlig policyförklaring, och en anvisning om att dessa sträckor har en särskilt stor betydelse för Europeiska unionen och dess medlemsstater.
My concern is that there should be a clear statement of policy and an indication that these stretches are of particular significance to the European Union and its Member States.
SwedishDet är nämligen i så fall en tydlig anvisning om att avregleringen på postområdet inte gått tillräckligt långt eller att avregleringen åtminstone inte tillämpas på rätt sätt av vissa postföretag.
Because then this is a clear indication that the liberalisation of postal services has not gone far enough, or at least that this liberalisation is not applied correctly by some postal companies.

Synonymer (svenska) till "anvisning":

anvisning