Budgetmyndigheterna skall bara anvisa anslag till institutionerna.
The budgetary authorities only allocate appropriations to the institutions.
Dessa utmaningar kräver att EU kan såväl anta politiska beslut, anvisa budgetmedel som genomföra verksamhet som gör att vi kan flytta fram positionerna.
These challenges require the EU to be able to take political decisions, allocate budget resources and engage in activity whereby we can make advances.

Användningsexempel för "anvisa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBudgetmyndigheterna skall bara anvisa anslag till institutionerna.
The budgetary authorities only allocate appropriations to the institutions.
SwedishDet är inte jag som skall anvisa er om vilket tillvägagångssätt som skall användas.
However, it is not for me to have to tell you - you know the rules sufficiently well.
SwedishLedamoten sa att kommissionen borde ha ännu större befogenheter och anvisa specifika metoder.
The honourable Member said that the Commission should have even more competences and should indicate specific methods.
SwedishDe styrmedel som är förknippade med grönboken omfattar en rad åtgärder utan att anvisa systematiska lösningar.
The instruments associated with the Green Paper present a series of measures without offering systemic solutions.
SwedishDetta är frågan, och vi hade hoppats att det mäktiga Tyskland skulle kunna starta en diskussion, anvisa några riktlinjer.
That is the question, and we hope that Germany will be in a position to launch the debate on this issue.
SwedishEuropa, med sin ledande ställning inom skapande verksamhet och kultur, måste anvisa rätt väg för tredje land.
Europe, as the area of artistic creation and culture par excellence, must show third countries the right way forward.
SwedishI de fall som ligger utanför ombudsmannens ämbetsområde försöker vi alltid anvisa klaganden ett annat organ som kan behandla ärendet.
When cases are outside the Ombudsman's mandate, we always try to advise the complainant of another body that could deal with the matter.
SwedishDessa utmaningar kräver att EU kan såväl anta politiska beslut, anvisa budgetmedel som genomföra verksamhet som gör att vi kan flytta fram positionerna.
These challenges require the EU to be able to take political decisions, allocate budget resources and engage in activity whereby we can make advances.
SwedishEfter att EU fastställt ett antal mål för att avhjälpa den brådskande och allvarliga miljösituation som vi står inför, måste vi anvisa olika vägar att uppnå dessa mål.
Having set a number of objectives in order to meet the urgent environmental needs facing us, the European Union has to devise ways of achieving them.
SwedishGrönboken borde anvisa åtgärder för att garantera medborgarna tillgång till ett brett spektrum av tjänster och för att undvika att priset blåses upp på konstlad väg.
It should indicate measures for the protection of the service as a whole, for people's right to have access to a broad range of services, for the avoidance of artificial cost increases, etc.

Synonymer (svenska) till "anvisa":

anvisa