"användningsområde" - Engelsk översättning

SV

"användningsområde" på engelska

SV

användningsområde {neutrum}

volume_up
användningsområde (även: tillämpningsområde)
Så har vi till sist ändringsförslaget om att utvidga förordningens användningsområde till att även omfatta tjänster.
Finally, there is the amendment to extend the area of application of the scheme to include services as well.
Parlamentets betänkande föreslår att förordningens användningsområde utvidgas till att också omfatta tjänster.
The parliamentary report proposes that the area of application of labelling should be expanded to include services as well.
användningsområde
användningsområde

Användningsexempel för "användningsområde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFinns det ett användningsområde för dessa uppgifter utöver att bekämpa terrorismen, och vilket är det?
Is there an intended use for these data other than that of combating terrorism, and what is it?
SwedishRådets ändringsförslag som utvidgar pengarnas användningsområde kan inte vara konsumenttillvänt.
The Council's amendments, which extend the scope of money, cannot be in the interest of the consumer.
SwedishRådets ändringsförslag som utvidgar pengarnas användningsområde kan inte vara konsumenttillvänt.
The Council' s amendments, which extend the scope of money, cannot be in the interest of the consumer.
SwedishDet rör sig om 8 och 18 och delvis 17, som föreslår en utvidgning av förslagets användningsområde.
These are Amendments Nos 8 and 9 and to some extent 17, which propose an extension to the scope of the proposal.
SwedishBegreppet " Batterikäfig" säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
So the term 'battery cage' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
SwedishBegreppet " Batterikäfig " säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
So the term 'battery cage ' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
SwedishFärgpaletten HTML.soc har ett liknande användningsområde.
The HTML.soc color palette does the same thing.
SwedishSå har vi till sist ändringsförslaget om att utvidga förordningens användningsområde till att även omfatta tjänster.
Finally, there is the amendment to extend the area of application of the scheme to include services as well.
SwedishLåt mig börja med förslagets användningsområde.
SwedishNär det inrättades verkade det bara vara en vanlig institution med väldigt små utsikter och minimalt användningsområde.
When it was founded, it seemed to be merely a typical institution with precious few prospects and of minimal use.
SwedishDärför har kommissionen förståelse för era funderingar om att inskränka direktivets användningsområde till detta område.
The Commission therefore understands the reasons for wanting to confine the scope of the directive to this field.
SwedishParlamentets betänkande föreslår att förordningens användningsområde utvidgas till att också omfatta tjänster.
The parliamentary report proposes that the area of application of labelling should be expanded to include services as well.
SwedishEn viktig del i förslaget är utvidgningen av EMAS-systemets användningsområde, så att det omfattar alla näringslivssektorer.
An important element of the proposal is that it extends the scope of the EMAS scheme to cover all business sectors.
SwedishPatenterbara kan de bli på grund av ett konkret beskrivet användningsområde, t.ex. för produktion av verksamma ämnen.
They can become patentable on the basis of explicitly described applications, such as the production of active substances.
SwedishLeksakens användningsområde får inte enbart vara avgörande när man beslutar vilka ftalater som får användas och vilka inte.
What the toy is used for cannot in itself be a determining factor in deciding which phthalates can be used and which cannot.
SwedishFörutom detta huvudsakliga användningsområde används humle på grund av de ingående hartsernas lugnande verkan även inom naturmedicinen.
Besides their principal use, hops are also used in naturopathy owing to the calmative effect of their constituents.
SwedishJag tänker särskilt på sådana frågor som producentansvar, återvinningsmål, samt förslagets användningsområde och genomförande.
Here I am thinking in particular of topics such as producer responsibility, recovery targets, and the scope and implementation of the proposal.
SwedishVilka verksamheter som undantas framgår av punkterna 8 och 9 i del IV, ”Registrets användningsområde”, i det interinstitutionella avtalet.
(For activities excluded from the register see Part IV “Scope of the Register “ of the interinstitutional agreement - articles 8 & 9).
SwedishJag har till exempel hittills ännu inte helt förstått varför egentligen negativa beslut bör undantas från denna förordnings användningsområde.
For example, I still to this day do not fully understand why negative judgements should have been excluded from the scope of this regulation.
SwedishVi talar nu om 28 rättsakter som inte har något praktiskt användningsområde men som fortfarande formellt existerar, och sex rättsakter som är obsoleta.
We are now talking about 28 acts that have no use from a practical perspective but which still formally exist, and six acts that are obsolete.