SV

använder {verb}

volume_up
använder (även: användningar)
Finland använder redan medborgarnas sammanfattningar eller motiveringar.
Finland already uses citizens’ summaries or executive summaries.
Kommissionen använder även denna information för att bistå tredje länder.
The Commission also uses this information to assist third countries.
Sedan använder han dessa löjliga ord: kommissionen ” dikterar ” lagar.
Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘ dictates ’ laws.

Användningsexempel för "använder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
SwedishDen använder röntgenstrålning, som roterar väldigt snabbt kring människokroppen.
It uses X-rays, X-ray beams, that are rotating very fast around the human body.
SwedishVår grupp bifaller att man använder dessa fonder för att hjälpa Storbritannien.
Our group agrees with the mobilisation of these funds to help the United Kingdom.
SwedishMen trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
But of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
SwedishDe använder offentlig upphandling, utan att rodna, för att främja sin rymdsektor.
They use public procurement, without blushing, to encourage their space sector.
SwedishSe på våra barn och den teknik de använder och den arbetsmarknad de står inför.
Look at our children and the technology they use and the jobs market they face.
SwedishMänniskor som använder sig av dem skadas därför av de oseriösa katalogföretagen.
This is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
SwedishNär människor använder ett förfalskat läkemedel kan de dö - det är oerhört farligt.
When people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
SwedishMen i EU-jargong använder man gärna detta uttryck: ”icke-bindande instrument”.
The thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
SwedishBekämpningsmedel är dyra och jordbrukarna använder dem endast om så är nödvändigt.
Pesticides are expensive commodities and farmers only use them where necessary.
SwedishJag vill påpeka att inte alla i Förenade kungariket använder brittiska måttenheter.
I would point out that in the UK not everybody sticks to imperial measurements.
SwedishDärigenom använder vi oss av strategier som tidigare har tillämpats med framgång.
In doing so, we are using techniques that have been used before with great success.
SwedishSedan dess har det antal medlemsstater som använder sig av undantag ökat kraftigt.
Since that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
SwedishKontot använder bara sökorden, annonserna och annonsgrupperna i din kontrollgrupp.
Your account will use only the keywords, ads, and ad groups in your control group.
SwedishJag kollar vilket vapen de använder, och tänker att jag kan sälja ett av mina.
I Iook to see what guns they're using, and I think to myself, why not my guns?
SwedishAlla användare från olika länder betalar dessa vägtullar om de använder detta nät.
All users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
SwedishKommissionen använder detta djursjukdomslaboratorium som referenslaboratorium.
This animal disease laboratory is used by the Commission as a reference laboratory.
SwedishVi använder inte vår styrka eftersom vi är dom värsta veklingarna i djungeln.
Now we're not using our strength because we are the biggest sissies in the jungle.
SwedishOch vad går in i att göra dessa leksaker och verktyg som vi använder varje dag?
And what goes into making those toys and tools that we use every single day?
SwedishJag tänker på att ni använder ord som "uppmanat att" , "kräver svar" och liknande.
I believe that you used terms like "call on' , ' demand an answer' and so on.

Synonymer (svenska) till "använda":

använda