"användbarhet" - Engelsk översättning

SV

"användbarhet" på engelska

SV

användbarhet {utrum}

volume_up
1. allmänt
användbarhet
Produkternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
Först då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.
användbarhet (även: nytta, gagn, nyttighet)
Jag förkastar all kategorisering av människor utifrån kriterier om användbarhet.
I reject any categorisation of people based on usefulness criteria.
Deras användbarhet är också helt beroende av deras utformning.
Their usefulness also depends crucially on the way in which they are designed.
Det här är verkligen ett utmärkt exempel på effektivitet och användbarhet!
A fine demonstration of effectiveness and usefulness that is!
Utöver kvalitetsproduktionens redan omfattande kostnader skulle detta vara ytterligare ett krav med liten praktisk användbarhet.
In addition to the already heavy costs of quality production, this will be an extra requirement with little practical use.
Att undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
Reserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
Industriellt skydd avser, som Rocard påpekade, användbarhet inom industrin, och det finns redan väl vedertagna regler.
Industrial protection, as Mr Rocard pointed out, relates to the application of industrial uses, and we already have well established rules.
användbarhet (även: nytta, samhällsservice, allmän nyttighet)
En anledning till att du gillar något kan vara dess användbarhet.
So one reason why you might like something is its utility.
Det andra grundläggande påpekandet är att jag vill utnyttja denna diskussion till att återigen kräva en utvärdering av alla byråers prestanda och användbarhet.
My second basic point is that I wish to use this discussion to call once again for an appraisal of the performance and utility of all agencies.
2. näringsliv
användbarhet
användbarhet
Produkternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
Först då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.

Användningsexempel för "användbarhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishProdukternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
SwedishJag förkastar all kategorisering av människor utifrån kriterier om användbarhet.
I reject any categorisation of people based on usefulness criteria.
SwedishDetta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
SwedishAv den anledningen verkar även ändringsförslagets användbarhet tveksam.
For this reason, the point of such an amendment also appears debatable.
SwedishJag röstade för paketet på grund av dess odiskutabla användbarhet.
I voted in favour of this package because of its unquestionable usefulness.
SwedishDeras användbarhet är också helt beroende av deras utformning.
Their usefulness also depends crucially on the way in which they are designed.
SwedishJag försvarade systemets användbarhet, dock under förutsättning att fullständiga garantier ges.
I defended the usefulness of the system, but subject to full guarantees.
SwedishDet här är verkligen ett utmärkt exempel på effektivitet och användbarhet!
A fine demonstration of effectiveness and usefulness that is!
SwedishEn anledning till att du gillar något kan vara dess användbarhet.
So one reason why you might like something is its utility.
SwedishEndast då kanske dess användbarhet kommer att bli uppenbar.
Only then perhaps will its usefulness become apparent.
SwedishBetänkandets användbarhet är mycket relativ, men trots detta innehåller det några mycket viktiga saker.
Its usefulness is very relative, Mr President, but nevertheless, this report says some very important things.
SwedishUtöver kvalitetsproduktionens redan omfattande kostnader skulle detta vara ytterligare ett krav med liten praktisk användbarhet.
In addition to the already heavy costs of quality production, this will be an extra requirement with little practical use.
SwedishDen mest synliga uppvisningen av EU:s användbarhet för mina väljare i London som jag har upplevt inträffade förra sommaren.
The single most visible demonstration of the EU’s usefulness to my London constituents that I have experienced came last summer.
SwedishDen mest synliga uppvisningen av EU: s användbarhet för mina väljare i London som jag har upplevt inträffade förra sommaren.
The single most visible demonstration of the EU’ s usefulness to my London constituents that I have experienced came last summer.
SwedishVi måste därför se över felaktigheterna i systemet och dess tillämpning, utan att fördärva arresteringsorderns användbarhet.
Therefore, we need to look at the defects in the system and in its application, without destroying the usefulness of this warrant.
SwedishAtt undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
Reserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
SwedishSamtliga talare verkar ha erkänt dess användbarhet, särskilt när det gäller att skapa en europeisk strategi för säkerhetsstandarder.
I believe every speaker has acknowledged its usefulness, particularly in providing a European approach to security standards.
SwedishIndustriellt skydd avser, som Rocard påpekade, användbarhet inom industrin, och det finns redan väl vedertagna regler.
Industrial protection, as Mr Rocard pointed out, relates to the application of industrial uses, and we already have well established rules.
SwedishSamtliga talare verkar ha erkänt dess användbarhet, särskilt när det gäller att skapa en europeisk strategi för säkerhetsstandarder.
It is true that the funding problems require clarification, but let us be wary of delay in the adoption of this revised draft.
SwedishFörst då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.

Synonymer (svenska) till "användbarhet":

användbarhet