"användbar" - Engelsk översättning

SV

"användbar" på engelska

SV

användbar {adjektiv}

volume_up
Denna teknik uppfattas som användbar för samhället och moraliskt godtagbar.
These technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
De tillför en användbar tilläggsreferens till de ord som tillämpas i rättspraxis.
They insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
Särskilt användbar är definitionen av ”förfalskade läkemedel”.
Particularly useful is the definition of a 'falsified medicinal product'.
Det är ingen -lista som är användbar för selektivt politiskt handlande, utan en välbalanserad meny.
It is not an list, available for selective political shopping, but one balanced menu.
Denna mycket användbara skrift bör göras tillgänglig för allmänheten.
This very useful publication should be made widely available.
Även för detta parlament är de framtagna uppgifterna mycket användbara.
The data that has been made available is very useful for Parliament too.
Det vore en nyttig och användbar sidoeffekt av denna lagstiftning.
That would be a helpful and useful side effect of this legislation.
Ny teknik som förvaltning av digitala rättigheter är användbar i detta sammanhang.
New technologies like digital rights management are helpful there.
Det gjorde mig förvisso mycket mer användbar och nyttig i mitt hemland.
It certainly made me much more helpful, more useful, to my own country.
Vi anser emellertid att det är viktigt att gemenskapen har lagstiftning som är tydlig och användbar.
However, we feel it is important that the Community has legislation which is clear and workable.
Vi måste garantera att våra förslag är användbara och godtagbara för dem som direkt berörs av dem.
We must ensure that our proposals are workable and acceptable to those most directly affected by them.
EG-domstolens dom i Ferringmålet är en praktiskt användbar grund för bedömningen av statliga stöd och offentliga tjänster.
The European Court of Justice's ruling in the Ferring case is a workable basis on which to evaluate state aid and public services.
Det är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.
This is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.
På t.ex. energiområdet är det väldigt klart vilken typ av indikatorer som skulle kunna vara användbara.
For example, in the energy field it is perfectly clear what the applicable indicators would be.
Å andra sidan är det sant att europeisk rätt inte är riktigt användbar eftersom gemenskapsrätten inte går att tillämpa direkt på ett territorium som inte är ett yttersta randområde.
That said, it is true that European law is not properly applicable, as Union law is not directly applicable in a territory that is not an outermost region.
användbar (även: praktisk, saklig)
Ledde en så lång utarbetning åtminstone till en användbar text?
Has such a long process at least resulted in a practical text?
Under dessa åtta år av praktisk tillämpning har vi lärt oss mycket, till exempel att förordningen är användbar som marknadsinstrument.
During these eight years of practical application we have learnt various lessons.
Det är tid, inte för ett defaitistiskt språk, utan för konstruktiva och användbara lösningar.
It is time not for defeatist language but for constructive and practical answers.
användbar
Det finns inget användbart test, så på vad grundar vi nu vår politik?
As there is no usable test, the question arises as to the basis on which we pursue our policy?
Att involvera användare i utvecklingen av interaktiva system ökar sannolikheten för att systemen blir användbara.
Involving users in the development of interactive systems increases the likelihood that those systems will be useful and usable.
Det är mer precist definierat i protokollet till Amsterdamfördraget än förut och fullständigt användbart.
It is more precisely defined in the protocol to the Treaty of Amsterdam than previously and is perfectly usable.
användbar (även: praktisk)
De förfaranden som har antagits och godkänts formellt av kommissionen är särskilt användbara av flera skäl.
The working methods formally approved and adopted by the Commission seem particularly useful for several reasons.
Jag hoppas att framtida rapporter kommer att vara positivare och att de i sig själva kan utgöra användbara verktyg för dem som arbetar inom utbildning.
I hope future reports will be more positive and can be useful tools in themselves for those working in education.
Det har också förekommit kontakter på lägre nivå, men mycket användbara sådana mellan tjänstemän som har fördjupat förbindelserna på arbetsnivå.
There have also been less high-profile but very useful contacts between officials which have deepened relations at a working level.
användbar
Jag hoppas att detta kommer att lägga grunden till en förnuftig och användbar rättsakt.
I hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.
Vi behöver bara optimera den och framför allt göra den mer användbar.
We just need to optimise it and, above all, make it useable.
Vi vill också beakta den befintliga rapporteringsskyldigheten, förutsatt att den information som finns tillgänglig inom ramen för de analyser som kommissionen ska genomföra är användbar.
We also want to take account of existing reporting obligations, provided the information available within the context of the analyses that are to be carried out by the Commission is useable.

Användningsexempel för "användbar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInitiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
SwedishDe tillför en användbar tilläggsreferens till de ord som tillämpas i rättspraxis.
They insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
SwedishÅ ena sidan har den ekonomiska och monetära unionen visat hur användbar den är.
On the one hand, the Economic and Monetary Union has shown how useful it is.
SwedishDet ger oss en mycket användbar överblick av de olika initiativen på detta område.
It gives us a very useful overview of the various initiatives in this area.
SwedishDenna teknik uppfattas som användbar för samhället och moraliskt godtagbar.
These technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
SwedishDet är således en användbar metod som man bör avtala om, men det är en begränsad metod.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
SwedishDet är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.
This is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.
SwedishDen rapport om biogas som ni begär från kommissionen är klart användbar.
The report on biogas that you request from the Commission is certainly useful.
SwedishVår resolution från den 2 maj, före toppmötet i Samara, var mycket användbar.
Our resolution of 2 May in advance of the Samara Summit was very helpful.
SwedishFör att en verklig, användbar och nödvändig handlingsplan skall skapas.
To make sure there is and will be a real, meaningful and necessary plan of action.
SwedishUr min synvinkel skall det först och främst vara en användbar resonanslåda.
To my mind, it should, first and foremost, be a worthwhile sounding board.
SwedishDen blir mer tillförlitlig för analyser och mer användbar som hjälp vid beslutsfattande.
They become more reliable for analyses and more useful as an aid to decision-making.
SwedishEn seriös jämförelse av olika rehabiliteringsmetoders framgångar skulle vara användbar.
A serious comparison of the success of the different recovery methods would be useful.
Swedish(Skratt) Inte någon särskilt användbar förmåga, särskilt inte när pengarna tar slut.
(Laughter) Not a very useful skill, especially when the money runs out.
SwedishDen borde visa sig vara mycket användbar för alla som har nöjet att läsa och studera den.
It should prove most useful to all who have the pleasure of reading and studying it.
SwedishVad gäller Otilas betänkande handlar det om en extremt användbar uppföljning.
As for the Otila report it deals with an extremely useful aid measure.
SwedishDenna rapport kommer att visa sig mycket användbar under hela budgetcykeln.
This report will prove very useful throughout the whole budgetary cycle.
SwedishDen kan också vara användbar emellanåt i direkta diskussioner i parlamentets utskott.
It may also be useful from time to time in direct discussion in Parliament's committees.
SwedishJa, eurorådet är en användbar instans eftersom vi aldrig talar tillräckligt med varandra.
Yes, the Eurocouncil is a useful body, insofar as we can never talk together enough.
SwedishJag hoppas att detta kommer att lägga grunden till en förnuftig och användbar rättsakt.
I hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.

Synonymer (svenska) till "användbar":

användbar