SV

användande {gerundium}

volume_up
användande
Det finns ett förbud mot användande av genetiskt modifierade organismer, och så skall det förbli!
There is a ban on using genetically modified organisms, and it should remain.
Cancerscreening, med användande av mammografi, bör bli obligatorisk i alla medlemsstater.
Screening programmes, using mammography, should be mandatory in all Member States.
Nästa steg kan bli ett lagstiftningsförslag om användande av biomassa för uppvärmning och nedkylning.
The next step could be a legislative proposal for using biomass in heating and cooling.

Användningsexempel för "användande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed detta i sikte går det även att förutse ett bättre användande av strukturfonderna.
With this in view, provision is also made for better use of the Structural Funds.
SwedishVårt klimat hotas av vårt användande och vårt beroende av fossila bränslen.
Our climate is under threat from both our use of and our dependence on fossil fuels.
SwedishVissa skulle hävda att det bör finnas rättvist användande utan rättvis ersättning.
Some would argue that there should be fair use without fair compensation.
SwedishCancerscreening, med användande av mammografi, bör bli obligatorisk i alla medlemsstater.
Screening programmes, using mammography, should be mandatory in all Member States.
SwedishAtt fördöma användande av våld är en plikt för alla involverade parter.
Condemning the use of force and violence is a duty for all parties involved.
SwedishDet finns ett förbud mot användande av genetiskt modifierade organismer, och så skall det förbli!
There is a ban on using genetically modified organisms, and it should remain.
SwedishDet finns också klausuler om effektivt användande av radiospektrum och räddningstjänsterna.
There are also clauses on the efficient use of radio spectrum and the emergency services.
SwedishMen detta innebär absolut inte att jag pläderar för ett obegränsat användande av koccidiostatika.
I am certainly not, however, advocating the unlimited use of coccidiostatica.
SwedishDärför är bedömandet av dess användande inte en fråga om neutral teknik.
This is why the assessment of their use stirs up so much emotion.
SwedishHittills har användande av säkerhetsbälten inte varit obligatoriskt för passagerare i långfärdsbussar.
To date, the wearing of seat belts has not been compulsory for coach passengers.
SwedishDe har den militära styrkan och ett eventuellt användande av den prioriteras.
Having military power and its possible use are paramount.
SwedishDen ekonomiska tillväxten måste åtföljas av ett ansvarsfullt användande av naturresurserna.
Economic growth will need to go hand in hand with the responsible use of our natural resources.
SwedishArbetet är väl skrivet och innehåller föredömligt användande av geologiska och geokemiska metoder”
The work is well written and contains exemplary use of geological and geochemical methods
SwedishMålet är inte återbetalning vid årets utgång, utan användande.
The objective is not repayment at the end of the year, but utilisation.
SwedishNästa steg kan bli ett lagstiftningsförslag om användande av biomassa för uppvärmning och nedkylning.
The next step could be a legislative proposal for using biomass in heating and cooling.
SwedishEn av de fundamentala principerna i militärens användande av våld är att man måste vara urskiljande.
One of the fundamental principles of military use of force is that you have to be discriminate.
SwedishI de flesta fall inträffar dessa olyckor på grund av felaktigt användande av byggnadsställningar och stegar.
In most cases, these accidents are caused by the improper use of scaffolding and ladders.
SwedishDet är för beroende av transporter, kemisk gödsling, stort användande av vatten och även kylning.
It relies too much on transportation, chemical fertilization, big use of water and also refrigeration.
SwedishSärskilt bör vi rekommendera åtgärder för att stärka trafiksäkerheten genom ett korrekt användande av bilen.
In particular, there is a place for actions to improve road safety through proper vehicle use.
SwedishJag är övertygad om att ett klokt användande av derivat kan hjälpa till att ge säkrare och högre intäkter.
I firmly believe that the prudent use of derivatives can help fund secure, safer, higher returns.

Synonymer (svenska) till "användande":

användande
använda
använd
Swedish
användare