"använda sig av" - Engelsk översättning

SV

"använda sig av" på engelska

SV

använda sig av {verb}

volume_up
En av de mest effektiva strategier som EU kan använda sig av på Bali är att föregå med gott exempel.
Madam President, one of the most effective strategies the EU can employ in Bali is to lead by example.
Framför allt måste man använda sig av radion som ett informationsmedium, som når in i alla vrår.
Above all, the radio must be employed as a means of information to reach everybody.
För det andra att subsidiaritetsprincipen respekteras eftersom det finns vissa viktiga områden där man inte kan avstå från rätten att använda sig av subsidiaritet.
Secondly, respecting the subsidiarity principle, because there are certain important areas that cannot relinquish the right to employ subsidiarity.

Användningsexempel för "använda sig av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
That is why I am very much in favour of the best available technology being used.
SwedishEuropeiska unionen har ett inflytande att använda sig av och en roll att spela.
The European Union can make its influence felt, and it has a role to play here.
SwedishVi ger dem möjligheter och det vi kallar en verktygslåda att använda sig av.
We are giving them opportunities and what we are referring to as a toolbox to use.
SwedishMan måste använda sig av fast personal med specialisering och vidareutbildning.
The personnel used must be permanent, specialized, and continually trained.
SwedishDet är i princip orättvist att använda sig av sådana dubbla normer för EU:s medborgare.
It is unfair, on principle, to use double standards such as these for EU citizens.
SwedishDet är i princip orättvist att använda sig av sådana dubbla normer för EU: s medborgare.
It is unfair, on principle, to use double standards such as these for EU citizens.
SwedishDe skulle inte använda sig av kommissionens experter i tillräckligt stor omfattning.
They are alleged to make insufficient use of the expertise of the Commission services.
SwedishMan kan inte ta sig till Bali utan att använda sig av transportmedel.
One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
SwedishMedlemsstaterna får själva välja om de ska använda sig av denna möjlighet eller ej.
It will be an option for Member States, which they may or may not use.
SwedishHar kommissionen uppmanat England att till exempel använda sig av ringvaccinering?
Has the Commission urged Britain for example to use ring vaccination?
SwedishFöljaktligen är det fel att använda sig av det argumentet för att rösta emot betänkandet.
Therefore, to use that as an argument for voting against this report makes no sense.
SwedishDet är oacceptabelt för länder att använda sig av militära medel för att lösa sina konflikter.
It is unacceptable for countries to use military means to solve their conflicts.
SwedishSerberna i Kosovo bör utnyttja detta tillfälle och använda sig av minoritetsskyddet.
The Serbs in Kosovo should take this opportunity and make use of this minority protection.
SwedishSWIFT har inga rättsliga förpliktelser att använda sig av spegling i Förenta staterna.
SWIFT has no legal obligation to use a mirror site in the United States.
SwedishDet räcker emellertid inte med att använda sig av en bra metod och välja det rätta tillfället.
Nevertheless, it is not enough to use a good method and choose the right moment.
SwedishNya arbetsplatser uppstår där man varit först att använda sig av ny teknik.
New jobs will be created where the new technology is first introduced.
SwedishJag skulle vilja uppmuntra kollegerna att i framtiden oftare använda sig av denna möjlighet.
I would encourage the Members of this House to avail of this instrument more often.
SwedishDe stater som vill använda sig av sådana instrument måste understödjas i det.
States which wish to use such instruments must be supported in this.
SwedishIngen enskild medlemsstat kommer alltså att tvingas acceptera CCCTB eller använda sig av det.
So, no single Member State would be forced to accept the CCCTB and to use it.
SwedishVilken typ av representation ska EU använda sig av i konventionsorganen?
What forms of representation will the EU use in the Convention's bodies?

Liknande översättningar för "använda sig av" på engelska

sig pronomen
av preposition
av adverb
English
använda verb