SV

antog {perfektparticip}

volume_up
antog
Naturligtvis antog jag att det skulle finnas regler och föreskrifter som styrde detta.
Naturally I assumed that there would be rules and regulations governing this.
(Skratt) Hon antog att jag inte visste hur man använder en spis.
(Laughter) She assumed that I did not know how to use a stove.
Jag, i min naivitet, antog efter att ha läst detta att vi skulle få tillåtelse att ställa frågor till rådet.
I, in my innocence, assumed from reading this that we were allowed to put questions to the Council.

Användningsexempel för "antog" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
SwedishDet antog betänkandet om dessa två hänskjutningar genom förenklade förfaranden.
It also adopted the report on these two referrals through simplified procedures.
Swedish(EN) Jag vill återvända till det uttalande som parlamentet antog den 23 juni 2010.
I would like to return to the statement that Parliament adopted on 23 June 2010.
SwedishPå grund av den förseningen antog rådet förordningen utan att invänta vår åsikt.
Because of that delay the Council then adopted the regulation without our opinion.
SwedishI dag skulle jag vilja att Europaparlamentet antog denna resolution i plenum.
Today, I would like the European Parliament to adopt this resolution in plenary.
SwedishUtskottet antog mitt betänkande om det europeiska rättsliga nätverket enhälligt.
The Committee adopted my report on the European Judicial Network unanimously.
Swedish(Genom omröstningar i följd antog parlamentet de två besluten och resolutionen.)
(Parliament adopted the two decisions and the resolution in successive votes)
SwedishJag tycker att den text som vi antog vid första behandlingen är ganska välavvägd.
I see the text we adopted at first reading as being a reasonably balanced one.
SwedishEuropaparlamentet antog betänkandet om livsmedelsmärkning med klar majoritet.
The European Parliament adopted the report on food labelling by a clear majority.
SwedishFör två veckor sedan antog vi i parlamentet en resolution om mänskliga rättigheter.
The week before last, we in this Parliament adopted a resolution on human rights.
Swedish(Genom successiv omröstning antog parlamentet de två lagstiftningsresolutionerna.)
(Through successive votes, Parliament adopted the two legislative resolutions)
SwedishSom ni vet antog kommissionen ett meddelande om denna fråga i november förra året.
As you know, the Commission adopted a communication on this subject last November.
SwedishRedan 1925 antog Estland en lag om kulturellt självstyre för etniska minoriteter.
Already in 1925, Estonia adopted an act of cultural autonomy for ethnic minorities.
SwedishParlamentet och rådet antog det gällande beslutet för mindre än fem år sedan.
Parliament and the Council adopted the current decision less than five years ago.
Swedish(Parlamentet antog förslaget från Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.)
(Parliament approved the proposal by the Socialist Group in the European Parliament)
SwedishDen 24 april 2010 antog kommissionen ett nytt förslag om utnyttjande av fonden.
On 24 April 2010, the Commission adopted a new proposal for mobilisation of the EGF.
SwedishVi antog nyligen handlingsplanen för biomassa och ett meddelande om biodrivmedel.
We recently adopted the biomass action plan and a communication on biofuels.
SwedishFör tio år sedan antog FN sina standardregler för personer med funktionshinder.
10 years ago the UN adopted its Standard Rules for people with disabilities.
SwedishRådet antog formellt partnerskapet inför anslutningen för Turkiet den 8 mars 2000.
The Council formally adopted the accession partnership with Turkey on 8 March 2000.
Swedish(Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)