SV

antika {adjektiv}

volume_up
Låt oss komma ihåg att Egypten är en av de stora antika civilisationerna.
Mr President, let us remember that Egypt is one of the great ancient civilisations.
Realiteten i det antika Europa var ”Hannibal ante portas”.
(PL) Mr President, the reality of ancient Europe was Hannibal ante portas.
Den antika läran ignorerade inte att människan alltid frestas av överdrifter som leder till våld.
Ancient wisdom recognised that man was always tempted by excesses resulting in violence.
Det är fullständigt ologiskt att inta en ståndpunkt där man säger att antika instrument undantas, medan nya förbjuds.
It is a completely illogical position to say that antique instruments will be exempted but new instruments will be banned.
Det finns antagligen fler antika instrument som cirkulerar och kommer ut på den europeiska marknaden än det tillverkas nya.
There are probably more antique instruments being circulated and placed on the market in Europe than there are new instruments being created.
B5-0196 / 2001 av Malmström och Di Pietro för ELDR-gruppen om förstörandet av de antika statyerna i Afghanistan
B5-0196/ 2001 by Mrs Malmström and Mr Di Pietro, on behalf of the ELDR Group, on the destruction of antique statues in Afghanistan;

Användningsexempel för "antika" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt oss komma ihåg att Egypten är en av de stora antika civilisationerna.
Mr President, let us remember that Egypt is one of the great ancient civilisations.
SwedishRealiteten i det antika Europa var ”Hannibal ante portas”.
(PL) Mr President, the reality of ancient Europe was Hannibal ante portas.
SwedishVi har hittat de här längs antika farleder- -där de inte borde finnas.
We've been discovering these along ancient trade routes, where they're not supposed to be.
SwedishJag upprepar, 75 000 engelska ord har sitt ursprung i det antika grekiska språket.
I repeat, 75 000 English words derive from classical Greek.
SwedishDet här var födelseplatsen för de olympiska spelen, de viktigaste spelen i det antika Grekland.
This was the birthplace of the Olympic Games, the most important games in Ancient Greece.
SwedishDen antika läran ignorerade inte att människan alltid frestas av överdrifter som leder till våld.
Ancient wisdom recognised that man was always tempted by excesses resulting in violence.
SwedishI skolan lärde jag mig att den europeiska kulturen vilade på den antika, kristna och germanska traditionen.
I learned in school that European culture is based on antiquity, Christianity and Teutonicism.
SwedishUtbildad på Oxford, expert på antika föremåI.
You're an Oxford-educated archaeologist... an expert in religious icons.
SwedishFöredraganden gör absolut rätt i att avvisa det antika och bakåtblickande förslaget om en punktskatt.
The rapporteur is perfectly right to reject the antiquated and backward-looking suggestion of a bit tax.
SwedishDet sägs ofta att kriser kan utgöra en möjlighet - både de antika grekerna och kineserna sade detta.
As is often said, crisis can be an opportunity - both in the Ancient Greek and in the Chinese interpretation.
SwedishDet antika Olympia är en del av världens kulturarv.
Ancient Olympia is part of the world's cultural heritage.
SwedishDessa är antika tärningar, gjorda utav benknotor.
These are ancient dice, made out of sheep's knuckles.
SwedishRomerna är varken efterträdarna till det antika Rom eller de nuvarande invånarna i Rom.
Mr President, Roma are neither the successors of the ancient Roman Empire, nor the contemporary inhabitants of Rome.
SwedishOch vi konverserade om hur ingenting har förändrats sedan tiden för det antika Indiska eposet "Mahabharata".
And we were in conversation about how nothing had changed since the time of the ancient Indian epic "The Mahabharata."
SwedishJag läste en bok av en kvinna vid namn Amy Richlin, som är prefekt för Institutionen för studier av antika Grekland och Rom vid USC.
I read a book by a woman named Amy Richlin, who is the chair of the Classics department at USC.
SwedishDet antika Olympia är civilisationens vagga.
Ancient Olympia is the cradle of civilisation.
SwedishDet är fullständigt ologiskt att inta en ståndpunkt där man säger att antika instrument undantas, medan nya förbjuds.
It is a completely illogical position to say that antique instruments will be exempted but new instruments will be banned.
SwedishHan borde rodna av skam, eller skratta som det antika Roms orakel som inte längre vågade tro på sin egen religion...
He ought to blush with shame, or laugh like the augurs of ancient Rome who no longer dared believe in their own religion...
SwedishB5-0196/2001 av Malmström och Di Pietro för ELDR-gruppen om förstörandet av de antika statyerna i Afghanistan
B5-0196/2001 by Mrs Malmström and Mr Di Pietro, on behalf of the ELDR Group, on the destruction of antique statues in Afghanistan;
SwedishB5-0196 / 2001 av Malmström och Di Pietro för ELDR-gruppen om förstörandet av de antika statyerna i Afghanistan
B5-0196/ 2001 by Mrs Malmström and Mr Di Pietro, on behalf of the ELDR Group, on the destruction of antique statues in Afghanistan;

Synonymer (svenska) till "antik":

antik