"antidumpning" - Engelsk översättning

SV

"antidumpning" på engelska

SV

antidumpning {enbart pluralis}

volume_up
1. ekonomi
antidumpning (även: anti-prisdumpning)
Unionens historia när det gäller antidumpning förskräcker.
   Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
Min andra orospunkt avser antidumpning-åtgärderna i EU och i Förenta staterna.
My second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Den punkten har koppling till frågan om EU:s generella inställning till antidumpning.
That point relates to the question about the EU's general posture on anti-dumping.
antidumpning
Unionens historia när det gäller antidumpning förskräcker.
   Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
Min andra orospunkt avser antidumpning-åtgärderna i EU och i Förenta staterna.
My second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Politiska överväganden får inte ha företräde framför tekniska slutsatser när det gäller antidumpning.
Political considerations must not take precedence over technical conclusions where antidumping is concerned.

Användningsexempel för "antidumpning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen punkten har koppling till frågan om EU:s generella inställning till antidumpning.
That point relates to the question about the EU's general posture on anti-dumping.
SwedishMin andra orospunkt avser antidumpning-åtgärderna i EU och i Förenta staterna.
My second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
SwedishUnionens historia när det gäller antidumpning förskräcker.
   Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
SwedishSamma sak gäller för lagarna som ligger till grund för diskussionen om antidumpning i WTO.
The same is true for the laws governing the framework for the anti-dumping discussion at the WTO.
SwedishPolitiska överväganden får inte ha företräde framför tekniska slutsatser när det gäller antidumpning.
Political considerations must not take precedence over technical conclusions where antidumping is concerned.
SwedishUpprepade klagomål om antidumpning är extremt ovanliga.
Consecutive anti-dumping complaints are extremely rare.
SwedishDessutom hoppas jag att den framtida ekonomiskpolitiska dialogen framför allt tar upp ämnet antidumpning.
Furthermore, I hope that future political and economic dialogue will address the question of anti-dumping measures.
SwedishAntidumpning är en god tjänare men en dålig herre.
Anti-dumping is a good servant but a bad master.
SwedishDetta torde innefatta sådana oegentligheter som nämns i gemenskapens lagstiftning om antidumpning och antisubvention.
That would include any irregularities identified in the Community's anti-dumping and anti-subsidy legislation.
SwedishPolitiska överväganden får inte ha företräde framför tekniska slutsatser när det gäller antidumpning.
There are well-founded suspicions that certain forms of illegal support for Chinese exporting companies are offered regularly.
SwedishNi måste lyssna till industrin och när ni tar era beslut om anti-dumpning måste ni lyssna på medlemsstaterna.
You must listen to the industry and when you take your decisions on anti-dumping you must listen to the Member States.
SwedishAntidumpning- och utjämningstullar tillämpas enligt reglerna och förfarandena i gemenskapens tullkodex.
Anti-dumping and countervailing duties are applied in accordance with the rules and procedures of the Community Customs Code.
SwedishJag kan försäkra er att när det gäller anti-dumpning tillämpar kommissionen strikt reglerna och fattar de beslut den måste fatta.
I can assure you that in the area of antidumping, the Commission enforces the rules strictly and takes the decisions that it has to take.
SwedishSom i alla fall av anti-dumpning, har alla parter, inklusive kommissionen och den berörda industrin rätt att kräva eller initiera en revidering.
As in all anti-dumping cases, each party including the Commission and the complainants retain the right to request or initiate a review.
SwedishEnligt handlingsplanen ska en högnivågrupp tillsättas för att studera olikheter i fråga om immateriell äganderätt, antidumpning och icke-tariffära handelshinder.
This sets up a high-level group to study differences over intellectual property rights, anti-dumping and non-tariff barriers.
SwedishFör att kunna undersöka klagomål om antidumpning måste kommissionen bestämma sig för huruvida de är till skada för Europeiska unionens sak eller inte.
In order to investigate anti-dumping complaints, the Commission has to come to a view on whether there is injury to the European Community cause.
SwedishDe minst kostsamma åtgärderna är framför allt regleringen av ursprungsmärkning, skyddet av immateriell egendom, antidumpning och kampen mot förfalskning.
The less costly measures are specifically the regulation on origin marking, the protection of intellectual property, anti-dumping and the fight against counterfeiting.
SwedishDetta illustreras av kommissionens forskning om antidumpning som syftar till att tillvarata de företags intressen som har flyttat produktionen utanför EU.
This is demonstrated by the Commission's anti-dumping research, which aims to take into account the interests of businesses that have transferred production beyond the EU.
SwedishSlutligen är det klart för oss att antidumpning måste vara en del av en sammanhängande handelsstrategi och en integrerad politik som grundas på ärlighet och öppenhet.
Lastly, it is clear to us that anti-dumping must be part of a coherent commercial strategy and an integrated policy based on the criteria of honesty and openness.
SwedishDärför borde kommissionen göra en ny plan där dessa brister åtgärdas, och tonvikten läggs på utbildning, nyskapande, teknisk utveckling och antidumpning.
So the Commission should produce a new plan to make good these deficiencies and place the emphasis on training, innovation, technological development and anti-dumping measures.