SV

anti-

volume_up
1. "mot-"
anti-
Jag har ingen förståelse för anti-amerikanism och för övrigt inte för anti-alla-andra-ism heller.
I have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
Kommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
Jag noterar att föredraganden hänvisar till frågan om anti-dumpningsåtgärder.
I note the rapporteur refers to the issue of anti-dumping measures.
EN

anti-

volume_up
1. "against"
anti-
I have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
Jag har ingen förståelse för anti-amerikanism och för övrigt inte för anti-alla-andra-ism heller.
The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
Kommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
I note the rapporteur refers to the issue of anti-dumping measures.
Jag noterar att föredraganden hänvisar till frågan om anti-dumpningsåtgärder.

Användningsexempel för "anti-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
SwedishDe anti-demokratiska krafterna i Vitryssland utgår i huvudsak från presidenten.
The antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
SwedishDet skulle därmed främja uppkomsten av extremism och anti-europeisk nationalism.
This would therefore encourage the rise of extremism and anti-European nationalism.
SwedishJag är emot rådets oacceptabla anti-europeiska hållning.
(DE) Mr President, I am opposed to the Council's unacceptable anti-European approach.
SwedishI resolutionen nämns åtgärder mot anti-islamism, vilka jag stöder förbehållslöst.
The resolution refers to action against Islamophobia, which I support without reservation.
SwedishDen anti-kristna kommunismens plats har nu främst intagits av militant islam.
The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
SwedishDe politiska krafter som stöder detta försöker framställa det som ”anti-kärnkraft”.
The political forces which support it are trying to present it as an 'anti-nuclear power'.
Swedish. - (EN) Mer öppenhet innebär mindre ogrundad anti-EU-propaganda.
in writing. - More transparency means less unfounded anti-EU propaganda.
SwedishJag noterar att föredraganden hänvisar till frågan om anti-dumpningsåtgärder.
I note the rapporteur refers to the issue of anti-dumping measures.
SwedishMyndigheterna i Belgrad hävdar att det var en legitim anti-terroristaktion av polisen.
The authorities in Belgrade claim this was legitimate anti-terrorist action by the police.
SwedishDet talas emellertid aldrig om kristendomsfobi, om anti-vit rasism.
There is never any talk, however, of Christianophobia, of anti-white racism.
SwedishJag har ingen förståelse för anti-amerikanism och för övrigt inte för anti-alla-andra-ism heller.
I have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
SwedishSom svar på Gerard Battens kommentar vill jag betona att Irland inte är anti-europeiskt.
In response to Mr Batten's remarks, I want to emphasise that Ireland is not anti-European.
SwedishMen det här är en webbsida vid namn Rospil som är en anti-korruptionssida.
But this is a website called Rospil that's an anti-corruption site.
SwedishDet utlöser också en anti-EU-stämning, eftersom man där debatterar på ett mycket förenklat sätt.
This triggers anti-European sentiments because the debate is over-simplified.
SwedishEn retorik som är anti-islam växer också och den är transnationell.
A form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
SwedishDetta bevisar att det fortfarande finns aggressiva anti-polska stämningar.
This proves that aggressive anti-Polish sentiment still persists.
SwedishGenomförandet av föreskrifterna i artikel 13 om anti-diskriminering är också av avgörande vikt.
The implementation of the Article 13 directives on anti-discrimination is also crucial.
SwedishAtt jag säger detta innebär inte att det är meningen att detta betänkande skall vara anti-amerikanskt.
Having said that, it is not intended that this report should be anti-American.
SwedishDet gläder mig att de ungerska och slovakiska valen har inneburit segrar för anti-kommunismen.
I am pleased that the Hungarian and Slovak elections have brought anti-communist victories.

Synonymer (engelska) till "anti-Semite":

anti-Semite
anti-Semitism