Ingen har hunnit anteckna de ändringsförslag som kommissionären nämnde.
Nobody had time to note down the amendments the Commissioner listed.
Jag har redan tidigare bett om att resultaten efter omröstningarna visas något längre så att man får möjlighet att anteckna.
On a previous occasion, I requested that the results of votes be displayed for longer after the vote so that we can make a note of them.
I formuläret kan du under mötets gång anteckna punkter som ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när punkten ska vara åtgärdad.
You can use this form to take notes over discussed topics, responsibility and dates for future meetings.
I formuläret kan du under mötets gång anteckna punkter som ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när punkten ska vara åtgärdad.
You can use this form to take notes over discussed topics, responsibility and dates for future meetings.
Därför bör ni anteckna detta och informera kommissionärskollegiet om Marockos ovilja att samarbeta med Europeiska unionen.
Therefore, Mr Fischler, you should take note of this and inform the College of Commissioners of Morocco' s intransigence in co-operating with the European Union.
Vi kan anteckna de önskemål som var och en av er har, men kan inte ta någon hänsyn till dessa vid omröstningen eller rösträkningen.
We can record the wishes of each one of you, but those wishes cannot be taken into account for the purposes of the vote or of the vote count.

Användningsexempel för "anteckna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIngen har hunnit anteckna de ändringsförslag som kommissionären nämnde.
Nobody had time to note down the amendments the Commissioner listed.
SwedishDärför vill jag till protokollet anteckna att jag är glad över att detta inte är ett riktigt parlament.
I should therefore like it minuted that I am pleased that this is not a real parliament.
SwedishJag ber er därför att anteckna i protokollet att jag reserverar mig mot denna del av rekommendationen.
I would therefore ask you to minute my reservation about this section of the recommendation.
SwedishPå en lista med 22 krav kan man anteckna att endast tre avslagits.
On a list of 22 demands, only three are marked 'no '.
SwedishPå en lista med 22 krav kan man anteckna att endast tre avslagits.
On a list of 22 demands, only three are marked 'no'.
SwedishDärför skulle jag vilja be om att omröstningsresultatet visas längre, så att man i lugn och ro kan anteckna.
I would therefore ask you to show the results for longer so that people have time to write them down.
SwedishI formuläret kan du under mötets gång anteckna punkter som ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när punkten ska vara åtgärdad.
You can use this form to take notes over discussed topics, responsibility and dates for future meetings.
SwedishFör det första: Han kan anteckna sig på så kallade Robinsonlistor så att reklam till honom över huvud taget inte tillåts.
First, the consumer can put his name on what is termed a 'Robinson list ', so that advertising material may not generally be sent to him.
SwedishFör det första: Han kan anteckna sig på så kallade Robinsonlistor så att reklam till honom över huvud taget inte tillåts.
First, the consumer can put his name on what is termed a 'Robinson list' , so that advertising material may not generally be sent to him.
SwedishJag har redan tidigare bett om att resultaten efter omröstningarna visas något längre så att man får möjlighet att anteckna.
On a previous occasion, I requested that the results of votes be displayed for longer after the vote so that we can make a note of them.
SwedishVi kan anteckna de önskemål som var och en av er har, men kan inte ta någon hänsyn till dessa vid omröstningen eller rösträkningen.
We can record the wishes of each one of you, but those wishes cannot be taken into account for the purposes of the vote or of the vote count.
SwedishDärför bör ni anteckna detta och informera kommissionärskollegiet om Marockos ovilja att samarbeta med Europeiska unionen.
Therefore, Mr Fischler, you should take note of this and inform the College of Commissioners of Morocco' s intransigence in co-operating with the European Union.
SwedishMedan jag lyssnade skrev jag ordet ”plan” på ett tomt pappersark för att anteckna din information om vilka åtgärder EU tänker vidta.
As I listened, I actually wrote the heading 'Plan' on a sheet of paper, where I intended to make notes of the information you would give us about what the EU was going to do.
SwedishJag skulle vilja be om att resultaten från omröstningarna visas på svarta tavlan i minst tio sekunder, så att man i framtiden hinner anteckna dem.
Madam President, I would like to ask that the results of the votes be displayed on the indicator board for at least ten seconds so that in future they can be noted down.
SwedishSkulle ni kunna anteckna min närvaro i kammaren i enlighet med den korrespondens, de genomförandeåtgärder och de regler vi har fått från presidiet.
Mr President, according to the correspondence, implementation measures and rules we have received from the Bureau, could you please note my presence in the Chamber.

Synonymer (svenska) till "anteckna":

anteckna